KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Výkaz zisku a ztráty obce k 31. 3. 2018

Hospodaření obce Klenovice v roce 2018

Výkaz zisku a ztráty obce k 31. 3. 2018 (v Kč)

Číslo   Synt. Běžné období Minulé období
položky Název položky účet Hlavní
činnost
Hospodářská
činnost
Hlavní
činnost
Hospodářská
činnost
                 
A.     Náklady celkem   1 669 053,27   13 776 675,85  
                 
  I.   Náklady z činnosti   1 460 328,27   12 535 855,85  
    1. Spotřeba materiálu 501 5 434,00   245 585,51  
    2. Spotřeba energie 502 100 232,00   389 255,00  
    3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
    4. Prodané zboží 504        
    5. Aktivace dlouhodobého majetku 506        
    6. Aktivace oběžného majetku 507        
    7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
    8. Opravy a udržování 511 197 383,75   5 372 157,19  
    9. Cestovné 512 3 275,00   16 164,00  
    10. Náklady na reprezentaci 513 2 387,00   36 571,00  
    11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        
    12. Ostatní služby 518 301 940,33   2 893 869,42  
    13. Mzdové náklady 521 373 245,00   1 270 441,00  
    14. Zákonné sociální pojištění 524 61 583,00   223 157,00  
    15. Jiné sociální pojištění 525 578,00   2 097,00  
    16. Zákonné sociální náklady 527 4 674,00   11 390,00  
    17. Jiné sociální náklady 528        
    18. Daň silniční 531        
    19. Daň z nemovitostí 532     796,00  
    20. Jiné daně a poplatky 538 500,00   5 200,00  
    22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541        
    23. Jiné pokuty a penále 542        
    24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 11 514,89   49 430,00  
    25. Prodaný materiál 544        
    26. Manka a škody 547        
    27. Tvorba fondů 548        
    28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 325 281,00   1 164 920,00  
    29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552        
    30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553        
    31. Prodané pozemky 554     535 133,68  
    32. Tvorba a zúčtování rezerv 555        
    33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 -253,20   570,30  
    34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 2 542,00   8 648,00  
    35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 50 323,90   284 597,75  
    36. Ostatní náklady z činnosti 549 19 687,60   25 873,00  
                 
  II.   Finanční náklady          
    1. Prodané cenné papíry a podíly 561        
    2. Úroky 562        
    3. Kurzové ztráty 563        
    4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564        
    5. Ostatní finanční náklady 569        
                 
  III.   Náklady na transfery   101 185,00   240 090,00  
    2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 101 185,00   240 090,00  
                 
  V.   Daň z příjmů   107 540,00   1 000 730,00  
    1. Daň z příjmů 591 107 540,00   1 000 730,00  
    2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595        
                 
B.     Výnosy celkem   3 552 562,61   12 049 820,09  
                 
  I.   Výnosy z činností   1 086 051,00   1 937 122,16  
    1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601        
    2. Výnosy z prodeje služeb 602 443 430,00   471 434,00  
    3. Výnosy z pronájmu 603 77 299,00   232 356,00  
    4. Výnosy z prodaného zboží 604        
    5. Výnosy ze správních poplatků 605 270,00   7 340,00  
    6. Výnosy z místních poplatků 606 546 853,00   558 003,00  
    8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609     9 800,00  
    9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641        
    10. Jiné pokuty a penále 642 2 000,00      
    11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643        
    12. Výnosy z prodeje materiálu 644     6 164,50  
    13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645        
    14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646        
    15. Výnosy z prodeje pozemků 647     564 622,16  
    16. Čerpání fondů 648        
    17. Ostatní výnosy z činnosti 649 16 199,00   87 402,50  
                 
  II.   Finanční výnosy   119,98   120 792,04  
    1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661        
    2. Úroky 662 119,98   492,04  
    3. Kurzové zisky 663        
    4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664     120 300,00  
    5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665        
    6. Ostatní finanční výnosy 669        
                 
  IV.   Výnosy z transferů   220 832,29   392 934,18  
    2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 220 832,29   392 934,18  
                 
  V.   Výnosy ze sdílených daní a poplatků   2 245 559,34   9 598 971,71  
    1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 483 300,04   1 818 439,78  
    2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 441 562,73   2 619 008,20  
    3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 930 580,73   3 276 729,18  
    4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685        
    5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 3 630,48   412 036,66  
    6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688 386 485,36   1 472 757,89  
                 
C.     Výsledek hospodaření          
    1. Výsledek hospodaření před zdaněním   1 991 049,34   -726 125,76  
    2. Výsledek hospodaření běžného účetního období   1 883 509,34   -1 726 855,76  


V Klenovicích 4. 4. 2018

Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
účetní

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek