KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Rozvaha obce k 30. 6. 2016

Hospodaření obce Klenovice v roce 2016

Rozvaha obce k 30. 6. 2016 (v Kč)

      Období
Číslo   Synt. Běžné Minulé
položky Název položky účet Brutto Korekce Netto  
                 
      AKTIVA CELKEM   63 643 387,22 10 427 036,90 53 216 350,32 46 244 888,67
                 
A.     Stálá aktiva   53 124 085,81 10 409 519,40 42 714 566,41 42 477 018,61
  I.   Dlouhodobý nehmotný majetek   1 636 511,80 242 317,80 1 394 194,00 1 352 856,00
    1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
    2. Software 013        
    3. Ocenitelná práva 014        
    4. Povolenky na emise a preferenční limity 015        
    5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 57 429,80 57 429,80    
    6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 1 512 532,00 184 888,00 1 327 644,00 1 352 856,00
    7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 66 550,00   66 550,00  
    8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
    9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035        
  II.   Dlouhodobý hmotný majetek   51 487 574,01 10 167 201,60 41 320 372,41 41 124 162,61
    1. Pozemky 031 4 550 710,65   4 550 710,65 4 574 791,85
    2. Kulturní předměty 032       12 001,00
    3. Stavby 021 41 480 446,63 8 095 307,00 33 385 139,63 33 741 154,63
    4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 1 100 881,00 297 670,00 803 211,00 840 717,00
    5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025        
    6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 774 224,60 1 774 224,60    
    7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029        
    8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 2 351 311,13   2 351 311,13 1 725 498,13
    9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052        
    10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 230 000,00   230 000,00 230 000,00
  III.   Dlouhodobý finanční majetek   0,00 0,00 0,00 0,00
    1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061        
    2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062        
    3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063        
    4. Dlouhodobé půjčky 067        
    5. Termínované vklady dlouhodobé 068        
    6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069        
    7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043        
    8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053        
  IV.   Dlouhodobé pohledávky          
    1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462        
    2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464        
    3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465        
    4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466        
    5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469        
    6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471        
                 
B.     Oběžná aktiva   10 519 301,41 17 517,50 10 501 783,91 3 767 870,06
  I.   Zásoby   0,00 0,00 0,00 0,00
    1. Pořízení materiálu 111        
    2. Materiál na skladě 112        
    3. Materiál na cestě 119        
    4. Nedokončená výroba 121        
    5. Polotovary vlastní výroby 122        
    6. Výrobky 123        
    7. Pořízení zboží 131        
    8. Zboží na skladě 132        
    9. Zboží na cestě 138        
    10. Ostatní zásoby 139        
  II.   Krátkodobé pohledávky   1 225 226,00 17 517,50 1 207 708,50 114 115,60
    1. Odběratelé 311 731 697,00 8 785,20 722 911,80 14 920,60
    2. Směnky k inkasu 312        
    3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313        
    4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 384 292,00   384 292,00 89 250,00
    5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 38 723,00 8 732,30 29 990,70 5 905,00
    6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316        
    7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317        
    8. Pohledávky z přerozdělených daní 319        
    9. Pohledávky za zaměstnanci 335 684,00   684,00 540,00
    10. Sociální zabezpečení 336        
    11. Zdravotní pojištění 337        
    12. Důchodové spoření 338        
    13. Daň z příjmů 341        
    14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342        
    15. Daň z přidané hodnoty 343        
    16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344        
    17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 56 550,00   56 550,00  
    18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348        
    23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361        
    24. Pevné termínové operace a opce 363        
    25. Pohledávky z neukončených finančních operací 369        
    26. Pohledávky z finančního zajištění 365        
    27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367        
    28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373        
    29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375        
    30. Náklady příštích období 381        
    31. Příjmy příštích období 385        
    32. Dohadné účty aktivní 388 11 280,00   11 280,00 2 820,00
    33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 2 000,00   2 000,00 680,00
  III.   Krátkodobý finanční majetek   9 294 075,41 0,00 9 294 075,41 3 653 754,46
    1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251        
    2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253        
    3. Jiné cenné papíry 256        
    4. Termínované vklady krátkodobé 244        
    5. Jiné běžné účty 245 51 141,38   51 141,38 51 138,80
    9. Běžný účet 241        
    11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 9 228 707,03   9 228 707,03 3 602 263,66
    12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236        
    15. Ceniny 263 5 650,00   5 650,00 352,00
    16. Peníze na cestě 262        
    17. Pokladna 261 8 577,00   8 577,00  

Číslo   Synt. Období    
položky Název položky účet Běžné Minulé    
                 
      PASIVA CELKEM   53 216 350,32 46 244 888,67    
                 
C.     Vlastní kapitál   52 286 214,94 45 949 698,48    
  I.   Jmění účetní jednotky a upravující položky   30 956 908,23 31 058 306,55    
    1. Jmění účetní jednotky 401 30 124 200,10 30 124 200,10    
    3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 7 379 990,52 7 481 388,84    
    4. Kurzové rozdíly 405        
    5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 -6 639 282,39 -6 639 282,39    
    6. Jiné oceňovací rozdíly 407 92 000,00 92 000,00    
    7. Opravy předcházejících účetních období 408        
  II.   Fondy účetní jednotky   0,00 0,00    
    6. Ostatní fondy 419        
  III.   Výsledek hospodaření   21 329 306,71 14 891 391,93    
    1. Výsledek hospodaření běžného účetního období   6 437 914,78 1 984 279,90    
    2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431        
    3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 14 891 391,93 12 907 112,03    
                 
D.     Cizí zdroje   930 135,38 295 190,19    
  I.   Rezervy   0,00 0,00    
    1. Rezervy 441        
  II.   Dlouhodobé závazky   51 141,38 51 138,80    
    1. Dlouhodobé úvěry 451        
    2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452        
    3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453        
    4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455        
    5. Dlouhodobé závazky z ručení 456        
    6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457        
    7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 51 141,38 51 138,80    
    8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472        
  III.   Krátkodobé závazky   878 994,00 244 051,39    
    1. Krátkodobé úvěry 281        
    2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282        
    3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283        
    4. Jiné krátkodobé půjčky 289        
    5. Dodavatelé 321   41 236,39    
    6. Směnky k úhradě 322        
    7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 11 280,00 2 820,00    
    8. Závazky z dělené správy 325        
    9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326        
    10. Zaměstnanci 331 80 745,00 77 503,00    
    11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333        
    12. Sociální zabezpečení 336 14 455,00 13 461,00    
    13. Zdravotní pojištění 337 13 687,00 12 986,00    
    14. Důchodové spoření 338        
    15. Daň z příjmů 341        
    16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 12 155,00 12 560,00    
    17. Daň z přidané hodnoty 343        
    18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345        
    19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347        
    20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349        
    27. Krátkodobé závazky z ručení 362        
    28. Pevné termínové operace a opce 363        
    29. Závazky z neukončených finančních operací 364        
    30. Závazky z finančního zajištění 366        
    31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368        
    32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 490 000,00      
    33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375        
    35. Výdaje příštích období 383        
    36. Výnosy příštích období 384        
    37. Dohadné účty pasivní 389 252 737,00 83 485,00    
    38. Ostatní krátkodobé závazky 378 3 935,00      


V Klenovicích 4. 7. 2016

Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
účetní

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek