KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Rozvaha obce k 31. 3. 2018

Hospodaření obce Klenovice v roce 2018

Rozvaha obce k 31. 3. 2018 (v Kč)

      Období
Číslo   Synt. Běžné Minulé
položky Název položky účet Brutto Korekce Netto  
                 
      AKTIVA CELKEM   74 525 150,95 12 739 395,85 61 785 755,10 59 914 250,75
                 
A.     Stálá aktiva   67 786 916,69 12 727 302,65 55 059 614,04 55 382 467,24
  I.   Dlouhodobý nehmotný majetek   1 697 146,80 335 527,80 1 361 619,00 1 375 467,00
    1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
    2. Software 013        
    3. Ocenitelná práva 014        
    4. Povolenky na emise a preferenční limity 015        
    5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 57 429,80 57 429,80    
    6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 1 639 717,00 278 098,00 1 361 619,00 1 375 467,00
    7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041        
    8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
    9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035        
  II.   Dlouhodobý hmotný majetek   66 089 769,89 12 391 774,85 53 697 995,04 54 007 000,24
    1. Pozemky 031 4 499 391,93   4 499 391,93 4 499 391,93
    2. Kulturní předměty 032        
    3. Stavby 021 56 879 478,59 9 827 886,00 47 051 592,59 47 193 995,59
    4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 1 513 491,25 456 291,00 1 057 200,25 1 082 613,25
    5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025        
    6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 2 107 597,85 2 107 597,85    
    7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029        
    8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 859 810,27   859 810,27 1 000 999,47
    9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052        
    10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 230 000,00   230 000,00 230 000,00
  III.   Dlouhodobý finanční majetek   0,00 0,00 0,00 0,00
    1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061        
    2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062        
    3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063        
    4. Dlouhodobé půjčky 067        
    5. Termínované vklady dlouhodobé 068        
    6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069        
    7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043        
    8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053        
  IV.   Dlouhodobé pohledávky          
    1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462        
    2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464        
    3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465        
    4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466        
    5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469        
    6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471        
                 
B.     Oběžná aktiva   6 738 234,26 12 093,20 6 726 141,06 4 531 783,51
  I.   Zásoby   0,00 0,00 0,00 0,00
    1. Pořízení materiálu 111        
    2. Materiál na skladě 112        
    3. Materiál na cestě 119        
    4. Nedokončená výroba 121        
    5. Polotovary vlastní výroby 122        
    6. Výrobky 123        
    7. Pořízení zboží 131        
    8. Zboží na skladě 132        
    9. Zboží na cestě 138        
    10. Ostatní zásoby 139        
  II.   Krátkodobé pohledávky   634 635,00 12 093,20 622 541,80 162 869,10
    1. Odběratelé 311 184 818,00 6 597,60 178 220,40 33 824,50
    2. Směnky k inkasu 312        
    3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313        
    4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 204 887,00   204 887,00 102 940,00
    5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 135 425,00 5 495,60 129 929,40 4 874,60
    6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316        
    7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317        
    8. Pohledávky z přerozdělených daní 319        
    9. Pohledávky za zaměstnanci 335 720,00   720,00 684,00
    10. Sociální zabezpečení 336        
    11. Zdravotní pojištění 337        
    12. Důchodové spoření 338        
    13. Daň z příjmů 341        
    14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342        
    15. Daň z přidané hodnoty 343        
    16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344        
    17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 98 475,00   98 475,00  
    18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348        
    23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361        
    24. Pevné termínové operace a opce 363        
    25. Pohledávky z neukončených finančních operací 369        
    26. Pohledávky z finančního zajištění 365        
    27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367        
    28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 3 260,00   3 260,00  
    29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375        
    30. Náklady příštích období 381        
    31. Příjmy příštích období 385        
    32. Dohadné účty aktivní 388 7 050,00   7 050,00 13 746,00
    33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377       6 800,00
  III.   Krátkodobý finanční majetek   6 103 599,26 0,00 6 103 599,26 4 368 914,41
    1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251        
    2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253        
    3. Jiné cenné papíry 256        
    4. Termínované vklady krátkodobé 244        
    5. Jiné běžné účty 245 51 150,41   51 150,41 51 149,12
    9. Běžný účet 241        
    11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 6 036 593,85   6 036 593,85 4 308 947,29
    12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236        
    15. Ceniny 263 4 317,00   4 317,00 1 514,00
    16. Peníze na cestě 262        
    17. Pokladna 261 11 538,00   11 538,00 7 304,00

Číslo   Synt. Období    
položky Název položky účet Běžné Minulé    
                 
      PASIVA CELKEM   61 785 755,10 59 914 250,75    
                 
C.     Vlastní kapitál   61 358 234,69 59 564 257,64    
  I.   Jmění účetní jednotky a upravující položky   38 664 746,74 38 754 279,03    
    1. Jmění účetní jednotky 401 30 825 426,60 30 825 426,60    
    3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 14 386 602,53 14 476 134,82    
    4. Kurzové rozdíly 405        
    5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 -6 639 282,39 -6 639 282,39    
    6. Jiné oceňovací rozdíly 407 92 000,00 92 000,00    
    7. Opravy předcházejících účetních období 408        
  II.   Fondy účetní jednotky   0,00 0,00    
    6. Ostatní fondy 419        
  III.   Výsledek hospodaření   22 693 487,95 20 809 978,61    
    1. Výsledek hospodaření běžného účetního období   1 883 509,34 -1 726 855,76    
    2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 -1 726 855,76      
    3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 22 536 834,37 22 536 834,37    
                 
D.     Cizí zdroje   427 520,41 349 993,11    
  I.   Rezervy   0,00 0,00    
    1. Rezervy 441        
  II.   Dlouhodobé závazky   51 150,41 51 149,12    
    1. Dlouhodobé úvěry 451        
    2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452        
    3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453        
    4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455        
    5. Dlouhodobé závazky z ručení 456        
    6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457        
    7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 51 150,41 51 149,12    
    8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472        
  III.   Krátkodobé závazky   376 370,00 298 843,99    
    1. Krátkodobé úvěry 281        
    2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282        
    3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283        
    4. Jiné krátkodobé půjčky 289        
    5. Dodavatelé 321 3 935,00 50 075,99    
    6. Směnky k úhradě 322        
    7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 7 050,00 2 820,00    
    8. Závazky z dělené správy 325        
    9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326        
    10. Zaměstnanci 331 97 812,00 82 603,00    
    11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333        
    12. Sociální zabezpečení 336 14 705,00 14 632,00    
    13. Zdravotní pojištění 337 14 992,00 12 874,00    
    14. Důchodové spoření 338        
    15. Daň z příjmů 341        
    16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15 965,00 13 820,00    
    17. Daň z přidané hodnoty 343        
    18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345        
    19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347        
    20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349        
    27. Krátkodobé závazky z ručení 362        
    28. Pevné termínové operace a opce 363        
    29. Závazky z neukončených finančních operací 364        
    30. Závazky z finančního zajištění 366        
    31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368        
    32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 24 500,00 22 000,00    
    33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375        
    35. Výdaje příštích období 383        
    36. Výnosy příštích období 384   2 840,00    
    37. Dohadné účty pasivní 389 197 411,00 97 179,00    
    38. Ostatní krátkodobé závazky 378        


V Klenovicích 4. 4. 2018

Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
účetní

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek