KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočtový výhled na roky 2006-2007

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled obce Klenovice na roky 2006-2007

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zvláště s jeho novelizací zákonem č. 557/2004 Sb., kde je již jednoznačně stanovena povinnost zpracovat rozpočtový výhled, schvaluje zastupitelstvo obce Klenovice na svém jednání dne 14.12.2004 Rozpočtový výhled na období 2006-2007. Pro stanovení výše příjmů a výdajů roku 2006 byl použit vládní rozpočtový výhled 2003-2006. Rok 2007 je nepřesně odhadnut přesným algoritmem nárůstu ve výši 3,5% oproti roku 2006.
Dle tohoto rozpočtového výhledu by obec Klenovice měla v letech 2006 a 2007 hospodařit s přebytkem, který by byl akumulován a v roce 2008 využit k financování výstavby místní komunikace v jihozápadní části obce.

PŘÍJMY
pol. název návrh 2005 2006 2007
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 631,9 629,7 651,7
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze sam.výděl.činnosti 154,4 146,5 151,6
1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitál.výnosů 42,2 41,8 43,3
1121 Daň z příjmů právnických osob 627,8 516,2 534,3
1211 Daň z přidané hodnoty 1 113,2 1 318,7 1 364,9
1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 252,9 235,0 243,2
1341 Poplatek ze psů 5,2 5,5 5,7
1342 Poplatek za lázeňský pobyt 1,5 1,5 1,5
1361 Správní poplatky 1,0 1,0 1,0
1511 Daň z nemovitostí 218,0 218,0 220,0
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 123,5 128,0 132,0
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2,1 2,1 2,1
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 48,0 60,0 62,0
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 19,6 20,0 20,0
2141 Příjmy z úroků 7,9 4,0 5,0
2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 36,2 30,0 31,0
2460 Splátky půjček od obyvatelstva 33,4 26,7 16,4
4112 Neinv.přij.dotace ze SR 6,2 6,4 6,6
příjmy celkem 3 325,0 3 391,1 3 492,3
         
VÝDAJE
OdPa název návrh 2005 2006 2007
1031 Pěstební činnost 21,0 21,7 22,5
2212 Silnice 386,5 193,0 199,8
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 16,7 17,3 17,9
2321 Odvádění a čištění odpad.vod 685,6 88,6 91,7
2333 Úpravy drobných vodních toků 1,0 1,0 1,0
3113 Základní školy 230,0 238,1 246,4
3314 Činnosti knihovnické 51,0 52,8 54,6
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 8,2 8,5 8,8
3392 Zájmová činnost v kultuře 52,7 54,5 56,4
3399 Ostat.záležitosti kultury, církví 0,3 0,3 0,3
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 15,0 15,5 16,0
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3,0 3,1 3,2
3421 Využ.vol.času dětí a mládeže 17,5 18,1 18,7
3613 Nebytové hospodářství 20,0 20,7 21,4
3631 Veřejné osvětlení 205,0 212,2 219,6
3635 Územní plánování 20,0 0,0 0,0
3636 Územní rozvoj 30,0 31,1 32,2
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 282,2 292,1 302,3
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 4,0 4,1 4,2
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 55,0 56,9 58,9
3727 Prevence vzniku odpadů 20,0 20,7 21,4
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 72,2 74,7 77,3
4313 Sociální ústavy pro zdravotně postiženou mládež 10,0 12,0 12,0
4319 Ostat.soc.péče a pomoc zdravotně postiženým 1,5 1,5 1,5
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 10,0 10,4 10,8
6112 Zastupitelstva obcí 358,3 370,8 383,8
6171 Činnost místní správy 419,0 433,7 448,9
6310 Obecné příjmy a výdaje z finanančních operací 13,4 13,9 14,4
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 12,1 12,5 12,9
6402 Finanční vypořádání min. let 32,5    
  výdaje celkem 3 053,7 2 279,8 2 358,9
         
  výsledek hospodaření 271,3 1 111,3 1 133,4
         
FINANCOVÁNÍ
pol. název návrh 2005 2006 2007
8115 změna stavu krátkodob.prostř.na bank.účtech 231 75,8 -727,0 -883,4
8115 změna stavu krátkodob.prostř.na bank.účtech 236 -35,1 -24,3 -14,0
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček -312,0 -360,0 -236,0
financování celkem -271,3 -1 111,3 -1 133,4
         
stav peněžních prostředků na ZBÚ 544,2 1 271,2 2 154,6

V Klenovicích 14.12.2004

Schváleno zastupitelstvem obce Klenovice dne 14.12.2004


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Marie Hrazdilová, v.r.
předseda finančního výboru

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek