KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Výkaz zisku a ztráty obce k 30. 6. 2011

Hospodaření obce Klenovice v roce 2011

Výkaz zisku a ztráty obce k 30. 6. 2011 (v Kč)

Číslo   Synt. Běžné období Minulé období
položky Název položky účet Hlavní
činnost
Hospodářská
činnost
Hlavní
činnost
Hospodářská
činnost
                 
A.     Náklady celkem   1 568 622,64   5 491 983,94  
                 
  I.   Náklady z činnosti   1 399 187,52   4 728 986,27  
    1. Spotřeba materiálu 501 22 794,00   195 900,82  
    2. Spotřeba energie 502 130 346,00   304 282,00  
    3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
    4. Prodané zboží 504        
    5. Opravy a udržování 511 219 191,00   1 116 677,50  
    6. Cestovné 512 9 386,00   12 468,00  
    7. Náklady na reprezentaci 513     7 258,00  
    8. Ostatní služby 518 466 630,72   1 714 847,85  
    9. Mzdové náklady 521 465 138,00   1 005 361,00  
    11. Zákonné sociální pojištění 524 76 533,00   165 233,00  
    12. Jiné sociální pojištění 525        
    13. Zákonné sociální náklady 527        
    14. Jiné sociální náklady 528        
    15. Daň silniční 531        
    16. Daň z nemovitostí 532 16,00   16,00  
    17. Jiné daně a poplatky 538 565,00   3 503,00  
    19. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541        
    20. Jiné pokuty a penále 542 500,00      
    21. Dary 543 210,00   43 441,00  
    22. Prodaný materiál 544        
    23. Manka a škody 547     54 672,00  
    24. Tvorba fondů 548        
    25. Odpisy dlouhodobého majetku 551        
    26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku 552        
    27. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku 553        
    28. Prodané pozemky 554        
    29. Tvorba a zúčtování rezerv 555        
    30. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 1 972,80   -10 401,90  
    31. Náklady z odepsaných pohledávek 557     6 000,00  
    32. Ostatní náklady z činnosti 549 5 905,00   109 728,00  
                 
  II.   Finanční náklady   19 448,52   42 903,67  
    1. Prodané cenné papíry a podíly 561        
    2. Úroky 562 13 005,02   30 815,67  
    3. Kurzové ztráty 563        
    4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564        
    5. Ostatní finanční náklady 569 6 443,50   12 088,00  
                 
  III.   Náklady na transfery   149 986,60   720 094,00  
    2. Náklady územních rozpočtů na transfery 572 149 986,60   720 094,00  
    4. Náklady na ostatní nároky (PRO ROK 2011 ZRUŠENO) 574 X X    
                 
B.     Výnosy celkem   3 739 649,76   8 281 783,28  
                 
  I.   Výnosy z činností   1 493 086,00   3 696 731,00  
    1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601     14 276,00  
    2. Výnosy z prodeje služeb 602 165 186,00   176 836,00  
    3. Výnosy z pronájmu 603 132 500,00   113 611,00  
    4. Výnosy z prodaného zboží 604        
    5. Výnosy ze správních poplatků 605 200,00   500,00  
    6. Výnosy z místních poplatků 606 349 711,00   356 578,00  
    8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 784 490,00   2 975 158,00  
    9. Změna stavu nedokončené výroby 611        
    10. Změna stavu polotovarů 612        
    11. Změna stavu výrobků 613        
    12. Změna stavu ostatních zásob 614        
    13. Aktivace materiálu a zboží 621        
    14. Aktivace vnitroorganizačních služeb 622        
    15. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623        
    16. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624        
    17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641        
    18. Jiné pokuty a penále 642        
    19. Výnosy z odepsaných pohledávek 643        
    20. Výnosy z prodeje materiálu 644 10 710,00   11 472,00  
    21. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645        
    22. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646        
    23. Výnosy z prodeje pozemků 647        
    24. Čerpání fondů 648        
    25. Ostatní výnosy z činnosti 649 50 289,00   48 300,00  
                 
  II.   Finanční výnosy   12 196,76   30 295,12  
    1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661        
    2. Úroky 662 12 196,76   14 255,12  
    3. Kurzové zisky 663        
    4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664        
    5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665     16 040,00  
    6. Ostatní finanční výnosy 669        
                 
  III.   Výnosy z daní a poplatků   2 112 267,00   4 179 705,16  
    1. Výnosy z daně z příjmů fyzických osob 631 500 905,00   998 556,66  
    2. Výnosy z daně z příjmů právnických osob 632 440 610,00   950 619,60  
    3. Výnosy ze sociálního pojištění 633        
    4. Výnosy z daně z přidané hodnoty 634 967 178,00   1 980 895,00  
    5. Výnosy ze spotřebních daní 635        
    6. Výnosy z majetkových daní 636 203 574,00   249 633,90  
    7. Výnosy z energetických daní 637        
    9. Výnosy z ostatních daní a poplatků 639        
                 
  IV.   Výnosy z transferů   122 100,00   375 052,00  
    1. Výnosy ústředních rozpočtů z transferů (PRO ROK 2011 PRO ÚSC ZRUŠENO) 671 X X 193 137,00  
    2. Výnosy územních rozpočtů z transferů 672 122 100,00   181 915,00  
    3. Výnosy z nároků na prostředky státních fondů (PRO ROK 2011 ZRUŠENO) 673 X X    
    4. Výnosy z ostatních nároků (PRO ROK 2011 ZRUŠENO) 674 X X    
                 
  VI.   Výsledek hospodaření          
    1. Výsledek hospodaření před zdaněním   2 171 027,12   2 789 799,34  
    2. Daň z příjmů 591        
    3. Dodatečné odvody daně z příjmů 595        
    4. Výsledek hospodaření po zdanění   2 171 027,12   2 789 799,34  


V Klenovicích 1. 7. 2011

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Pavel Fitl, v.r.
účetní

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek