KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Současnost -> listopad 2006

obec Klenovice v listopadu 2006Zastupitelstvo obce Klenovice uložilo svým usnesením ze dne 3.11.2006 předsedům výborů a komisí předložit do 30.11.2006 písemně jmenný seznam členů svých výborů či komisí. Dne 29. listopadu 2006 předložil předseda kontrolního výboru Mgr. Martin Náhlík seznam členů svého výboru, který bude pracovat ve složení: Mgr. Martin Náhlík - předseda, Jaroslav Suda - člen a Jan Pajtinka - člen. Obdobný seznam předložila téhož dne předsedkyně finančního výboru paní Jiřina Severová. Finanční výbor bude vyvíjet své aktivity ve složení: Jiřina Severová - předseda, Jindra Klváčková - člen a Lucie Tupá - člen. Zbylí předsedové komisí (stavební a kulturní) seznam nepředložili.
29. listopadu 2006 byl na úřední desce zveřejněn návrh rozpočtu obce na rok 2007. Občané mohou uplatnit své připomínky k návrhu rozpočtu buď písemně do 14.12.2006 nebo ústně na jednání zastupitelstva obce, na němž se bude rozpočet projednávat.
29. listopadu 2006 vyšel Klenovický měsíčník č. 11/2006.
Dne 22. listopadu 2006 se manželům Veronice a Martinu Příplatovým narodila dcera Martina.
Foto z Táborských listů
Martina Příplatová

Dne 22.11.2006 proběhla kolaudace budované skládky TKO II Klenovice. Stavba byla zkolaudována a začne na ní roční zkušební provoz. Na skládku budou v největší míře ukládány smetky z města Tábora, je však koncipována i pro ukládání tuhého komunálního odpadu. Umístění skládky v našem katastru má velký význam pro obec, protože z každé uložené tuny bude do obecního rozpočtu odváděn poplatek za uložení odpadů. Příjmy z tohoto poplatku umožní další rozvoj obce.
20. listopadu 2006 se do obce přistěhovali manželé Jindřich a Markéta Vondrovi s dcerou Gabrielou.
V sobotu 18.11.2006 se v sále místní restaurace uskutečnilo již tradiční setkání s důchodci. K tanci i poslechu hrál Malý taneční orchestr pod vedením Josefa Hůlky. Na rozdíl od jarního sousedského bálu, který skončil fiaskem z důvodu nezájmu ze strany občanů, toto setkání našich starších spoluubčanů bylo pravým opakem. Akce se zúčastnilo 42 našich seniorů a většina z nich setrvala do pozdních nočních hodin. Nejvytrvalejší opouštěli místní restauraci až hodinu po půlnoci.
Dne 13. listopadu 2006 se manželům Aleně a Petru Kropíkovým narodila dcera Karolína. Dle evidence obyvatel se malá Karolínka stala 500. občanem obce Klenovice.
Foto z Táborských listů
Karolína Kropíková

Dne 8.11.2006 proběhlo řízení u Krajského odvolacího soudu ve věci určení vlastnictví hřiště. Žalobcem byl pan Broukal a žalovaným Obec Klenovice. Toto odvolací řízení bylo vyvoláno žalobcem na základě červencového verdiktu okresního soudu. Z podnětu žalobce odvolací soud měl posuzovat platnost hospodářské smlouvy mezi Státním plemenářským podnikem a Městem Soběslav, na jejímž základě byly předmětné pozemky využívány jako sportoviště. Po oddělení Klenovic od Soběslavi tyto sporné pozemky přešly na list vlastnictví Obce Klenovice. V současné době jsou v katastru nemovitosti u těchto pozemků vedeni dva vlastníci - Obec Klenovice a pan Jiří Broukal. Ve věci nebylo zatím rozhodnuto, odvolací řízení bylo odročeno na 30.11.2006.
Dne 8.11.2006 podala firma Tourek s.r.o., která má pronajatou místní restauraci, výpověď z nájemní smlouvy. Podle této smlouvy bude nájem ukončen k 31.12.2006. 9. listopadu 2006 bylo na úřední desce zveřejněno oznámení o zamýšleném pronájmu restaurace, která je v majetku obce Klenovice. Zájemci mohou své příhlášky podat do 9.12.2006. Na posledním zasedání zastupitelstva obce Klenovice v polovině měsíce prosince 2006 bude rozhodnuto o novém nájemci. S podivem a lítostí byla vedením obce přijata skutečnost podání výpovědi současným nájemcem. Po mnoha letech marného podnikatelského snažení předchozích nájemců, začala naše restaurace pod vedením pana Jaroslava Tourka řádně fungovat a stala se tak vyhlášenou nejen v blízkém okolí.
Dne 2.11.2006 proběhlo v místní restauraci ustavující zasedání zastupitelstva obce Klenovice. Program jednání byl v souladu se zákonem o obcích řádně zveřejněn a navíc byl součástí Klenovického měsíčníku. Toto jednání proběhlo za absolutního nezájmu ze strany občanů. Jednání kromě sedmi nově zvolených zastupitelů byli přítomni pouze čtyři občané obce. Hlavním bodem jednání bylo složení slibu nových zastupitelů obce a dále volba starosty a místostarosty obce. Pro nové funkční období 2006-2010 byl starostou obce všemi hlasy zastupitelů zvolen pan Mgr. Lubomír Turín a místostarostou také všemi sedmi hlasy pan Ing. Jaroslav Škoda. Dále proběhla volba předsedy finančního výboru (paní Jiřina Severová), předsedy kontrolního výboru (pan Mgr. Martin Náhlík), předsedy kulturní komise (paní Jiřina Halašková) a předsedy stavební komise (pan Ing. Roman Bílý). Posledním ze zastupitelů je pan Jaroslav Suda, který nepředsedá žádnému výboru ani komisi a je pouze členem zastupitelstva obce.
V závěru jednání nově zvolený starosta poděkoval všem občanům, kteří se zúčastnili voleb a dále zmínil priority dalšího rozvoje obce, kterými jsou: příprava dalších lokalit pro výstavbu rodinných domků, rozšíření a zateplení místní restaurace, rekonstrukce obecního úřadu a hasičské zbrojnice, opětovné vybudování hřiště, protipovodňová opatření na Ovčíně, opravy chodníků kolem silnice I/3 a komunikace v jihozápadní části obce. Úplný zápis z jednání je možno shlédnout zde.
Jubilanti v měsíci listopadu 2006
pan Ladislav Chochola – 84 let
paní Miluše Jandová – 87 let
pan Ladislav Makovec – 70 let
pan Jiří Marek – 79 let
paní Milada Nečasová – 70 let
pan František Tošner – 71 let
paní Marie Tošnerová – 72 let
  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek