KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Rozvaha obce ke 30. 9. 2009

Hospodaření obce Klenovice v roce 2009

Rozvaha obce k 30. 9. 2009 (v Kč)
AKTIVA
Název položky Účet pol.č. k 1.1.2009 k 30.9.2009
 A. Stálá aktiva   01 24 688 503,44 25 714 035,85
  součet položek 09+15+26+33+41+206        
1. Dlouhodobý nehmotný majetek        
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 02    
- Software (013) 03    
- Ocenitelná práva (014) 04    
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 05 52 667,80 52 667,80
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 06 319 169,00 319 169,00
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 07    
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 08    
  Dlouhodobý nehmotný majetek celkem   09 371 836,80 371 836,80
součet položek 02 až 08        
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku        
- Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 10    
- Oprávky k softwaru (073) 11    
- Oprávky k ocenitelným právům (074) 12    
- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.majetku (078) 13    
- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.majetku (079) 14    
  Oprávky k dlouhodob.nehmotnému majetku celkem   15    
součet položek 10 až 14        
3. Dlouhodobý hmotný majetek        
- Pozemky (031) 16 2 910 555,82 3 645 820,56
- Umělecká díla a předměty (032) 17    
- Stavby (021) 18 19 964 620,84 19 964 620,84
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 19 216 899,00 196 448,00
- Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 20    
- Základní stádo a tažná zvířata (026) 21    
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 22 1 031 327,98 1 179 145,65
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 23    
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 24 193 263,00 356 164,00
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 25    
  Dlouhodobý hmotný majetek celkem   26 24 316 666,64 25 342 199,05
součet položek 16 až 25        
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku        
- Oprávky ke stavbám (081) 27    
- Oprávky k samost.mov.věcem a soubor.movitých věcí (082) 28    
- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 29    
- Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 30    
- Oprávky k drobnému dlouhodob.hmotnému majetku (088) 31    
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmotnému majetku (089) 32    
  Oprávky k dlouhodob.hmotnému majetku celkem   33    
součet položek 27 až 32        
5. Dlouhodobý finanční majetek        
- Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (061) 34    
- Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (062) 35    
- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti (063) 36    
- Půjčky osobám ve skupině (066) 37    
- Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 38    
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 39    
- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 40    
  Dlouhodobý finanční majetek celkem   41    
součet položek 34 až 40        
6. Majetek převzatý k privatizaci        
- Majetek převzatý k privatizaci (064) 204 X X
- Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu (065) 205 X X
  Majetek převzatý k privatizaci celkem   206 X X
součet položek 204 a 205        
 B. Oběžná aktiva   42 5 490 748,37 12 573 611,08
  součet položek 51+75+89+119+124        
1. Zásoby        
- Materiál na skladě (112) 43    
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě (111 nebo 119) 44    
- Nedokončená výroba (121) 45    
- Polotovary vlastní výroby (122) 46    
- Výrobky (123) 47    
- Zvířata (124) 48    
- Zboží na skladě (132) 49    
- Pořízení zboží a Zboží na cestě (131 nebo 139) 50    
  Zásoby celkem   51    
součet položek 43 až 50        
2. Pohledávky        
- Odběratelé (311) 52    
- Směnky k inkasu (312) 53    
- Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54    
- Poskytnuté provozní zálohy (314) 55    
- Pohledávky za rozpočtové příjmy (315) 56 52 458,00 115 357,00
- Ostatní pohledávky (316) 57    
- Pohledávky zaniklé ČKA (317) 214    
- Pohledávky z výběru daní a cel (318) 215    
součet položek 52 až 57, 214 a 215   58 52 458,00 115 357,00
- Pohledávky za účastníky sdružení (358) 59    
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (336) 60    
- Daň z příjmů (341) 61    
- Ostatní přímé daně (342) 62    
- Daň z přidané hodnoty (343) 63    
- Ostatní daně a poplatky (345) 64    
- Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 65    
součet položek 61 až 64   66    
- Pohledávky v zahraničí (371) 207 X X
- Pohledávky tuzemské (372) 208 X X
součet položek 207 a 208   209 X X
- Nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR (346) 67    
- Nároky na dotace a ost.zúčtování s rozpočtem ÚSC (348) 68    
součet položek 67 a 68   69    
- Pohledávky za zaměstnanci (335) 70    
- Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 71    
- Jiné pohledávky (378) 72    
- Opravná položka k pohledávkám (391) 73    
součet položek 70 až 73   74    
  Pohledávky celkem   75 52 458,00 115 357,00
součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74        
3. Finanční majetek        
- Pokladna (261) 76   16 405,00
- Peníze na cestě (+/-262) 77    
- Ceniny (263) 78 352,00 644,00
součet položek 76 až 78   79 352,00 17 049,00
- Běžný účet (241) 80    
- Běžný účet fondu kulturních a sociál. potřeb (243) 81    
- Ostatní běžné účty (245) 82 50 836,39 50 923,29
- Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách (246) 210    
- Účty spravovaných prostředků (247) 216    
- Souhrnné účty (248) 217    
- Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy (249) 218    
součet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a 218   83 50 836,39 50 923,29
- Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 84    
- Dlužné cenné papíry k obchodování (253) 85    
- Ostatní cenné papíry (256) 86    
- Pořízení krátkodobého finančního majetku (259) 87    
součet položek 84 až 87   88    
  Finanční majetek celkem   89 51 188,39 67 972,29
součet položek 79+83+88        
4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků        
- Základní běžný účet (231) 90 4 915 594,70 5 706 283,08
- Vkladový výdajový účet (232) 91 X  
- Příjmový účet (235) 92 X  
- Běžné účty peněžních fondů (236) 93 357 647,66 46 013,50
- Běžné účty státních fondů (224) 94    
- Běžné účty finančních fondů (225) 95    
součet položek 90 až 95   96 5 273 242,36 5 752 296,58
- Poskytnuté dotace OSS (202) 97 X  
- Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu (212) 98 X  
- Poskytnuté příspěvky a dotace PO (203) 99 X  
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům (204) 100 X  
- Poskytnuté příspěvky a dotace PO (213) 101 X  
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům (214) 102 X 27 195,40
součet položek 97 až 102   103 X 27 195,40
- Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpočty (271) 104    
- Poskytnuté přechodné výpomoci PO (273) 105    
- Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujektům (274) 106    
- Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizacím (275) 107    
- Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám (277) 108 113 859,62 28 830,85
součet položek 104 až 108   109 113 859,62 28 830,85
- Limity výdajů (221) 110 X  
- Zúčtování výdajů ÚSC (218) 111 X 3 976 959,68
- Materiální náklady (410) 112 X 1 167 417,11
- Služby a náklady nevýrobní povahy (420) 113 X 752 735,67
- Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430) 114 X 13 445,00
- Mzdové a ostatní osobní náklady (440) 115 X 662 437,00
- Dávky sociálního zabezpečení (450) 116 X  
- Manka a škody (460) 117 X  
- Úroky (471) 219 X  
- Penále a poplatky (472) 220 X 2 760,00
- Kurzové ztráty (473) 221 X  
- Finanční náklady (474) 222 X 6 204,50
součet položek 112 až 117 a 219 až 222   118 X 2 604 999,28
  Prostředky rozpočtového hospodaření celkem   119 5 387 101,98 12 390 281,79
součet položek 96+103+109+110+111+118        
5. Přechodné účty aktivní        
- Náklady příštích období (381) 120    
- Příjmy příštích období (385) 121    
- Kurzové rozdíly aktivní (386) 122    
- Dohadné účty aktivní (388) 123    
  Přechodné účty aktivní celkem   124    
součet položek 120 až 123        
AKTIVA CELKEM (součet položek 01 + 42)   125 30 179 251,81 38 287 646,93

PASIVA
Název položky Účet pol.č. k 1.1.2009 k 30.9.2009
 C. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv celkem   126 30 056 676,42 38 160 441,64
  součet položek 130+131+213+138+141+151+158        
1. Majetkové fondy a zvláštní fondy        
- Fond dlouhodobého majetku (901) 127 24 688 503,44 25 714 035,85
- Fond oběžných aktiv (902) 128    
- Fond hospodářské činnosti (903) 129    
- Oceňovací rozdíly z přecenění majet. a závazků (+/-909) 130    
  Majetkové fondy celkem   131 24 688 503,44 25 714 035,85
součet položek 127 až 129        
- Fond privatizace (904) 211 X X
- Ostatní fondy (905) 212 X X
součet položek 211 a 212   213 X X
2. Finanční a peněžní fondy        
- Fond odměn (911) 132    
- Fond kulturních a sociálních potřeb (912) 133    
- Fond rezervní (914) 134    
- Fond reprodukce majetku (916) 135    
- Peněžní fondy (917) 136 71 507,28 74 844,35
- Jiné finanční fondy (918) 137    
  Finanční a peněžní fondy celkem   138 71 507,28 74 844,35
součet položek 132 až 137        
3. Zvláštní fondy OSS        
- Státní fondy (921) 139    
- Ostatní zvláštní fondy (922) 140    
- Fondy EU (924) 203    
  Zvláštní fondy OSS celkem   141    
součet položek 139, 140 a 203        
4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření        
- Financování výdajů OSS (201) 142 X  
- Financování výdajů ÚSC (211) 143 X 2 644 348,68
- Bankovní účty k limitům OSS (223) 144 X  
- Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti OSS (205) 145 X  
- Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti ÚSC (215) 146 X 62 899,00
- Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku OSS (206) 147 X  
- Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku ÚSC (216) 148 X  
- Zúčtování příjmů ÚSC (217) 149 X 4 767 648,06
- Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (272) 150 400 000,00  
  Zdroje krytí prostředků rozpočt. hospodaření celkem   151 400 000,00 7 474 895,74
součet položek 142 až 150        
5. Výsledek hospodaření        
a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO        
- Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-963) 152 X  
- Nerozděl.zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/-932) 153    
- Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) 154   X
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let (+/-933) 155 4 915 594,70 4 915 594,70
c) Saldo výdajů a nákladů (+/-964) 156 -71 387,00 -71 387,00
d) Saldo příjmů a výnosů (+/-965) 157 52 458,00 52 458,00
součet položek 152 až 157   158 4 896 665,70 4 896 665,70
 D. Cizí zdroje   159 122 575,39 127 205,29
  součet položek 160+166+189+196+201        
1. Rezervy        
- Rezervy zákonné (941) 160    
2. Dlouhodobé závazky        
- Vydané dluhopisy (953) 161    
- Závazky z pronájmu (954) 162    
- Dlouhodobé přijaté zálohy (955) 163    
- Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 164    
- Ostatní dlouhodobé závazky (959) 165 50 836,39 50 923,29
  Dlouhodobé závazky celkem   166 50 836,39 50 923,29
součet položek 161 až 166        
3. Krátkodobé závazky        
- Dodavatelé (321) 167    
- Směnky k úhradě (322) 168    
- Přijaté zálohy (324) 169    
- Ostatní závazky (325) 170    
- Závazky zaniklé ČKA (326) 223    
- Přijaté zálohy daní (327) 224    
- Závazky z výběru daní a cel (328) 225    
- Závazky ze sdílených daní a cel (329) 226    
- Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 171    
  součet položek 167 až 171 a 223 až 226   172    
- Závazky z upsan.nesplacených cen.papírů a podílů (367) 173    
- Závazky k účastníkům sdružení (368) 174    
  součet položek 173 až 174   175    
- Zaměstnanci (331) 176 47 696,00 52 952,00
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 177    
  součet položek 176 až 177   178 47 696,00 52 952,00
- Závazky ze sociál.zabezpečení a zdrav.pojištění (336) 179 15 822,00 14 747,00
- Daň z příjmů (341) 180    
- Ostatní přímé daně (342) 181 8 221,00 8 583,00
- Daň z přidané hodnoty (343) 182    
- Ostatní daně a poplatky (345) 183    
  součet položek 180 až 183   184 8 221,00 8 583,00
- Vypořádání přeplatků dotací a ost.závazků se SR (347) 185    
- Vypoř.přeplatků dotací a ost.záv.s rozpočtem ÚSC (349) 186    
  součet položek 185 a 186   187    
- Jiné závazky (379) 188    
  Krátkodobé závazky celkem   189 71 739,00 76 282,00
součet položek 172+175+178+179+184+187+188        
4. Bankovní úvěry a půjčky        
- Dlouhodobé bankovní úvěry (951) 190    
- Krátkodobé bankovní úvěry (281) 191    
- Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) (282) 192    
- Vydané krátkodobé dluhopisy (283) 193    
- Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) (289) 194    
  součet položek 193 a 194   195    
  Bankovní úvěry a půjčky celkem   196    
součet položek 190+191+192+195        
5. Přechodné účty pasivní        
- Výdaje příštích období (383) 197    
- Výnosy příštích období (384) 198    
- Kurzové rozdíly pasivní (387) 199    
- Dohadné účty pasivní (389) 200    
  Přechodné účty pasivní celkem   201    
součet položek 197 až 200        
PASIVA CELKEM (součet položek 126 + 159)   202 30 179 251,81 38 287 646,93


V Klenovicích 1.10.2009

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Pavel Fitl, v.r.
účetní

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek