KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Výkaz zisku a ztráty obce k 30. 9. 2020

Hospodaření obce Klenovice v roce 2020

Výkaz zisku a ztráty obce k 30. 9. 2020 (v Kč)

Číslo   Synt. Běžné období Minulé období
položky Název položky účet Hlavní
činnost
Hospodářská
činnost
Hlavní
činnost
Hospodářská
činnost
                 
A.     Náklady celkem   6 580 188,15   12 963 230,97  
                 
  I.   Náklady z činnosti   6 239 310,15   12 769 850,97  
    1. Spotřeba materiálu 501 193 747,12   255 754,45  
    2. Spotřeba energie 502 327 610,79   439 004,00  
    3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
    4. Prodané zboží 504        
    5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 -9 920,00   -12 134,00  
    6. Aktivace oběžného majetku 507        
    7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
    8. Opravy a udržování 511 604 688,01   4 591 046,11  
    9. Cestovné 512 18 839,000   26 999,00  
    10. Náklady na reprezentaci 513 1 048,00   31 685,00  
    11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        
    12. Ostatní služby 518 2 005 634,79   3 771 172,13  
    13. Mzdové náklady 521 1 350 932,00   1 741 576,00  
    14. Zákonné sociální pojištění 524 211 497,00   274 815,00  
    15. Jiné sociální pojištění 525 1 931,00   2 339,00  
    16. Zákonné sociální náklady 527 12 730,00   11 144,00  
    17. Jiné sociální náklady 528        
    18. Daň silniční 531        
    19. Daň z nemovitostí 532 954,00   954,00  
    20. Jiné daně a poplatky 538 9 508,00   9 104,00  
    22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541        
    23. Jiné pokuty a penále 542        
    24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 11 692,00   57 932,00  
    25. Prodaný materiál 544        
    26. Manka a škody 547        
    27. Tvorba fondů 548        
    28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 1 166 379,00   1 397 406,00  
    29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552        
    30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553        
    31. Prodané pozemky 554 287 410,20   35 132,21  
    32. Tvorba a zúčtování rezerv 555        
    33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 3 888,60   -5 106,20  
    34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 1 850,00   2 250,00  
    35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558     94 145,27  
    36. Ostatní náklady z činnosti 549 38 890,64   44 633,00  
                 
  II.   Finanční náklady          
    1. Prodané cenné papíry a podíly 561        
    2. Úroky 562        
    3. Kurzové ztráty 563        
    4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564        
    5. Ostatní finanční náklady 569        
                 
  III.   Náklady na transfery   115 918,00   117 000,00  
    2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 115 918,00   117 000,00  
                 
  V.   Daň z příjmů   224 960,00   76 380,00  
    1. Daň z příjmů 591 224 960,00   76 380,00  
    2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595        
                 
B.     Výnosy celkem   11 062 080,10   14 886 222,60  
                 
  I.   Výnosy z činností   2 741 942,38   2 572 791,46  
    1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 5 150,00   59 437,00  
    2. Výnosy z prodeje služeb 602 454 570,00   456 362,00  
    3. Výnosy z pronájmu 603 215 045,88   246 988,96  
    4. Výnosy z prodaného zboží 604        
    5. Výnosy ze správních poplatků 605 3 420,00   4 070,00  
    6. Výnosy z místních poplatků 606 577 881,00   554 815,00  
    8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 1 000,00   6 100,00  
    9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641        
    10. Jiné pokuty a penále 642        
    11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643        
    12. Výnosy z prodeje materiálu 644 6 759,50   9 893,00  
    13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645        
    14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646        
    15. Výnosy z prodeje pozemků 647 1 416 600,00   1 125 700,00  
    16. Čerpání fondů 648        
    17. Ostatní výnosy z činnosti 649 61 516,00   109 425,50  
                 
  II.   Finanční výnosy   92 300,79   433,53  
    1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661        
    2. Úroky 662 300,79   433,53  
    3. Kurzové zisky 663        
    4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 92 000,00      
    5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665        
    6. Ostatní finanční výnosy 669        
                 
  IV.   Výnosy z transferů   1 238 385,26   2 425 508,85  
    2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 1 238 385,26   2 425 508,85  
                 
  V.   Výnosy ze sdílených daní a poplatků   6 989 451,67   9 887 488,76  
    1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 1 507 147,70   2 244 598,32  
    2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 1 290 576,01   1 818 829,99  
    3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 2 821 656,54   3 923 164,46  
    4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685        
    5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 363 080,27   421 232,46  
    6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688 1 006 991,15   1 479 663,53  
                 
C.     Výsledek hospodaření          
    1. Výsledek hospodaření před zdaněním   4 706 851,95   1 999 371,63  
    2. Výsledek hospodaření běžného účetního období   4 481 891,95   1 922 991,63  


V Klenovicích 2. 10. 2020

Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
účetní

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek