KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Rozvaha obce k 30. 6. 2022

Hospodaření obce Klenovice v roce 2022

Rozvaha obce k 30. 6. 2022 (v Kč)

      Období
Číslo   Synt. Běžné Minulé
položky Název položky účet Brutto Korekce Netto  
                 
      AKTIVA CELKEM   108 841 545,09 19 527 661,94 89 313 883,15 86 723 907,60
                 
A.     Stálá aktiva   99 235 318,75 19 527 661,94 79 707 656,81 80 321 233,97
  I.   Dlouhodobý nehmotný majetek   2 237 906,80 603 497,80 1 634 409,00 1 674 603,00
    1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
    2. Software 013        
    3. Ocenitelná práva 014        
    4. Povolenky na emise a preferenční limity 015        
    5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 57 429,80 57 429,80    
    6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 2 180 477,00 546 068,00 1 634 409,00 1 674 603,00
    7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041        
    8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
    9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035        
  II.   Dlouhodobý hmotný majetek   96 997 411,95 18 924 164,14 78 073 247,81 78 646 630,97
    1. Pozemky 031 4 850 801,56   4 850 801,56 4 850 805,42
    2. Kulturní předměty 032        
    3. Stavby 021 80 718 306,71 15 515 501,73 65 202 804,98 62 532 482,54
    4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 2 465 483,83 952 206,00 1 513 277,83 1 540 227,83
    5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025        
    6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 2 456 456,41 2 456 456,41    
    7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029        
    8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 6 506 363,44   6 506 363,44 9 723 115,18
    9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052        
    10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036        
  III.   Dlouhodobý finanční majetek   0,00 0,00 0,00 0,00
    1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061        
    2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062        
    3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063        
    4. Dlouhodobé půjčky 067        
    5. Termínované vklady dlouhodobé 068        
    6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069        
    7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043        
    8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053        
  IV.   Dlouhodobé pohledávky          
    1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462        
    2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464        
    3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465        
    4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466        
    5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469        
    6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471        
                 
B.     Oběžná aktiva   9 606 226,34 0,00 9 606 226,34 6 402 673,63
  I.   Zásoby   0,00 0,00 0,00 0,00
    1. Pořízení materiálu 111        
    2. Materiál na skladě 112        
    3. Materiál na cestě 119        
    4. Nedokončená výroba 121        
    5. Polotovary vlastní výroby 122        
    6. Výrobky 123        
    7. Pořízení zboží 131        
    8. Zboží na skladě 132        
    9. Zboží na cestě 138        
    10. Ostatní zásoby 139        
  II.   Krátkodobé pohledávky   554 662,00 0,00 554 662,00 182 071,97
    1. Odběratelé 311 45 987,00   45 987,00 9 139,00
    2. Směnky k inkasu 312        
    3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313        
    4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 420 180,00   420 180,00 151 520,00
    5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 1 575,00   1 575,00 1 819,00
    6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316        
    7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317        
    8. Pohledávky z přerozdělených daní 319        
    9. Pohledávky za zaměstnanci 335        
    10. Sociální zabezpečení 336        
    11. Zdravotní pojištění 337        
    12. Důchodové spoření 338        
    13. Daň z příjmů 341        
    14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342        
    15. Daň z přidané hodnoty 343        
    16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344        
    17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 77 050,00   77 050,00  
    18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348        
    23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361        
    24. Pevné termínové operace a opce 363        
    25. Pohledávky z neukončených finančních operací 369        
    26. Pohledávky z finančního zajištění 365        
    27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367        
    28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373        
    29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375        
    30. Náklady příštích období 381        
    31. Příjmy příštích období 385        
    32. Dohadné účty aktivní 388 9 870,00   9 870,00 19 593,97
    33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377        
  III.   Krátkodobý finanční majetek   9 051 564,34 0,00 9 051 564,34 6 220 601,66
    1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251        
    2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253        
    3. Jiné cenné papíry 256        
    4. Termínované vklady krátkodobé 244        
    5. Jiné běžné účty 245 51 172,34   51 172,34 51 169,76
    9. Běžný účet 241        
    11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 8 995 815,00   8 995 815,00 6 147 502,90
    12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236        
    15. Ceniny 263 1 517,00   1 517,00 1 611,00
    16. Peníze na cestě 262        
    17. Pokladna 261 3 060,00   3 060,00 20 318,00

Číslo   Synt. Období    
položky Název položky účet Běžné Minulé    
                 
      PASIVA CELKEM   89 313 883,15 86 723 907,60    
                 
C.     Vlastní kapitál   87 491 831,14 84 968 276,38    
  I.   Jmění účetní jednotky a upravující položky   50 116 231,59 50 311 884,69    
    1. Jmění účetní jednotky 401 37 935 855,08 37 935 855,08    
    3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 18 819 658,90 19 015 312,00    
    4. Kurzové rozdíly 405        
    5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 -6 639 282,39 -6 639 282,39    
    6. Jiné oceňovací rozdíly 407        
    7. Opravy předcházejících účetních období 408        
  II.   Fondy účetní jednotky   0,00 0,00    
    6. Ostatní fondy 419        
  III.   Výsledek hospodaření   37 375 599,55 34 656 391,69    
    1. Výsledek hospodaření běžného účetního období   2 719 207,86 6 104 853,33    
    2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431        
    3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 34 656 391,69 28 551 538,36    
                 
D.     Cizí zdroje   1 822 052,01 1 755 631,22    
  I.   Rezervy   0,00 0,00    
    1. Rezervy 441        
  II.   Dlouhodobé závazky   495 618,34 1 162 281,76    
    1. Dlouhodobé úvěry 451 444 446,00 1 111 112,00    
    2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452        
    3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453        
    4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455        
    5. Dlouhodobé závazky z ručení 456        
    6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457        
    7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 51 172,34 51 169,76    
    8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472        
  III.   Krátkodobé závazky   1 326 433,67 593 349,46    
    1. Krátkodobé úvěry 281        
    2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282        
    3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283        
    4. Jiné krátkodobé půjčky 289        
    5. Dodavatelé 321 1 990,00 245 121,79    
    6. Směnky k úhradě 322        
    7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 9 870,00 1 410,00    
    8. Závazky z dělené správy 325        
    9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326        
    10. Zaměstnanci 331 132 316,00 121 222,00    
    11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 1 817,00 1 360,00    
    12. Sociální zabezpečení 336 19 953,00 19 987,00    
    13. Zdravotní pojištění 337 18 433,00 18 448,00    
    14. Důchodové spoření 338        
    15. Daň z příjmů 341        
    16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 13 607,00 13 597,00    
    17. Daň z přidané hodnoty 343        
    18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345        
    19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347        
    20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349        
    27. Krátkodobé závazky z ručení 362        
    28. Pevné termínové operace a opce 363        
    29. Závazky z neukončených finančních operací 364        
    30. Závazky z finančního zajištění 366        
    31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368        
    32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 717 020,00 30 000,00    
    33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375        
    35. Výdaje příštích období 383        
    36. Výnosy příštích období 384        
    37. Dohadné účty pasivní 389 411 427,67 142 203,67    
    38. Ostatní krátkodobé závazky 378        


V Klenovicích 4. 7. 2022

Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
účetní

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek