KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Výkaz zisku a ztráty obce k 31. 12. 2016

Hospodaření obce Klenovice v roce 2016

Výkaz zisku a ztráty obce k 31. 12. 2016 (v Kč)

Číslo   Synt. Běžné období Minulé období
položky Název položky účet Hlavní
činnost
Hospodářská
činnost
Hlavní
činnost
Hospodářská
činnost
                 
A.     Náklady celkem   8 262 879,75   10 163 490,65  
                 
  I.   Náklady z činnosti   7 850 593,75   9 692 957,03  
    1. Spotřeba materiálu 501 409 198,74   253 857,47  
    2. Spotřeba energie 502 383 717,00   329 122,00  
    3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
    4. Prodané zboží 504        
    5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 -8 000,00      
    6. Aktivace oběžného majetku 507        
    7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
    8. Opravy a udržování 511 1 917 372,62   3 522 264,70  
    9. Cestovné 512 16 485,00   20 788,00  
    10. Náklady na reprezentaci 513 29 267,00   25 148,00  
    11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        
    12. Ostatní služby 518 1 681 630,09   2 374 391,64  
    13. Mzdové náklady 521 1 208 893,00   1 111 874,00  
    14. Zákonné sociální pojištění 524 221 541,00   197 097,00  
    15. Jiné sociální pojištění 525 2 051,00   1 809,00  
    16. Zákonné sociální náklady 527 16 186,00   12 970,00  
    17. Jiné sociální náklady 528        
    18. Daň silniční 531        
    19. Daň z nemovitostí 532 797,00   797,00  
    20. Jiné daně a poplatky 538 179 264,00   66 862,80  
    22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 205,00   1 851,00  
    23. Jiné pokuty a penále 542     1 431,00  
    24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 49 282,00   49 799,00  
    25. Prodaný materiál 544        
    26. Manka a škody 547        
    27. Tvorba fondů 548        
    28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 971 390,00   874 655,00  
    29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552        
    30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553        
    31. Prodané pozemky 554 269 638,40   543 500,00  
    32. Tvorba a zúčtování rezerv 555        
    33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 2 668,70   1 415,00  
    34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 8 384,00   7 634,00  
    35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 130 423,20   202 209,00  
    36. Ostatní náklady z činnosti 549 360 200,00   93 481,42  
                 
  II.   Finanční náklady       18 341,72  
    1. Prodané cenné papíry a podíly 561        
    2. Úroky 562     18 341,72  
    3. Kurzové ztráty 563        
    4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564        
    5. Ostatní finanční náklady 569        
                 
  III.   Náklady na transfery   217 536,00   220 581,90  
    2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 217 536,00   220 581,90  
                 
  V.   Daň z příjmů   194 750,00   231 610,00  
    1. Daň z příjmů 591 194 750,00   231 610,00  
    2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595        
                 
B.     Výnosy celkem   15 908 322,19   12 147 770,55  
                 
  I.   Výnosy z činností   7 022 360,00   2 046 508,03  
    1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601     263 753,20  
    2. Výnosy z prodeje služeb 602 459 133,00   411 236,00  
    3. Výnosy z pronájmu 603 301 810,00   258 845,00  
    4. Výnosy z prodaného zboží 604        
    5. Výnosy ze správních poplatků 605 3 030,00   2 450,00  
    6. Výnosy z místních poplatků 606 556 886,00   504 950,00  
    8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 353 055,00   6 540,00  
    9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641        
    10. Jiné pokuty a penále 642 5 000,00      
    11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643        
    12. Výnosy z prodeje materiálu 644 6 734,00   6 256,00  
    13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645        
    14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646        
    15. Výnosy z prodeje pozemků 647 5 243 430,00   543 500,00  
    16. Čerpání fondů 648        
    17. Ostatní výnosy z činnosti 649 93 282,00   48 977,83  
                 
  II.   Finanční výnosy   476,09   399 891,13  
    1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661        
    2. Úroky 662 476,09   589,06  
    3. Kurzové zisky 663        
    4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664     399 302,07  
    5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665        
    6. Ostatní finanční výnosy 669        
                 
  IV.   Výnosy z transferů   915 204,84   2 176 802,16  
    2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 915 204,84   2 176 802,16  
                 
  V.   Výnosy ze sdílených daní a poplatků   7 970 281,26   7 524 569,23  
    1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 1 503 046,17   1 264 123,92  
    2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 1 743 073,55   1 567 664,07  
    3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 2 834 246,99   2 656 821,63  
    4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685        
    5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 386 002,02   400 045,82  
    6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688 1 503 912,53   1 635 913,79  
                 
C.     Výsledek hospodaření          
    1. Výsledek hospodaření před zdaněním   7 840 192,44   2 215 889,90  
    2. Výsledek hospodaření běžného účetního období   7 645 442,44   1 984 279,90  


V Klenovicích 18. 1. 2017

Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
účetní

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek