KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočtový výhled na roky 2015-2017

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled obce Klenovice na roky 2015 - 2017
(aktualizace ze dne 25. 2. 2014)

V souladu s ustanovením § 3 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zastupitelstvo obce Klenovice na svém jednání dne 25. 2. 2014 schválilo tento rozpočtový výhled na období let 2015 - 2017.

PŘÍJMY
třída název 2015 2016 2017
1 Daňové příjmy 7 300 000,00 7 350 000,00 7 400 000,00
2 Nedaňové příjmy 540 000,00 545 000,00 550 000,00
3 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00
4 Přijaté transfery 112 000,00 112 500,00 113 000,00
Příjmy celkem 7 952 000,00 8 007 500,00 8 063 000,00
         
VÝDAJE
třída název 2015 2016 2017
5 Běžné výdaje 4 952 000,00 5 007 500,00 5 063 000,00
6 Kapitálové výdaje 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Výdaje celkem 4 952 000,00 8 007 500,00 8 063 000,00
         
FINANCOVÁNÍ
pol. název položky 2015 2016 2017
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 570 000,00 0,00 0,00
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -3 570 000,00 0,00 0,00
Financování celkem 3 000 000,00 0,00 0,00
         
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
  2015 2016 2017
Saldo příjmů a výdajů 3 000 000,00 0,00 0,00
 
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
  2015 2016 2017
Dlouhodobé závazky 51 139,00 51 144,00 51 149,00
Obec eviduje (a předpokládá, že bude i nadále evidovat) dlouhodobý závazek z titulu složení finanční jistoty nájemcem restaurace v souladu s nájemní smlouvou. Při uzavření nájemní smlouvy na pronájem místní restaurace, která je majetkem obce, složil nájemce finanční jistotu ve výši 50.000,- Kč pro případ pokrytí eventuálních neuhrazených pohledávek obce za nájemcem při ukončení nájmu. Finanční jistota je složena na samostatném bankovním účtu a připisované úroky se stávají součástí finanční jistoty. Na částku finanční jistoty je pohlíženo jako na cizí prostředky stojící mimo rozpočet obce, takže jakýkoliv dopad na hospodaření obce je, i v případě zpětného vyplacení nájemci, nulový.
Obec Klenovice má k 30.6.2015 naplánovanou jednorázovou splátku úvěru ve výši 3,570.000,- Kč dle úvěrové smlouvy uzavřené dne 20.1.2014 s Komerční bankou a.s. na financování projektu "Rekonstrukce místní komunikace 381/4 v Klenovicích". Úvěr by měl být splacen z přijaté dotace z ROP NUTS II Jihozápad. V tomto rozpočtovém výhledu je počítáno s nejkrizovější variantou, kdy dotace na financování zmíněné akce nebude z jakéhokoliv důvodu poskytnuta a obec bude tedy muset půjčené prostředky splatit ze svých vlastních zdrojů, tj. úplným omezením kapitálových výdajů v roce 2015 a částečně i z přebytku hospodaření minulých období.
 
DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY
  2015 2016 2017
Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00
V období, na které je zpracován tento rozpočtový výhled, se nepředpokládá existence žádných dlouhodobých pohledávek.
 
FINANČNÍ ZDROJE
Obec do svého hospodaření zapojí finanční zdroje uvedené v části PŘÍJMY a v roce 2015 budou z důvodu splátky úvěru rovněž zapojeny i finanční zdroje uvedené v části FINANCOVÁNÍ (položka 8115), tj. použití přebytků hospodaření minulých let. V období, na které je sestaven tento rozpočtový výhled, se použití jiných finančních zdrojů nepředpokládá.
 
POTŘEBY DLOUHODOBĚ REALIZOVANÝCH ZÁMĚRŮ
Obec nepředpokládá realizaci žádných dlouhodobých záměrů, které by byly nutno z hlediska potřeby financování v delším časovém horizontu zahrnout do rozpočtového výhledu.

Tento rozpočtový výhled nahrazuje rozpočtový výhled obce Klenovice na roky 2015 - 2017 schválený zastupitelstvem obce Klenovice dne 17. 12. 2013.


V Klenovicích 25. 2. 2014

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Pavel Fitl, v.r.
správce rozpočtu

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek