KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Rozvaha obce ke 31. 12. 2007

Hospodaření obce Klenovice v roce 2007

Rozvaha obce k 31. 12. 2007 (v Kč)
AKTIVA
Název položky Účet pol.č. k 1.1.2007 k 31.12.2007
 A. Stálá aktiva   01 24 010 789,10 24 572 057,22
  součet položek 09+15+26+33+41+206        
1. Dlouhodobý nehmotný majetek        
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 02    
- Software (013) 03    
- Ocenitelná práva (014) 04    
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 05 32 667,80 32 667,80
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 06 319 169,00 319 169,00
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 07   20 000,00
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 08    
  Dlouhodobý nehmotný majetek celkem   09 351 836,80 371 836,80
součet položek 02 až 08        
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku        
- Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 10    
- Oprávky k softwaru (073) 11    
- Oprávky k ocenitelným právům (074) 12    
- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.majetku (078) 13    
- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.majetku (079) 14    
  Oprávky k dlouhodob.nehmotnému majetku celkem   15    
součet položek 10 až 14        
3. Dlouhodobý hmotný majetek        
- Pozemky (031) 16 2 919 212,79 2 912 452,61
- Umělecká díla a předměty (032) 17    
- Stavby (021) 18 19 571 507,24 19 964 620,84
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 19 147 795,00 216 899,00
- Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 20    
- Základní stádo a tažná zvířata (026) 21    
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 22 729 078,97 912 984,97
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 23    
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 24 291 358,30 193 263,00
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 25    
  Dlouhodobý hmotný majetek celkem   26 23 658 952,30 24 200 220,42
součet položek 16 až 25        
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku        
- Oprávky ke stavbám (081) 27    
- Oprávky k samost.mov.věcem a soubor.movitých věcí (082) 28    
- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 29    
- Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 30    
- Oprávky k drobnému dlouhodob.hmotnému majetku (088) 31    
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmotnému majetku (089) 32    
  Oprávky k dlouhodob.hmotnému majetku celkem   33    
součet položek 27 až 32        
5. Dlouhodobý finanční majetek        
- Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (061) 34    
- Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (062) 35    
- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti (063) 36    
- Půjčky osobám ve skupině (066) 37    
- Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 38    
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 39    
- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 40    
  Dlouhodobý finanční majetek celkem   41    
součet položek 34 až 40        
6. Majetek převzatý k privatizaci        
- Majetek převzatý k privatizaci (064) 204 X X
- Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu (065) 205 X X
  Majetek převzatý k privatizaci celkem   206 X X
součet položek 204 a 205        
 B. Oběžná aktiva   42 772 506,53 3 045 285,02
  součet položek 51+75+89+119+124        
1. Zásoby        
- Materiál na skladě (112) 43    
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě (111 nebo 119) 44    
- Nedokončená výroba (121) 45    
- Polotovary vlastní výroby (122) 46    
- Výrobky (123) 47    
- Zvířata (124) 48    
- Zboží na skladě (132) 49    
- Pořízení zboží a Zboží na cestě (131 nebo 139) 50    
  Zásoby celkem   51    
součet položek 43 až 50        
2. Pohledávky        
- Odběratelé (311) 52    
- Směnky k inkasu (312) 53    
- Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54    
- Poskytnuté provozní zálohy (314) 55    
- Pohledávky za rozpočtové příjmy (315) 56 68 051,50 36 919,20
- Ostatní pohledávky (316) 57    
součet položek 52 až 57   58 68 051,50 36 919,20
- Pohledávky za účastníky sdružení (358) 59    
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (336) 60    
- Daň z příjmů (341) 61    
- Ostatní přímé daně (342) 62    
- Daň z přidané hodnoty (343) 63    
- Ostatní daně a poplatky (345) 64    
- Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 65    
součet položek 61 až 64   66    
- Pohledávky v zahraničí (371) 207 X X
- Pohledávky tuzemské (372) 208 X X
součet položek 207 a 208   209 X X
- Nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR (346) 67    
- Nároky na dotace a ost.zúčtování s rozpočtem ÚSC (348) 68    
součet položek 67 a 68   69    
- Pohledávky za zaměstnanci (335) 70    
- Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 71    
- Jiné pohledávky (378) 72    
- Opravná položka k pohledávkám (391) 73    
součet položek 70 až 73   74    
  Pohledávky celkem   75 68 051,50 36 919,20
součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74        
3. Finanční majetek        
- Pokladna (261) 76    
- Peníze na cestě (+/-262) 77    
- Ceniny (263) 78    
součet položek 76 až 78   79    
- Běžný účet (241) 80    
- Běžný účet fondu kulturních a sociál. potřeb (243) 81    
- Ostatní běžné účty (245) 82 50 170,16 50 326,80
- Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách (246) 210    
součet položek 80 až 82 a 210   83 50 170,16 50 326,80
- Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 84    
- Dlužné cenné papíry k obchodování (253) 85    
- Ostatní cenné papíry (256) 86    
- Pořízení krátkodobého finančního majetku (259) 87    
součet položek 84 až 87   88    
  Finanční majetek celkem   89 50 170,16 50 326,80
součet položek 79+83+88        
4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků        
- Základní běžný účet (231) 90 195 519,14 2 494 041,99
- Vkladový výdajový účet (232) 91 X  
- Příjmový účet (235) 92 X  
- Běžné účty peněžních fondů (236) 93 230 429,00 232 833,82
- Běžné účty státních fondů (224) 94    
- Běžné účty finančních fondů (225) 95    
součet položek 90 až 95   96 425.948,14 2 726 875,81
- Poskytnuté dotace OSS (202) 97 X  
- Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu (212) 98 X  
- Poskytnuté příspěvky a dotace PO (203) 99 X  
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům (204) 100 X  
- Poskytnuté příspěvky a dotace PO (213) 101 X  
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům (214) 102 X  
součet položek 97 až 102   103 X  
- Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpočty (271) 104    
- Poskytnuté přechodné výpomoci PO (273) 105    
- Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujektům (274) 106    
- Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizacím (275) 107    
- Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám (277) 108 228 336,73 231 163,21
součet položek 104 až 108   109 228 336,73 231 163,21
- Limity výdajů (221) 110 X  
- Zúčtování výdajů ÚSC (218) 111 X  
- Materiální náklady (410) 112 X  
- Služby a náklady nevýrobní povahy (420) 113 X  
- Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430) 114 X  
- Mzdové a ostatní osobní náklady (440) 115 X  
- Dávky sociálního zabezpečení (450) 116 X  
- Manka a škody (460) 117 X  
součet položek 112 až 117   118 X  
  Prostředky rozpočtového hospodaření celkem   119 654 284,87 2 958 039,02
součet položek 96+103+109+110+111+118        
5. Přechodné účty aktivní        
- Náklady příštích období (381) 120    
- Příjmy příštích období (385) 121    
- Kurzové rozdíly aktivní (386) 122    
- Dohadné účty aktivní (388) 123    
  Přechodné účty aktivní celkem   124    
součet položek 120 až 123        
AKTIVA CELKEM (součet položek 01 + 42)   125 24 783 295,63 27 617 342,24

PASIVA
Název položky Účet pol.č. k 1.1.2007 k 31.12.2007
 C. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv celkem   126 24 436 644,47 27 496 708,44
  součet položek 130+131+213+138+141+151+158        
1. Majetkové fondy a zvláštní fondy        
- Fond dlouhodobého majetku (901) 127 24 010 789,10 24 572 057,22
- Fond oběžných aktiv (902) 128    
- Fond hospodářské činnosti (903) 129    
- Oceňovací rozdíly z přecenění majet. a závazků (+/-909) 130    
  Majetkové fondy celkem   131 24 010 789,10 24 572 057,22
součet položek 127 až 129        
- Fond privatizace (904) 211 X X
- Ostatní fondy (905) 212 X X
součet položek 211 a 212   213 X X
2. Finanční a peněžní fondy        
- Fond odměn (911) 132    
- Fond kulturních a sociálních potřeb (912) 133    
- Fond rezervní (914) 134    
- Fond reprodukce majetku (916) 135    
- Peněžní fondy (917) 136 55 965,73 63 597,03
- Jiné finanční fondy (918) 137    
  Finanční a peněžní fondy celkem   138 55 965,73 63 597,03
součet položek 132 až 137        
3. Zvláštní fondy OSS        
- Státní fondy (921) 139    
- Ostatní zvláštní fondy (922) 140    
- Fondy EU (924) 203    
  Zvláštní fondy OSS celkem   141    
součet položek 139, 140 a 203        
4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření        
- Financování výdajů OSS (201) 142 X  
- Financování výdajů ÚSC (211) 143 X  
- Bankovní účty k limitům OSS (223) 144 X  
- Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti OSS (205) 145 X  
- Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti ÚSC (215) 146 X  
- Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku OSS (206) 147 X  
- Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku ÚSC (216) 148 X  
- Zúčtování příjmů ÚSC (217) 149 X  
- Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (272) 150 400 000,00 400 000,00
  Zdroje krytí prostředků rozpočt. hospodaření celkem   151 400 000,00 400 000,00
součet položek 142 až 150        
5. Výsledek hospodaření        
a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO        
- Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-963) 152 X  
- Nerozděl.zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/-932) 153    
- Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) 154   X
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let (+/-933) 155 -37 680,86 2 494 441,99
c) Saldo výdajů a nákladů (+/-964) 156 461 549,72 -70 307,00
d) Saldo příjmů a výnosů (+/-965) 157 -453 979,22 36 919,20
součet položek 152 až 157   158 -30 110,36 2 461 054,19
 D. Cizí zdroje   159 346 651,16 120 633,80
  součet položek 160+166+189+196+201        
1. Rezervy        
- Rezervy zákonné (941) 160    
2. Dlouhodobé závazky        
- Vydané dluhopisy (953) 161    
- Závazky z pronájmu (954) 162    
- Dlouhodobé přijaté zálohy (955) 163    
- Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 164    
- Ostatní dlouhodobé závazky (959) 165 50 170,16 50 326,80
  Dlouhodobé závazky celkem   166 50 170,16 50 326,80
součet položek 161 až 166        
3. Krátkodobé závazky        
- Dodavatelé (321) 167   2 583,00
- Směnky k úhradě (322) 168    
- Přijaté zálohy (324) 169    
- Ostatní závazky (325) 170    
- Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 171    
  součet položek 167 až 171   172   2 583,00
- Závazky z upsan.nesplacených cen.papírů a podílů (367) 173    
- Závazky k účastníkům sdružení (368) 174    
  součet položek 173 až 174   175    
- Zaměstnanci (331) 176 41 036,00 51 510,00
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 177    
  součet položek 176 až 177   178 41 036,00 51 510,00
- Závazky ze sociál.zabezpečení a zdrav.pojištění (336) 179 10 045,00 4 250,00
- Daň z příjmů (341) 180    
- Ostatní přímé daně (342) 181 9 400,00 11 964,00
- Daň z přidané hodnoty (343) 182    
- Ostatní daně a poplatky (345) 183    
  součet položek 180 až 183   184 9 400,00 11 964,00
- Vypořádání přeplatků dotací a ost.závazků se SR (347) 185    
- Vypoř.přeplatků dotací a ost.záv.s rozpočtem ÚSC (349) 186    
  součet položek 185 a 186   187    
- Jiné závazky (379) 188    
  Krátkodobé závazky celkem   189 60 481,00 70 307,00
součet položek 172+175+178+179+184+187+188        
4. Bankovní úvěry a půjčky        
- Dlouhodobé bankovní úvěry (951) 190 236 000,00  
- Krátkodobé bankovní úvěry (281) 191    
- Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) (282) 192    
- Vydané krátkodobé dluhopisy (283) 193    
- Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) (289) 194    
  součet položek 193 a 194   195    
  Bankovní úvěry a půjčky celkem   196 236 000,00  
součet položek 190+191+192+195        
5. Přechodné účty pasivní        
- Výdaje příštích období (383) 197    
- Výnosy příštích období (384) 198    
- Kurzové rozdíly pasivní (387) 199    
- Dohadné účty pasivní (389) 200    
  Přechodné účty pasivní celkem   201    
součet položek 197 až 200        
PASIVA CELKEM (součet položek 126 + 159)   202 24 783 295,63 27 617 342,24


V Klenovicích 7.1.2008

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Ivana Fitlová, v.r.
účetní

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek