KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Výkaz zisku a ztráty obce k 30. 6. 2021

Hospodaření obce Klenovice v roce 2021

Výkaz zisku a ztráty obce k 30. 6. 2021 (v Kč)

Číslo   Synt. Běžné období Minulé období
položky Název položky účet Hlavní
činnost
Hospodářská
činnost
Hlavní
činnost
Hospodářská
činnost
                 
A.     Náklady celkem   4 330 822,79   9 471 787,61  
                 
  I.   Náklady z činnosti   3 802 036,79   9 080 909,61  
    1. Spotřeba materiálu 501 78 056,55   263 785,22  
    2. Spotřeba energie 502 235 088,00   456 999,10  
    3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
    4. Prodané zboží 504        
    5. Aktivace dlouhodobého majetku 506     -9 920,00  
    6. Aktivace oběžného majetku 507        
    7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
    8. Opravy a udržování 511 461 562,82   1 248 941,26  
    9. Cestovné 512 9 601,00   25 508,00  
    10. Náklady na reprezentaci 513 5 405,00   3 100,00  
    11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        
    12. Ostatní služby 518 1 099 252,80   2 663 271,71  
    13. Mzdové náklady 521 876 745,00   1 858 804,00  
    14. Zákonné sociální pojištění 524 140 172,00   293 557,00  
    15. Jiné sociální pojištění 525 1 322,00   2 590,00  
    16. Zákonné sociální náklady 527 8 263,00   15 253,90  
    17. Jiné sociální náklady 528        
    18. Daň silniční 531        
    19. Daň z nemovitostí 532 876,00   954,00  
    20. Jiné daně a poplatky 538 4 508,00   15 508,00  
    22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541        
    23. Jiné pokuty a penále 542        
    24. Dary a jiná bezúplatná předání 543     293 228,68  
    25. Prodaný materiál 544        
    26. Manka a škody 547        
    27. Tvorba fondů 548        
    28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 838 884,00   1 559 788,00  
    29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552        
    30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553        
    31. Prodané pozemky 554 2 919,28   351 882,10  
    32. Tvorba a zúčtování rezerv 555        
    33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 2 153,50   -7 182,00  
    34. Náklady z vyřazených pohledávek 557     2 450,00  
    35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 5 940,00      
    36. Ostatní náklady z činnosti 549 31 287,84   42 390,64  
                 
  II.   Finanční náklady          
    1. Prodané cenné papíry a podíly 561        
    2. Úroky 562        
    3. Kurzové ztráty 563        
    4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564        
    5. Ostatní finanční náklady 569        
                 
  III.   Náklady na transfery   12 936,00   165 918,00  
    2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 12 936,00   165 918,00  
                 
  V.   Daň z příjmů   515 850,00   224 960,00  
    1. Daň z příjmů 591 515 850,00   224 960,00  
    2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595        
                 
B.     Výnosy celkem   6 585 077,78   15 010 176,06  
                 
  I.   Výnosy z činností   1 493 419,42   4 018 585,34  
    1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 6 650,00   16 750,00  
    2. Výnosy z prodeje služeb 602 450 780,00   463 303,00  
    3. Výnosy z pronájmu 603 157 827,92   253 756,84  
    4. Výnosy z prodaného zboží 604        
    5. Výnosy ze správních poplatků 605 1 090,00   5 640,00  
    6. Výnosy z místních poplatků 606 594 760,00   582 777,00  
    8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 2 000,00   1 000,00  
    9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641        
    10. Jiné pokuty a penále 642        
    11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643        
    12. Výnosy z prodeje materiálu 644 4 164,00   9 162,50  
    13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645        
    14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646        
    15. Výnosy z prodeje pozemků 647 225 600,00   2 602 200,00  
    16. Čerpání fondů 648        
    17. Ostatní výnosy z činnosti 649 50 547,50   83 996,00  
                 
  II.   Finanční výnosy   239,21   92 402,80  
    1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661        
    2. Úroky 662 239,21   402,80  
    3. Kurzové zisky 663        
    4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664     92 000,00  
    5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665        
    6. Ostatní finanční výnosy 669        
                 
  IV.   Výnosy z transferů   375 270,02   1 351 444,60  
    2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 375 270,02   1 351 444,60  
                 
  V.   Výnosy ze sdílených daní a poplatků   4 716 149,13   9 547 743,32  
    1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 754 207,85   2 147 838,92  
    2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 1 428 804,87   1 661 318,66  
    3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 2 051 995,56   3 935 234,92  
    4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685        
    5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 324 297,72   425 872,10  
    6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688 156 843,13   1 377 478,72  
                 
C.     Výsledek hospodaření          
    1. Výsledek hospodaření před zdaněním   2 770 104,99   5 763 348,45  
    2. Výsledek hospodaření běžného účetního období   2 254 254,99   5 538 388,45  


V Klenovicích 1. 7. 2021

Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
účetní

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek