KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočtový výhled na roky 2017-2019

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled obce Klenovice na roky 2017 - 2019

V souladu s ustanovením § 3 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zastupitelstvo obce Klenovice na svém jednání dne 15. 12. 2015 schválilo tento rozpočtový výhled na období let 2017 - 2019.

PŘÍJMY
třída název 2017 2018 2019
1 Daňové příjmy 8 200 000,00 8 300 000,00 8 400 000,00
2 Nedaňové příjmy 700 000,00 710 000,00 720 000,00
3 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00
4 Přijaté transfery 113 000,00 114 100,00 115 000,00
Příjmy celkem 9 013 000,00 9 124 000,00 9 235 000,00
         
VÝDAJE
třída název 2017 2018 2019
5 Běžné výdaje 6 013 000,00 6 124 000,00 6 235 000,00
6 Kapitálové výdaje 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Výdaje celkem 9 013 000,00 9 124 000,00 9 235 000,00
         
FINANCOVÁNÍ
pol. název položky 2017 2018 2019
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 0,00 0,00 0,00
Financování celkem 0,00 0,00 0,00
         
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
  2017 2018 2019
Saldo příjmů a výdajů 0,00 0,00 0,00
 
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
  2017 2018 2019
Dlouhodobé závazky 51 160,00 51 170,00 51 180,00
Obec eviduje (a předpokládá, že bude i nadále evidovat) dlouhodobý závazek z titulu složení finanční jistoty nájemcem restaurace v souladu s nájemní smlouvou. Při uzavření nájemní smlouvy na pronájem místní restaurace, která je majetkem obce, složil nájemce finanční jistotu ve výši 50.000,- Kč pro případ pokrytí eventuálních neuhrazených pohledávek obce za nájemcem při ukončení nájmu. Finanční jistota je složena na samostatném bankovním účtu a připisované úroky se stávají součástí finanční jistoty. Na částku finanční jistoty je pohlíženo jako na cizí prostředky stojící mimo rozpočet obce, takže jakýkoliv dopad na hospodaření obce je, i v případě zpětného vyplacení nájemci, nulový.
 
DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY
  2017 2018 2019
Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00
V období, na které je zpracován tento rozpočtový výhled, se nepředpokládá existence žádných dlouhodobých pohledávek.
 
FINANČNÍ ZDROJE
Obec do svého hospodaření zapojí pouze finanční zdroje uvedené v části PŘÍJMY. V období, na které je sestaven tento rozpočtový výhled, se použití jiných finančních zdrojů nepředpokládá.
 
POTŘEBY DLOUHODOBĚ REALIZOVANÝCH ZÁMĚRŮ
Obec nepředpokládá realizaci žádných dlouhodobých záměrů, které by byly nutno z hlediska potřeby financování v delším časovém horizontu zahrnout do rozpočtového výhledu.

Tento rozpočtový výhled nahrazuje rozpočtový výhled obce Klenovice na roky 2015 - 2017 schválený zastupitelstvem obce Klenovice dne 25. 2. 2014.


V Klenovicích 15. 12. 2015

Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtuVyvěšeno na internetových stránkách obce: 23. 2. 2017
Sejmuto z internetových stránek obce: 1. 1. 2019

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek