KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Rozvaha obce k 31. 12. 2012

Hospodaření obce Klenovice v roce 2012

Rozvaha obce k 31. 12. 2012 (v Kč)

      Období
Číslo   Synt. Běžné Minulé
položky Název položky účet Brutto Korekce Netto  
                 
      AKTIVA CELKEM   42 636 232,17 7 181 658,79 35 454 573,38 33 011 533,26
                 
A.     Stálá aktiva   39 548 119,90 7 169 372,09 32 378 747,81 30 342 397,14
  I.   Dlouhodobý nehmotný majetek   1 569 961,80 65 833,80 1 504 128,00 1 430 643,00
    1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
    2. Software 013        
    3. Ocenitelná práva 014        
    4. Povolenky na emise a preferenční limity 015        
    5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 57 429,80 57 429,80 0,00 0,00
    6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 1 512 532,00 8 404,00 1 504 128,00 26 111,00
    7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041       1 404 532,00
    8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044        
    9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
  II.   Dlouhodobý hmotný majetek   37 978 158,10 7 103 538,29 30 874 619,81 28 911 754,14
    1. Pozemky 031 6 955 148,00   6 955 148,00 4 935 431,86
    2. Kulturní předměty 032 1,00   1,00 1,00
    3. Stavby 021 28 407 930,68 5 690 435,00 22 717 495,68 21 573 984,08
    4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 744 451,00 72 472,00 671 979,00 495 869,00
    5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025        
    6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 340 631,29 1 340 631,29 0,00 0,00
    7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029        
    8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 529 996,13   529 996,13 1 906 468,20
    9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045        
    10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052        
  III.   Dlouhodobý finanční majetek   0,00 0,00 0,00 0,00
    1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061        
    2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062        
    3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063        
    4. Dlouhodobé půjčky 067        
    5. Termínované vklady dlouhodobé 068        
    6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069        
    7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043        
    8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053        
  IV.   Dlouhodobé pohledávky   0,00 0,00 0,00 0,00
    1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462        
    2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464        
    3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465        
    4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466        
    5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahranicí 468        
    6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469        
    7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471        
                 
B.     Oběžná aktiva   3 088 112,27 12 286,70 3 075 825,57 2 669 136,12
  I.   Zásoby   0,00 0,00 0,00 0,00
    1. Pořízení materiálu 111        
    2. Materiál na skladě 112        
    3. Materiál na cestě 119        
    4. Nedokončená výroba 121        
    5. Polotovary vlastní výroby 122        
    6. Výrobky 123        
    7. Pořízení zboží 131        
    8. Zboží na skladě 132        
    9. Zboží na cestě 138        
    10. Ostatní zásoby 139        
  II.   Krátkodobé pohledávky   118 261,32 12 286,70 105 974,62 116 511,50
    1. Odběratelé 311 26 450,32 8 105,20 18 345,12 24 113,50
    2. Směnky k inkasu 312        
    3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313        
    4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 83 044,00   83 044,00 77 640,00
    5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 7 025,00 4 181,50 2 843,50 13 808,00
    6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316        
    7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317        
    8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek 318        
    9. Pohledávky ze sdílených daní 319        
    10. Pohledávky za zaměstnanci 335 792,00   792,00  
    11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot.pojištění 336        
    12. Daň z příjmů 341        
    13. Jiné přímé daně 342        
    14. Daň z přidané hodnoty 343        
    15. Jiné daně a poplatky 344        
    16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346        
    17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348        
    18. Pohledávky za účastníky sdružení 351        
    19. Krátkodobé pohledávky z ručení 361        
    20. Pevné termínové operace a opce 363        
    21. Pohledávky z finančního zajištění 365        
    22. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367        
    23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 371        
    24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373        
    25. Náklady příštích období 381        
    26. Příjmy příštích období 385        
    27. Dohadné účty aktivní 388 950,00   950,00 950,00
    28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377        
  III.   Krátkodobý finanční majetek   2 969 850,95 0,00 2 969 850,95 2 552 624,62
    1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251        
    2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253        
    3. Jiné cenné papíry 256        
    4. Termínované vklady krátkodobé 244        
    5. Jiné běžné účty 245 51 100,68   51 100,68 51 049,61
    9. Běžný účet 241        
    11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 2 918 092,27   2 918 092,27 2 500 197,01
    12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236        
    15. Ceniny 263 658,00   658,00 1 378,00
    16. Peníze na cestě 262        
    17. Pokladna 261        

Číslo   Synt. Období    
položky Název položky účet Běžné Minulé    
                 
      PASIVA CELKEM   35 454 573,38 33 011 533,26    
                 
C.     Vlastní kapitál   35 155 949,93 32 327 179,48    
  I.   Jmění účetní jednotky a upravující položky   29 473 935,13 27 290 181,87    
    1. Jmění účetní jednotky 401 30 071 797,10 29 846 233,16    
    3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 4 045 227,44 4 069 437,90    
    4. Kurzové rozdíly 405        
    5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 -6 635 266,39 -6 625 489,19    
    6. Jiné oceňovací rozdíly 407 1 992 176,98      
    7. Opravy minulých období 408        
  II.   Fondy účetní jednotky   0,00 0,00    
    6. Ostatní fondy 419        
  III.   Výsledek hospodaření   5 682 014,80 5 036 997,61    
    1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 645 017,19 2 247 198,27    
    2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431        
    3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 5 036 997,61 2 789 799,34    
                 
D.     Cizí zdroje   298 623,45 684 353,78    
  I.   Rezervy   0,00 0,00    
    1. Rezervy 441        
  II.   Dlouhodobé závazky   51 100,68 471 049,61    
    1. Dlouhodobé úvěry 451   420 000,00    
    2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452        
    3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453        
    4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455        
    5. Dlouhodobé závazky z ručení 456        
    6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457        
    7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 458        
    8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 51 100,68 51 049,61    
    9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472        
  III.   Krátkodobé závazky   247 522,77 213 304,17    
    1. Krátkodobé úvěry 281        
    2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282        
    3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283        
    4. Jiné krátkodobé půjčky 289        
    5. Dodavatelé 321 51 981,77 37 828,17    
    6. Směnky k úhradě 322        
    7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 5 650,00 950,00    
    8. Závazky z dělené správy a kaucí 325        
    9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326        
    10. Přijaté zálohy daní 327        
    13. Zaměstnanci 331 69 060,00 65 820,00    
    14. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333        
    15. Zúčtování s institucemi SZ a ZP 336 21 254,00 21 254,00    
    16. Daň z příjmů 341        
    17. Jiné přímé daně 342 10 536,00 11 876,00    
    18. Daň z přidané hodnoty 343        
    19. Jiné daně a poplatky 344        
    20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345        
    21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347        
    22. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349        
    23. Závazky k účastníkům sdružení 352        
    24. Krátkodobé závazky z ručení 362        
    25. Pevné termínové operace a opce 363        
    27. Závazky z finančního zajištění 366        
    28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368        
    29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372        
    30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 13 132,00 3 286,00    
    31. Výdaje příštích období 383        
    32. Výnosy příštích období 384 1 176,00      
    33. Dohadné účty pasivní 389 74 733,00 71 729,00    
    34. Ostatní krátkodobé závazky 378   561,00    


V Klenovicích 16. 1. 2013

Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
místostarosta obce

Pavel Fitl, v.r.
účetní

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek