KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Rozvaha obce k 31. 12. 2010

Hospodaření obce Klenovice v roce 2010

Rozvaha obce k 31. 12. 2010 (v Kč)

      Období
Číslo   Synt. Běžné Minulé
položky Název položky účet Brutto Korekce Netto  
                 
      AKTIVA CELKEM   36 334 806,14 101 372,00 36 233 434,14 33 657 690,75
                 
A.     Stálá aktiva   32 664 595,67 99 640,40 32 564 955,27 32 517 190,07
  I.   Dlouhodobý nehmotný majetek   377 130,80 7 418,40 369 712,40 378 601,32
    1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
    2. Software 013        
    3. Ocenitelná práva 014        
    4. Povolenky na emise a preferenční limity 015        
    5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 57 429,80 7 418,40 50 011,40 59 432,32
    6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 319 169,00   319 169,00 319 169,00
    7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 532,00   532,00  
    8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044        
    9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
  II.   Dlouhodobý hmotný majetek   32 287 464,87 92 222,00 32 195 242,87 32 138 588,75
    1. Pozemky 031 3 835 194,15   3 835 194,15 3 764 751,24
    2. Kulturní předměty 032 1,00   1,00  
    3. Stavby 021 27 030 810,86   27 030 810,86 20 163 833,84
    4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 165 716,00   165 716,00 170 168,00
    5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025        
    6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 189 142,86 92 222,00 1 096 920,86 1 176 828,65
    7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029        
    8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 66 600,00   66 600,00 6 863 007,02
    9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045        
    10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052        
  III.   Dlouhodobý finanční majetek   0,00 0,00 0,00 0,00
    1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061        
    2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062        
    3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063        
    4. Půjčky osobám ve skupině 066        
    5. Jiné dlouhodobé půjčky 067        
    6. Termínované vklady dlouhodobé 068        
    7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069        
    8. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043        
    9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053        
  IV.   Dlouhodobé pohledávky   0,00 0,00 0,00 0,00
    1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462        
    2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464        
    3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465        
    4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466        
    5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahranicí 468        
    6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469        
                 
B.     Oběžná aktiva   3 670 210,47 1 731,60 3 668 478,87 1 140 500,68
  I.   Zásoby   0,00 0,00 0,00 0,00
    1. Pořízení materiálu 111        
    2. Materiál na skladě 112        
    3. Materiál na cestě 119        
    4. Nedokončená výroba 121        
    5. Polotovary vlastní výroby 122        
    6. Výrobky 123        
    7. Pořízení zboží 131        
    8. Zboží na skladě 132        
    9. Zboží na cestě 138        
    10. Ostatní zásoby 139        
  II.   Krátkodobé pohledávky   151 964,00 1 731,60 150 232,40 101 296,00
    1. Odběratelé 311 10 636,00 1 731,60 8 904,40 14 702,00
    2. Směnky k inkasu 312        
    3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313        
    4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 72 658,00   72 658,00 66 440,00
    5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 11 468,00   11 468,00 20 154,00
    6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316        
    7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317        
    10. Pohledávky za zaměstnanci 335        
    11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot.pojištění 336        
    12. Daň z příjmů 341        
    13. Jiné přímé daně 342        
    14. Daň z přidané hodnoty 343        
    15. Jiné daně a poplatky 345        
    16. Pohledávky za státním rozpočtem 346        
    17. Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků 348        
    18. Pohledávky za účastníky sdružení 351        
    19. Krátkodobé pohledávky z ručení 361        
    20. Pevné termínové operace a opce 363        
    21. Pohledávky z finančního zajištění 365        
    22. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367        
    23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 371        
    24. Poskytnuté zálohy na dotace 373        
    25. Náklady příštích období 381        
    26. Příjmy příštích období 385        
    27. Dohadné účty aktivní 388 57 202,00   57 202,00  
    28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377        
  III.   Krátkodobý finanční majetek   3 518 246,47 0,00 3 518 246,47 1 039 204,68
    1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251        
    2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253        
    3. Jiné cenné papíry 256        
    4. Termínované vklady krátkodobé 244        
    5. Jiné běžné účty 245 50 998,59   50 998,59 50 947,62
    9. Běžný účet 241        
    11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 3 465 225,88   3 465 225,88 988 141,06
    12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236        
    15. Ceniny 263 2 022,00   2 022,00 116,00
    16. Peníze na cestě 262        
    17. Pokladna 261        

Číslo   Synt. Období    
položky Název položky účet Běžné Minulé    
                 
      PASIVA CELKEM   36 233 434,14 33 657 690,75    
                 
C.     Vlastní kapitál   34 897 910,67 32 322 348,13    
  I.   Jmění účetní jednotky a upravující položky   32 108 111,33 32 322 348,13    
    1. Jmění účetní jednotky 401 29 327 141,93 32 322 348,13    
    3. Dotace na pořízení dlouhodobého majetku 403 2 866 470,90      
    5. Kurzové rozdíly 405        
    6. Oceňovací rozdíly při změně metody 406 -85 501,50      
    7. Jiné oceňovací rozdíly 407        
    8. Opravy chyb minulých období 408        
  II.   Fondy účetní jednotky   0,00 0,00    
    6. Ostatní fondy 419        
  III.   Výsledek hospodaření   2 789 799,34 0,00    
    1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 2 789 799,34      
    2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431        
    3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432        
                 
D.     Cizí zdroje   1 335 523,47 1 335 342,62    
  I.   Výdajové účty rozpočtového hospodaření   0,00 0,00    
    1. Zvláštní výdajový účet 223        
  II.   Rezervy   0,00 0,00    
    1. Rezervy 441        
  III.   Dlouhodobé závazky   1 070 998,59 1 250 947,62    
    1. Dlouhodobé úvěry 451 1 020 000,00 1 200 000,00    
    2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452        
    3. Vydané dluhopisy 453        
    4. Závazky z pronájmu 454        
    5. Dlouhodobé přijaté zálohy 455        
    6. Dlouhodobé závazky z ručení 456        
    7. Dlouhodobé směnky k úhradě 457        
    8. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 458        
    9. Ostatní dlouhodobé závazky 459 50 998,59 50 947,62    
  IV.   Krátkodobé závazky   264 524,88 84 395,00    
    1. Krátkodobé úvěry 281        
    2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282        
    3. Vydané krátkodobé dluhopisy 283        
    4. Jiné krátkodobé půjčky 289        
    5. Dodavatelé 321 35 669,88      
    6. Směnky k úhradě 322        
    8. Krátkodobé přijaté zálohy 324 950,00 950,00    
    9. Závazky z dělené správy a kaucí 325        
    10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326        
    11. Přijaté zálohy daní 327        
    14. Zaměstnanci 331 59 673,00 57 637,00    
    15. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333        
    16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP 336 16 315,00 16 146,00    
    17. Daň z příjmů 341        
    18. Jiné přímé daně 342 10 413,00 9 662,00    
    19. Daň z přidané hodnoty 343        
    20. Jiné daně a poplatky 345        
    21. Závazky ke státnímu rozpočtu 347        
    22. Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků 349        
    23. Závazky k účastníkům sdružení 352        
    24. Krátkodobé závazky z ručení 362        
    25. Pevné termínové operace a opce 363        
    27. Závazky z finančního zajištění 366        
    28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368        
    29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372        
    30. Přijaté zálohy na dotace 374 76 777,00      
    31. Výdaje příštích období 383        
    32. Výnosy příštích období 384        
    33. Dohadné účty pasivní 389 64 301,00      
    34. Ostatní krátkodobé závazky 378 426,00      


V Klenovicích 14.1.2011

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Pavel Fitl, v.r.
účetní

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek