KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2022 -> Upravený rozpočet na rok 2022

Rozpočet na rok 2022

Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2022 ke dni 8. 4. 2022
PŘÍJMY
  pol. název částka
  1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 1 375 900,00
  1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 59 100,00
  1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 232 500,00
  1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 1 738 400,00
  1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 691 410,00
  1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 4 872 300,00
  1333 Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku 435 000,00
  1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu 5 000,00
  1341 Příjem z poplatku ze psů 6 700,00
  1342 Příjem z poplatku z pobytu 9 000,00
  1344 Příjem z poplatku ze vstupného 1 500,00
  1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 713 700,00
  1349 Příjem ze zrušených místních poplatků 1 250,00
  1361 Příjem ze správních poplatků 4 000,00
  1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 70 000,00
  1511 Příjem z daně z nemovitých věcí 420 000,00
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 154 100,00
  4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 450 000,00
§   název částka
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 43 900,00
1032   Podpora ostatních produkčních činností 71 900,00
2310   Pitná voda 92 400,00
2321   Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 443 200,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200,00
3613   Nebytové hospodářství 142 000,00
3631   Veřejné osvětlení 3 100,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 57 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 12 000,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 120 000,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 400,00
PŘÍJMY CELKEM 12 225 960,00

VÝDAJE
§   název částka
1014   Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 45 000,00
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 2 000,00
1031   Pěstební činnost 50 000,00
1032   Podpora ostatních produkčních činností 50 000,00
2143   Cestovní ruch 40 000,00
2212   Silnice 3 373 600,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 105 000,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 33 100,00
2223   Bezpečnost silničního provozu 20 000,00
2310   Pitná voda 115 600,00
2321   Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 3 272 600,00
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 85 600,00
3314   Činnosti knihovnické 128 300,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 15 500,00
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 33 000,00
3341   Rozhlas a televize 35 200,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 257 500,00
3412   Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 255 400,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 234 200,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace 23 000,00
3613   Nebytové hospodářství 127 000,00
3631   Veřejné osvětlení 344 800,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 198 100,00
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 40 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 1 162 300,00
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) 50 000,00
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 30 000,00
3729   Ostatní nakládání s odpady 50 000,00
3741   Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 830 000,00
4329   Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 5 000,00
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob 23 000,00
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 6 000,00
4359   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5 000,00
4379   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 1 000,00
5213   Krizová opatření 100 000,00
5311   Bezpečnost a veřejný pořádek 38 100,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 1 541 100,00
6112   Zastupitelstva obcí 951 900,00
6171   Činnost místní správy 1 385 300,00
6221   Humanitární zahraniční pomoc přímá 40 000,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00
6399   Ostatní finanční operace 691 410,00
6402   Finanční vypořádání minulých let 11 816,03
VÝDAJE CELKEM 15 870 426,03

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Saldo příjmů a výdajů (schodek hospodaření): -3 644 466,03

FINANCOVÁNÍ
  pol. název částka
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv 4 755 578,03
  8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -1 111 112,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 3 644 466,03


V Klenovicích 8. 4. 2022


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtu  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek