KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Výkaz zisku a ztráty obce k 31. 12. 2012

Hospodaření obce Klenovice v roce 2012

Výkaz zisku a ztráty obce k 31. 12. 2012 (v Kč)

Číslo   Synt. Běžné období Minulé období
položky Název položky účet Hlavní
činnost
Hospodářská
činnost
Hlavní
činnost
Hospodářská
činnost
                 
A.     Náklady celkem   7 202 445,75   4 791 754,56  
                 
  I.   Náklady z činnosti   6 407 468,72   3 840 034,31  
    1. Spotřeba materiálu 501 242 153,62   166 705,67  
    2. Spotřeba energie 502 293 117,00   306 132,00  
    3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
    4. Prodané zboží 504        
    5. Aktivace dlouhodobého majetku 506        
    6. Aktivace oběžného majetku 507        
    7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
    8. Opravy a udržování 511 2 355 515,39   1 088 747,60  
    9. Cestovné 512 17 343,00   19 741,00  
    10. Náklady na reprezentaci 513     8 894,00  
    11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        
    12. Ostatní služby 518 1 279 225,36   993 911,64  
    13. Mzdové náklady 521 996 711,00   1 003 561,00  
    14. Zákonné sociální pojištění 524 173 566,00   177 675,00  
    15. Jiné sociální pojištění 525 1 128,00   1 666,00  
    16. Zákonné sociální náklady 527 11 197,00      
    17. Jiné sociální náklady 528        
    18. Daň silniční 531        
    19. Daň z nemovitostí 532 763,00   16,00  
    20. Jiné daně a poplatky 538 10 464,00   3 329,00  
    22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541        
    23. Jiné pokuty a penále 542 500,00   500,00  
    24. Dary 543 40 559,00   31 567,00  
    25. Prodaný materiál 544        
    26. Manka a škody 547        
    27. Tvorba fondů 548        
    28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 649 115,00      
    29. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku 552        
    30. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku 553        
    31. Prodané pozemky 554 199 942,85   13 380,00  
    32. Tvorba a zúčtování rezerv 555        
    33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 2 606,50   3 791,40  
    34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 3 758,00   690,00  
    35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 110 715,00      
    36. Ostatní náklady z činnosti 549 19 089,00   19 727,00  
                 
  II.   Finanční náklady   4 733,43   34 146,65  
    1. Prodané cenné papíry a podíly 561        
    2. Úroky 562 4 733,43   21 727,15  
    3. Kurzové ztráty 563        
    4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564        
    5. Ostatní finanční náklady 569     12 419,50  
                 
  III.   Náklady na transfery   790 243,60   917 573,60  
    2. Náklady vybraných místních vládních institucí z transferů 572 790 243,60   917 573,60  
                 
  V.   Daň z příjmů          
    1. Daň z příjmů 591        
    2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595        
                 
B.     Výnosy celkem   7 847 462,94   7 038 952,83  
                 
  I.   Výnosy z činností   3 225 453,74   2 444 000,38  
    1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601        
    2. Výnosy z prodeje služeb 602 358 831,00   171 982,00  
    3. Výnosy z pronájmu 603 260 501,00   166 141,00  
    4. Výnosy z prodaného zboží 604        
    5. Výnosy ze správních poplatků 605 1 750,00   550,00  
    6. Výnosy z místních poplatků 606 386 851,00   361 016,00  
    8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 1 608 101,00   1 611 920,00  
    9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641        
    10. Jiné pokuty a penále 642 1 156,00      
    11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 564,97      
    12. Výnosy z prodeje materiálu 644 11 902,00   18 950,00  
    13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645        
    14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646        
    15. Výnosy z prodeje pozemků 647 551 850,00   19 330,00  
    16. Čerpání fondů 648        
    17. Ostatní výnosy z činnosti 649 43 946,77   94 111,38  
                 
  II.   Finanční výnosy   16 682,15   23 824,30  
    1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661        
    2. Úroky 662 16 682,15   23 824,30  
    3. Kurzové zisky 663        
    4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664        
    5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665        
    6. Ostatní finanční výnosy 669        
                 
  IV.   Výnosy z transferů   229 978,46   257 100,00  
    2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 229 978,46   257 100,00  
                 
  V.   Výnosy ze sdílených daní a poplatků   4 375 348,59   4 314 028,15  
    1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 1 104 806,68   1 048 205,16  
    2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 992 635,28   880 775,54  
    3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 1 854 097,00   2 025 844,68  
    4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685        
    5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 409 906,03   359 202,77  
    6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688 13 903,60      
                 
C.     Výsledek hospodaření          
    1. Výsledek hospodaření před zdaněním   645 017,19   2 247 198,27  
    2. Výsledek hospodaření běžného účetního období   645 017,19   2 247 198,27  


V Klenovicích 16. 1. 2013

Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
místostarosta obce

Pavel Fitl, v.r.
účetní

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek