KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Rozvaha obce k 31. 12. 2019

Hospodaření obce Klenovice v roce 2019

Rozvaha obce k 31. 12. 2019 (v Kč)

      Období
Číslo   Synt. Běžné Minulé
položky Název položky účet Brutto Korekce Netto  
                 
      AKTIVA CELKEM   86 150 758,79 15 396 218,55 70 754 540,24 60 136 185,28
                 
A.     Stálá aktiva   80 209 940,35 15 347 807,55 64 862 132,80 57 420 486,46
  I.   Dlouhodobý nehmotný majetek   1 855 066,80 433 037,80 1 422 029,00 1 320 075,00
    1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
    2. Software 013        
    3. Ocenitelná práva 014        
    4. Povolenky na emise a preferenční limity 015        
    5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 57 429,80 57 429,80    
    6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 1 797 637,00 375 608,00 1 422 029,00 1 320 075,00
    7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041        
    8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
    9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035        
  II.   Dlouhodobý hmotný majetek   78 354 873,55 14 914 769,75 63 440 103,80 56 100 411,46
    1. Pozemky 031 4 912 887,48   4 912 887,48 4 814 069,69
    2. Kulturní předměty 032        
    3. Stavby 021 66 898 165,61 11 921 281,00 54 976 884,61 48 933 532,61
    4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 1 969 689,25 628 883,00 1 340 806,25 1 290 751,25
    5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025        
    6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 2 364 605,75 2 364 605,75    
    7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029        
    8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 1 979 525,46   1 979 525,46 832 057,91
    9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052        
    10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 230 000,00   230 000,00 230 000,00
  III.   Dlouhodobý finanční majetek   0,00 0,00 0,00 0,00
    1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061        
    2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062        
    3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063        
    4. Dlouhodobé půjčky 067        
    5. Termínované vklady dlouhodobé 068        
    6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069        
    7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043        
    8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053        
  IV.   Dlouhodobé pohledávky          
    1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462        
    2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464        
    3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465        
    4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466        
    5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469        
    6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471        
                 
B.     Oběžná aktiva   5 940 818,44 48 411,00 5 892 407,44 2 715 698,82
  I.   Zásoby   0,00 0,00 0,00 0,00
    1. Pořízení materiálu 111        
    2. Materiál na skladě 112        
    3. Materiál na cestě 119        
    4. Nedokončená výroba 121        
    5. Polotovary vlastní výroby 122        
    6. Výrobky 123        
    7. Pořízení zboží 131        
    8. Zboží na skladě 132        
    9. Zboží na cestě 138        
    10. Ostatní zásoby 139        
  II.   Krátkodobé pohledávky   1 902 152,96 48 411,00 1 853 741,96 175 225,80
    1. Odběratelé 311 68 213,96 37 751,00 30 462,96 21 534,80
    2. Směnky k inkasu 312        
    3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313        
    4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 136 650,00   136 650,00 106 049,00
    5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 11 900,00 10 660,00 1 240,00 13 685,00
    6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316        
    7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317        
    8. Pohledávky z přerozdělených daní 319        
    9. Pohledávky za zaměstnanci 335 576,00   576,00 612,00
    10. Sociální zabezpečení 336        
    11. Zdravotní pojištění 337        
    12. Důchodové spoření 338        
    13. Daň z příjmů 341        
    14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342        
    15. Daň z přidané hodnoty 343        
    16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344        
    17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346        
    18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348        
    23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361        
    24. Pevné termínové operace a opce 363        
    25. Pohledávky z neukončených finančních operací 369        
    26. Pohledávky z finančního zajištění 365        
    27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367        
    28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373        
    29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375        
    30. Náklady příštích období 381        
    31. Příjmy příštích období 385        
    32. Dohadné účty aktivní 388 1 684 813,00   1 684 813,00 33 345,00
    33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377        
  III.   Krátkodobý finanční majetek   4 038 665,48 0,00 4 038 665,48 2 540 473,02
    1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251        
    2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253        
    3. Jiné cenné papíry 256        
    4. Termínované vklady krátkodobé 244        
    5. Jiné běžné účty 245 51 159,44   51 159,44 51 154,28
    9. Běžný účet 241        
    11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 3 969 590,04   3 969 590,04 2 460 075,74
    12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236        
    15. Ceniny 263 670,00   670,00 619,00
    16. Peníze na cestě 262        
    17. Pokladna 261 17 246,00   17 246,00 28 624,00

Číslo   Synt. Období    
položky Název položky účet Běžné Minulé    
                 
      PASIVA CELKEM   70 754 540,24 60 136 185,28    
                 
C.     Vlastní kapitál   68 361 438,28 59 716 362,50    
  I.   Jmění účetní jednotky a upravující položky   45 348 288,37 38 626 204,22    
    1. Jmění účetní jednotky 401 37 910 226,60 30 825 426,60    
    3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 13 985 344,16 14 348 060,01    
    4. Kurzové rozdíly 405        
    5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 -6 639 282,39 -6 639 282,39    
    6. Jiné oceňovací rozdíly 407 92 000,00 92 000,00    
    7. Opravy předcházejících účetních období 408        
  II.   Fondy účetní jednotky   0,00 0,00    
    6. Ostatní fondy 419        
  III.   Výsledek hospodaření   23 013 149,91 21 090 158,28    
    1. Výsledek hospodaření běžného účetního období   1 922 991,63 280 179,67    
    2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431        
    3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 21 090 158,28 20 809 978,61    
                 
D.     Cizí zdroje   2 393 101,96 419 822,78    
  I.   Rezervy   0,00 0,00    
    1. Rezervy 441        
  II.   Dlouhodobé závazky   51 159,44 51 154,28    
    1. Dlouhodobé úvěry 451        
    2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452        
    3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453        
    4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455        
    5. Dlouhodobé závazky z ručení 456        
    6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457        
    7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 51 159,44 51 154,28    
    8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472        
  III.   Krátkodobé závazky   2 341 942,52 368 668,50    
    1. Krátkodobé úvěry 281        
    2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282        
    3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283        
    4. Jiné krátkodobé půjčky 289        
    5. Dodavatelé 321 294 550,19 63 815,50    
    6. Směnky k úhradě 322        
    7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 2 820,00 2 820,00    
    8. Závazky z dělené správy 325        
    9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326        
    10. Zaměstnanci 331 155 661,00 104 117,00    
    11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333        
    12. Sociální zabezpečení 336 15 834,00 13 927,00    
    13. Zdravotní pojištění 337 23 869,00 14 783,00    
    14. Důchodové spoření 338        
    15. Daň z příjmů 341        
    16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 25 047,00 15 140,00    
    17. Daň z přidané hodnoty 343        
    18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 1 000,00      
    19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347        
    20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349        
    27. Krátkodobé závazky z ručení 362        
    28. Pevné termínové operace a opce 363        
    29. Závazky z neukončených finančních operací 364        
    30. Závazky z finančního zajištění 366        
    31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368        
    32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 1 696 968,00 54 500,00    
    33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375        
    35. Výdaje příštích období 383        
    36. Výnosy příštích období 384        
    37. Dohadné účty pasivní 389 126 193,33 99 566,00    
    38. Ostatní krátkodobé závazky 378        


V Klenovicích 16. 1. 2020

Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
účetní

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek