KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Výkaz zisku a ztráty obce k 31. 12. 2015

Hospodaření obce Klenovice v roce 2015

Výkaz zisku a ztráty obce k 31. 12. 2015 (v Kč)

Číslo   Synt. Běžné období Minulé období
položky Název položky účet Hlavní
činnost
Hospodářská
činnost
Hlavní
činnost
Hospodářská
činnost
                 
A.     Náklady celkem   10 163 490,65   8 724 086,11  
                 
  I.   Náklady z činnosti   9 692 957,03   8 357 677,51  
    1. Spotřeba materiálu 501 253 857,47   401 380,76  
    2. Spotřeba energie 502 329 122,00   301 509,00  
    3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
    4. Prodané zboží 504        
    5. Aktivace dlouhodobého majetku 506     -145 200,00  
    6. Aktivace oběžného majetku 507        
    7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
    8. Opravy a udržování 511 3 522 264,70   3 035 424,91  
    9. Cestovné 512 20 788,00   22 741,00  
    10. Náklady na reprezentaci 513 25 148,00      
    11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        
    12. Ostatní služby 518 2 374 391,64   1 657 639,07  
    13. Mzdové náklady 521 1 111 874,00   1 111 393,00  
    14. Zákonné sociální pojištění 524 197 097,00   193 609,00  
    15. Jiné sociální pojištění 525 1 809,00   1 737,00  
    16. Zákonné sociální náklady 527 12 970,00   11 244,00  
    17. Jiné sociální náklady 528        
    18. Daň silniční 531        
    19. Daň z nemovitostí 532 797,00   795,00  
    20. Jiné daně a poplatky 538 66 862,80   69 738,00  
    22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 1 851,00      
    23. Jiné pokuty a penále 542 1 431,00      
    24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 49 799,00   46 755,00  
    25. Prodaný materiál 544        
    26. Manka a škody 547        
    27. Tvorba fondů 548        
    28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 874 655,00   754 964,00  
    29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552        
    30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553        
    31. Prodané pozemky 554 543 500,00   638 242,05  
    32. Tvorba a zúčtování rezerv 555        
    33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 1 415,00   1 952,80  
    34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 7 634,00   4 930,00  
    35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 202 209,00   214 120,92  
    36. Ostatní náklady z činnosti 549 93 481,42   34 702,00  
                 
  II.   Finanční náklady   18 341,72   15 946,20  
    1. Prodané cenné papíry a podíly 561        
    2. Úroky 562 18 341,72   15 946,20  
    3. Kurzové ztráty 563        
    4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564        
    5. Ostatní finanční náklady 569        
                 
  III.   Náklady na transfery   220 581,90   144 882,40  
    2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 220 581,90   144 882,40  
                 
  V.   Daň z příjmů   231 610,00   205 580,00  
    1. Daň z příjmů 591 231 610,00   205 580,00  
    2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595        
                 
B.     Výnosy celkem   12 147 770,55   11 927 701,94  
                 
  I.   Výnosy z činností   2 046 508,03   2 281 141,90  
    1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 263 753,20      
    2. Výnosy z prodeje služeb 602 411 236,00   382 303,00  
    3. Výnosy z pronájmu 603 258 845,00   259 324,00  
    4. Výnosy z prodaného zboží 604        
    5. Výnosy ze správních poplatků 605 2 450,00   1 950,00  
    6. Výnosy z místních poplatků 606 504 950,00   470 845,00  
    8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 6 540,00      
    9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641        
    10. Jiné pokuty a penále 642     1 500,00  
    11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643     2 200,00  
    12. Výnosy z prodeje materiálu 644 6 256,00   11 333,00  
    13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645     51,00  
    14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646     399,00  
    15. Výnosy z prodeje pozemků 647 543 500,00   765 450,00  
    16. Čerpání fondů 648        
    17. Ostatní výnosy z činnosti 649 48 977,83   385 786,90  
                 
  II.   Finanční výnosy   399 891,13   374 772,41  
    1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661        
    2. Úroky 662 589,06   5 592,26  
    3. Kurzové zisky 663        
    4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 399 302,07   369 179,93  
    5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665        
    6. Ostatní finanční výnosy 669     0,22  
                 
  IV.   Výnosy z transferů   2 176 802,16   1 559 692,85  
    2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 2 176 802,16   1 559 692,85  
                 
  V.   Výnosy ze sdílených daní a poplatků   7 524 569,23   7 712 094,78  
    1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 1 264 123,92   1 269 266,78  
    2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 1 567 664,07   1 499 979,98  
    3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 2 656 821,63   2 631 892,00  
    4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685        
    5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 400 045,82   402 915,10  
    6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688 1 635 913,79   1 908 040,92  
                 
C.     Výsledek hospodaření          
    1. Výsledek hospodaření před zdaněním   2 215 889,90   3 409 195,83  
    2. Výsledek hospodaření běžného účetního období   1 984 279,90   3 203 615,83  


V Klenovicích 18. 1. 2016

Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
účetní

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek