KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Výkaz zisku a ztráty obce k 31. 12. 2021

Hospodaření obce Klenovice v roce 2021

Výkaz zisku a ztráty obce k 31. 12. 2021 (v Kč)

Číslo   Synt. Běžné období Minulé období
položky Název položky účet Hlavní
činnost
Hospodářská
činnost
Hlavní
činnost
Hospodářská
činnost
                 
A.     Náklady celkem   9 517 131,80   9 471 787,61  
                 
  I.   Náklady z činnosti   8 900 735,83   9 080 909,61  
    1. Spotřeba materiálu 501 155 218,90   263 785,22  
    2. Spotřeba energie 502 503 303,78   456 999,10  
    3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
    4. Prodané zboží 504        
    5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 -9 920,00   -9 920,00  
    6. Aktivace oběžného majetku 507        
    7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
    8. Opravy a udržování 511 642 218,48   1 248 941,26  
    9. Cestovné 512 20 688,00   25 508,00  
    10. Náklady na reprezentaci 513 7 656,00   3 100,00  
    11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        
    12. Ostatní služby 518 3 535 491,90   2 663 271,71  
    13. Mzdové náklady 521 1 869 265,00   1 858 804,00  
    14. Zákonné sociální pojištění 524 302 513,00   293 557,00  
    15. Jiné sociální pojištění 525 2 655,00   2 590,00  
    16. Zákonné sociální náklady 527 18 412,00   15 253,90  
    17. Jiné sociální náklady 528        
    18. Daň silniční 531        
    19. Daň z nemovitostí 532 876,00   954,00  
    20. Jiné daně a poplatky 538 21 008,00   15 508,00  
    22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541        
    23. Jiné pokuty a penále 542        
    24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 56 048,00   293 228,68  
    25. Prodaný materiál 544        
    26. Manka a škody 547        
    27. Tvorba fondů 548        
    28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 1 687 476,00   1 559 788,00  
    29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552        
    30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553        
    31. Prodané pozemky 554 31 558,96   351 882,10  
    32. Tvorba a zúčtování rezerv 555        
    33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 -3 308,00   -7 182,00  
    34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 5 750,00   2 450,00  
    35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 9 320,00      
    36. Ostatní náklady z činnosti 549 44 504,81   42 390,64  
                 
  II.   Finanční náklady   7 609,97      
    1. Prodané cenné papíry a podíly 561        
    2. Úroky 562 7 609,97      
    3. Kurzové ztráty 563        
    4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564        
    5. Ostatní finanční náklady 569        
                 
  III.   Náklady na transfery   92 936,00   165 918,00  
    2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 92 936,00   165 918,00  
                 
  V.   Daň z příjmů   515 850,00   224 960,00  
    1. Daň z příjmů 591 515 850,00   224 960,00  
    2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595        
                 
B.     Výnosy celkem   15 621 985,13   15 010 176,06  
                 
  I.   Výnosy z činností   4 995 495,84   4 018 585,34  
    1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 6 650,00   16 750,00  
    2. Výnosy z prodeje služeb 602 463 121,00   463 303,00  
    3. Výnosy z pronájmu 603 278 949,84   253 756,84  
    4. Výnosy z prodaného zboží 604        
    5. Výnosy ze správních poplatků 605 3 120,00   5 640,00  
    6. Výnosy z místních poplatků 606 600 471,00   582 777,00  
    8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 3 000,00   1 000,00  
    9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641        
    10. Jiné pokuty a penále 642 10 000,00      
    11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643        
    12. Výnosy z prodeje materiálu 644 13 248,00   9 162,50  
    13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645        
    14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646        
    15. Výnosy z prodeje pozemků 647 3 380 500,00   2 602 200,00  
    16. Čerpání fondů 648        
    17. Ostatní výnosy z činnosti 649 236 436,00   83 996,00  
                 
  II.   Finanční výnosy   458,77   92 402,80  
    1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661        
    2. Úroky 662 458,77   402,80  
    3. Kurzové zisky 663        
    4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664     92 000,00  
    5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665        
    6. Ostatní finanční výnosy 669        
                 
  IV.   Výnosy z transferů   678 188,13   1 351 444,60  
    2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 678 188,13   1 351 444,60  
                 
  V.   Výnosy ze sdílených daní a poplatků   9 947 842,39   9 547 743,32  
    1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 1 787 286,32   2 147 838,92  
    2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 2 596 475,95   1 661 318,66  
    3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 4 651 515,48   3 935 234,92  
    4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685        
    5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 405 425,78   425 872,10  
    6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688 507 138,86   1 377 478,72  
                 
C.     Výsledek hospodaření          
    1. Výsledek hospodaření před zdaněním   6 620 703,33   5 763 348,45  
    2. Výsledek hospodaření běžného účetního období   6 104 853,33   5 538 388,45  


V Klenovicích 17. 1. 2022

Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
účetní

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek