KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Rozvaha obce k 31. 12. 2015

Hospodaření obce Klenovice v roce 2015

Rozvaha obce k 31. 12. 2015 (v Kč)

      Období
Číslo   Synt. Běžné Minulé
položky Název položky účet Brutto Korekce Netto  
                 
      AKTIVA CELKEM   56 114 112,47 9 869 223,80 46 244 888,67 48 055 026,71
                 
A.     Stálá aktiva   52 337 135,01 9 860 116,40 42 477 018,61 40 204 502,49
  I.   Dlouhodobý nehmotný majetek   1 569 961,80 217 105,80 1 352 856,00 1 403 280,00
    1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
    2. Software 013        
    3. Ocenitelná práva 014        
    4. Povolenky na emise a preferenční limity 015        
    5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 57 429,80 57 429,80    
    6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 1 512 532,00 159 676,00 1 352 856,00 1 403 280,00
    7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041        
    8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044        
    9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
    10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035        
  II.   Dlouhodobý hmotný majetek   50 767 173,21 9 643 010,60 41 124 162,61 38 800 722,49
    1. Pozemky 031 4 574 791,85   4 574 791,85 4 515 288,85
    2. Kulturní předměty 032 12 001,00   12 001,00 2 501,00
    3. Stavby 021 41 421 998,63 7 680 844,00 33 741 154,63 28 098 295,04
    4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 1 100 881,00 260 164,00 840 717,00 859 505,00
    5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025        
    6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 702 002,60 1 702 002,60    
    7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029        
    8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 1 725 498,13   1 725 498,13 4 411 632,60
    9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045        
    10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052       140 000,00
    11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 230 000,00   230 000,00 773 500,00
  III.   Dlouhodobý finanční majetek   0,00 0,00 0,00 0,00
    1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061        
    2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062        
    3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063        
    4. Dlouhodobé půjčky 067        
    5. Termínované vklady dlouhodobé 068        
    6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069        
    7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043        
    8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053        
  IV.   Dlouhodobé pohledávky         500,00
    1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462        
    2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464        
    3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465        
    4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466        
    5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahranicí 468        
    6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469       500,00
    7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471        
                 
B.     Oběžná aktiva   3 776 977,46 9 107,40 3 767 870,06 7 850 524,22
  I.   Zásoby   0,00 0,00 0,00 0,00
    1. Pořízení materiálu 111        
    2. Materiál na skladě 112        
    3. Materiál na cestě 119        
    4. Nedokončená výroba 121        
    5. Polotovary vlastní výroby 122        
    6. Výrobky 123        
    7. Pořízení zboží 131        
    8. Zboží na skladě 132        
    9. Zboží na cestě 138        
    10. Ostatní zásoby 139        
  II.   Krátkodobé pohledávky   123 223,00 9 107,40 114 115,60 3 435 565,62
    1. Odběratelé 311 19 583,00 4 662,40 14 920,60 5 020,20
    2. Směnky k inkasu 312        
    3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313        
    4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 89 250,00   89 250,00 90 719,00
    5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 10 350,00 4 445,00 5 905,00 4 030,80
    6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316        
    7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317        
    8. Pohledávky z přerozdělených daní 319        
    9. Pohledávky za zaměstnanci 335 540,00   540,00 756,00
    10. Sociální zabezpečení 336        
    11. Zdravotní pojištění 337        
    12. Důchodové spoření 338        
    13. Daň z příjmů 341        
    14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342        
    15. Daň z přidané hodnoty 343        
    16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344        
    17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346        
    18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348        
    23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361        
    24. Pevné termínové operace a opce 363        
    25. Pohledávky z finančního zajištění 365        
    26. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367        
    27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 371        
    28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373        
    29. Náklady příštích období 381        
    30. Příjmy příštích období 385        
    31. Dohadné účty aktivní 388 2 820,00   2 820,00 3 335 039,62
    32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 680,00   680,00  
  III.   Krátkodobý finanční majetek   3 653 754,46 0,00 3 653 754,46 4 414 958,60
    1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251        
    2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253        
    3. Jiné cenné papíry 256        
    4. Termínované vklady krátkodobé 244        
    5. Jiné běžné účty 245 51 138,80   51 138,80 51 133,92
    9. Běžný účet 241        
    11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 3 602 263,66   3 602 263,66 4 362 799,68
    12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236        
    15. Ceniny 263 352,00   352,00 1 025,00
    16. Peníze na cestě 262        
    17. Pokladna 261        

Číslo   Synt. Období    
položky Název položky účet Běžné Minulé    
                 
      PASIVA CELKEM   46 244 888,67 48 055 026,71    
                 
C.     Vlastní kapitál   45 949 698,48 44 192 619,77    
  I.   Jmění účetní jednotky a upravující položky   31 058 306,55 31 285 507,74    
    1. Jmění účetní jednotky 401 30 124 200,10 30 074 297,10    
    3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 7 481 388,84 7 359 190,96    
    4. Kurzové rozdíly 405        
    5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 -6 639 282,39 -6 639 282,39    
    6. Jiné oceňovací rozdíly 407 92 000,00 491 302,07    
    7. Opravy předcházejících účetních období 408        
  II.   Fondy účetní jednotky   0,00 0,00    
    6. Ostatní fondy 419        
  III.   Výsledek hospodaření   14 891 391,93 12 907 112,03    
    1. Výsledek hospodaření běžného účetního období   1 984 279,90 3 203 615,83    
    2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431        
    3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 12 907 112,03 9 703 496,20    
                 
D.     Cizí zdroje   295 190,19 3 862 406,94    
  I.   Rezervy   0,00 0,00    
    1. Rezervy 441        
  II.   Dlouhodobé závazky   51 138,80 3 546 830,20    
    1. Dlouhodobé úvěry 451   3 495 696,28    
    2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452        
    3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453        
    4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455        
    5. Dlouhodobé závazky z ručení 456        
    6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457        
    7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 458        
    8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 51 138,80 51 133,92    
    9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472        
  III.   Krátkodobé závazky   244 051,39 315 576,74    
    1. Krátkodobé úvěry 281        
    2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282        
    3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283        
    4. Jiné krátkodobé půjčky 289        
    5. Dodavatelé 321 41 236,39 83 208,26    
    6. Směnky k úhradě 322        
    7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 2 820,00 2 820,00    
    8. Závazky z dělené správy 325        
    9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326        
    10. Zaměstnanci 331 77 503,00 73 410,00    
    11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333        
    12. Sociální zabezpečení 336 13 461,00 12 427,00    
    13. Zdravotní pojištění 337 12 986,00 11 131,00    
    14. Důchodové spoření 338        
    15. Daň z příjmů 341        
    16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 12 560,00 11 690,00    
    17. Daň z přidané hodnoty 343        
    18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345        
    19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347        
    20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349        
    27. Krátkodobé závazky z ručení 362        
    28. Pevné termínové operace a opce 363        
    30. Závazky z finančního zajištění 366        
    31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368        
    32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374   37 283,48    
    33. Zprostředkování krátkodobých transferů 375        
    34. Výdaje příštích období 383        
    35. Výnosy příštích období 384        
    36. Dohadné účty pasivní 389 83 485,00 83 607,00    
    37. Ostatní krátkodobé závazky 378        


V Klenovicích 18. 1. 2016

Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
účetní

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek