KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/99

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Zápis z jednání OZ č. 2/99

Veřejné zasedání OZ se konalo od 19.00 hodin v sále místního pohostinství.
Přítomni: Turín L., Cílek F., Fiala M., Škoda J., Halašková J., Molík J.
Nepřítomen: Hrubý. – omluven (pracovní neschopnost).

Program jednání:
1. Zahájení, ověřovatelé zápisu.
2. Kontrola usnesení.
3. Dopravní obslužnost.
4. Místní poplatky, stočné.
5. Prodej akcií VaK.
6. Zástavba obce.
7. Rozpočet na rok 1999.
8. Pronájem restaurace.
9. Odpadové hospodářství.
10. Informace z jednání na PF ČR.
11. Diskuse.
12. Usnesení a závěr.

Jednání zahájil a po celou dobu řídil místostarosta obce ing. Škoda.
Ověřovateli zápisu z jednání určeni – p. Cílek, p. Fiala.

ad 1) Kontrola zápisu z minulého jednání OZ – přednesl starosta obce – body uložené zápisem byly splněny, pouze doposud nemá OZ k dispozici metodiku pro zahájení činnosti stavební komise.
Předloženo bylo složení komise veřejného pořádku: předseda – p. Cílek F. – členové: p. Molík J. st., p. Pajtinka J. st., p. Rolník F., p. Hanus O.
 
ad 2) Starosta obce informoval o průběhu jednání se zástupci zainteresovaných stran na MěÚ v Soběslavi, kde se jednalo o dotacích autobusových linek potřebných pro občany naší obce.
 
ad 3) Projednána byla Vyhláška obce o místních poplatcích – OZ navrhuje ponechat výši poplatku na původní úrovni dle stávající vyhlášky.
 
ad 4) Projednán návrh na výši poplatků za stočné pro rok 1999 a projednána byla nutnost doplnit Vyhlášku o místních poplatcích o stanovenou výši stočného pro podnikatelské subjekty působící na území obce. Obě sazby byly navrženy ve stejné výši a to 5,- Kč/m3.
 
ad 5) V dalším bodě byl projednán návrh na odprodej 38 ks akcií VaK Jižní Čechy ve prospěch samotného vydavatele akcií, tj. VaK Jižní Čechy.
 
ad 6) Místostarosta obce informoval občany o investičním záměru OZ pro rok 1999 a dalších možných návrzích změn plánovaných místních komunikací a inženýrských sítí v nové zástavbě obce. Byl konstatován velmi nepříznivý stav při koordinaci rozmístěných staveb, zejména naprosto nevyhovující návrh místních komunikací /šíře 3m a uložení kanalizace přecházející přes stavební parcely občanů/.
 
ad 7) Předseda finanční komise p. Mgr. Fiala M. přednesl návrh rozpočtu obce pro rok 1999. V komentáři k němu objasnil náplň jednotlivých oddílů příjmové a výdajové části, včetně již provedených změn souvisejících s prodejem akcií Jihočeské energetiky a.s.
 
ad 8) OZ se v dalším bodě jednání zabývalo otázkou pronájmu místního pohostinství, neboť jako vlastník uvedené nemovitosti OZ nesouhlasí se způsobem vedení provozu ze strany nájemce pana Kotouna P. a množí se i stížnosti občanů na kvalitu poskytovaných služeb. OZ rozhodlo o udělení posledního termínu ke zjednání nápravy ve věci do 26. února 1999, jinak přistoupí k výpovědi nájemní smlouvy.
 
ad 9) V diskusi byl znovu nastolen problém průběhu výběrového řízení na obsazení provozu místního pohostinství, bývalý starosta obce p. Fiala požádal proto, aby na příštím veřejném zasedání OZ byly předloženy písemné přihlášky účastníků konkursu, neboť přetrvává rozpor o počtu a úrovni jednotlivých předkladatelů žádostí.
Pan Prágr St. Vznesl požadavek na komisi veřejného pořádku, na dohled a upozornění stavebníků a ostatních občanů na nutnost očištění obecních komunikací při výjezdu z nezpevněných ploch a stavenišť.
Starosta obce p. Mgr. Turín informoval OZ o průběhu jednání na Pozemkovém fondu ČR.
Pan Hanus O. upozornil OZ na svévolné kácení stromů a ostatních dřevin některými občany a žádal OZ o místní šetření ve věci.
 
ad 10) Starosta obce seznámil OZ s návrhem Programu obnovy vesnice na příští období, neboť i tento Program zadává možnost získání dotace z prostředků Ministerstva pro vnitřní rozvoj a tím podpořit investiční program rozvoje obce.
 
ad 11) Starosta obce informoval o přetrvávající nekázni občanů s nakládáním s odpady, samozřejmě i s přetrvávajícím nepořádkem kolem kontejnerů na parkovišti a se záměrem OZ zřídit v katastru obce malý recyklační dvůr, kterým by se zamezilo anonymitě při třídění domovního odpadu.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík

Ověřovatelé zápisu:
František Cílek, v.r.
Mgr. Miroslav Fiala, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


Usnesení z veřejného zasedání OZ č. 2/99 ze dne 5.2.1999

OZ schvaluje:
1) Původní Vyhlášku o místních poplatcích obce, platnou i pro rok 1999.
2) Stanovení výše stočného pro rok 1999 ve výši 5,- Kč/m3.
3) Návrh rozpočtu hospodaření obce včetně změn jako závazný finanční předpis pro rok 1999.
4) Odprodej akcií VaK Jižní Čechy v počtu 38 ks.
5) Program obnovy vesnice na další období v rámci regionálního rozvoje.

OZ ukládá:
1) Starostovi obce předložit na dalším veřejném zasedání OZ písemné žádosti jednotlivých účastníků o pronájem pohostinství, které byly předloženy při výběrovém řízení v únoru 1998.
2) Starostovi a místostarostovi dokončit a předložit žádost o dotaci na základě schváleného Programu rozvoje vesnice.
3) Starostovi a místostarostovi projednat návrh investičního záměru na výstavbu kanalizace a ČOV, návrh na sdružení finančních prostředků s obyvateli a dodavatelem stavby.
4) Místostarostovi obce oznámit nájemci pohostinství p. Kotounovi P., aby uvedl veškeré revizní zprávy a doklady pro provoz nezbytné do souladu s příslušnými předpisy a normami, odstranil nedostatky hygienické, zejména nutnost vlastnictví zdravotnických průkazů personálu, čistota a hygiena kuchyně, závady týkající se pořádku v budově i vnějšího okolí – úklid popela z kotelny, úklid dvorku, sklepních prostor a hygienických zařízení nejpozději do 26. února 1999. V opačné případě přistoupí obec k výpovědi z nájemní smlouvy.


Ověřovatelé zápisu:
František Cílek, v.r.
Mgr. Miroslav Fiala, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek