KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 6/99

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Zápis z jednání OZ č. 6/99

Den a místo jednání: 29.6.1999 v místní restauraci
Jednání zahájeno: 20.00 hodin

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Obecně závazná vyhláška pro poskytování půjček občanům z Fondu rozvoje bydlení
4. Novelizace vyhlášky o místních poplatcích
5. Zpracování územního plánu obce
6. Dvůr na separaci odpadů
7. Rozpočtové změny k 30.06.1999
8. Problematika financování infrastruktury v nové zástavbě
9. Sečení obecních ploch a používání strojů pro soukromé účely
10. Činnost stavební komise
11. Pronájem obecního majetku pro umístění reklamy
12. Různé
13. Diskuse
14. Usnesení a závěr

ad 1) Ověřovateli zápisu byli určeni pan František Cílek a pan František Hrubý. Jednání zahájil a řídil p. Ing. Jaroslav Škoda. Starosta obce konstatoval, že jednání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a na základě 100% účasti prohlásil jednání za usnášeníschopné. Dále starosta přednesl program jednání a hned byly doplněny změny oproti původnímu. Program byl jednomyslně schválen. Dále vyzval zastupitele, aby rozhodli o způsobu projednávání bodů a usnesení k nim. Bylo rozhodnuto všemi hlasy o postupu po jednotlivých bodech.
 
ad 2) Starosta obce provedl kontrolu usnesení z minulých jednání:
  - veřejné ze dne 5.2.1999 bylo splněno včetně předložení zájemců o restauraci z roku 1998: písemně podali žádost čtyři, odpovězeno bylo rovněž čtyřem
  - neveřejné ze dne 16. a 18. 4. 1999, kde byly rovněž všechny úkoly splněny, odstoupení od finanční spoluúčasti občanů na opravě komunikací
 
ad 3) Vyhláška o poskytování půjček občanům z Fondu rozvoje bydlení byla jednohlasně schválena po doplňcích z finančního referátu OkÚ Tábor. Na základě této vyhlášky je pověřen starosta obce k podpisu smlouvy s MMR ČR. Vyhláška je pod číslem 1/99.
 
ad 4) Vyhláška o místních poplatcích č. 2/94 byla novelizována přesně ve znění připomínek právního oddělení kanceláře přednosty OkÚ Tábor a zastupitelstvo schválilo nové znění všemi hlasy. Vyhláška je evidována pod číslem 2/99.
 
ad 5) OZ přehodnotilo nutnost zpracování územního plánu obce tak, aby byla možnost žádat o dotační tituly, aby byla korigována výstavba v obci a byla dána jasná pravidla pro celé území. Starosta informoval přítomné o podniknutých krocích v jednání se zpracovateli územního plánu. Po vysvětlení celé problematiky obecní zastupitelstvo odsouhlasilo záměr všemi přítomnými hlasy.
 
ad 6) Starostou a zástupcem starosty byl předložen zastupitelům návrh na řešení přetrvávajícího nepořádku ve středu obce, který je způsoben umístěním kontejnerů na tříděný odpad a nekázní místních občanů a cizích osob při třídění. Jako řešení bylo navrženo zřídit dvůr na separaci odpadů mimo střed obce a vytipována byla lokalita v objektu ZD vedle nádrží na tekutá hnojiva. Jednalo by se o prostor 20 x 20 m oplocený se zpevněnou plochou. V objektu bude umístěna stavební buňka pro nebezpečné odpady a přemístěny kontejnery. Návrh počítá s pravidelnou otevírací dobou a odpovědným pracovníkem. OZ ukládá starostovi a zástupci starosty projednat zamýšlenou výstavbu s referátem životního prostředí eventuálně s referátem dopravy a učinit další potřebné kroky.
 
ad 7) Předseda finanční komise přeložil rozpočtové změny, které odráží probíhající vývoj hospodaření obce a liší se od původního rozpočtu. Změny si vynutily tyto skutečnosti viz tabulka
paragraf   položka   schválený
rozpočet
změna
(+,-)
upravený
rozpočet
2212 Silnice 5139 nákup materiálu 0,0 2,5 2,5
5169 nákup služeb 10,0 30,0 40,0
5171 opravy a udržování 10,0 35,0 45,0
6130 pozemky 0,0 100,0 100,0
CELKEM Silnice 20,0 167,5
2310 Pitná voda 5169 nákup služeb 0,0 10,0 10,0
6121 budovy, haly, stavby 300,0 15,0 315,0
CELKEM Pitná voda 300,0 25,0 325,0
2321 Kanalizace, ČOV 5169 nákup služeb 0,0 1,5 1,5
6121 budovy, haly, stavby 1 010,0 -1 010,0 0,0
6379 invest. transfery obyvatel. 0,0 20,0 20,0
CELKEM Kanalizace, ČOV 1 010,0 -988,5 21,5
3113 Základní školy 5321 neinv. dotace 110,0 10,0 120,0
3349 Zpravodaje 5171 opravy a udržování 0,0 5,5 5,5
3392 Zájmová činnost v kultuře 5111 platy zaměstnanců 6,0 -4,5 1,5
5112 ostatní osobní výdaje 0,0 4,5 4,5
ostatní položky 13,0 0,0 13,0
CELKEM Zájmová činnost v kultuře 19,0 0,0 19,0
3635 Územní plánování 0,0 100,0 100,0
3639 Komunální služby a územ.roz. 5137 DHIM 0,0 14,5 14,5
5139 nákup materiálu 0,0 4,0 4,0
5166 konzult.,porad. a práv.sl. 0,0 8,0 8,0
5169 nákup služeb 0,0 25,5 25,5
5171 opravy a udržování 10,0 50,0 60,0
6141 poskytnuté invest. přísp. 0,0 150,0 150,0
ostatní položky 40,0 40,0
CELKEM Komunální služby a územ.roz. 50,0 252,0 302,0
3721 Sběr a svoz nebezp. odpadů 5169 nákup služeb 0,0 2,0 2,0
3722 Sběr a svoz komunál. odpadů 5139 nákup materiálu 0,0 30,0 30,0
5169 nákup služeb 60,0 7,5 67,5
6130 pozemky 0,0 12,5 12,5
CELKEM Sběr a svoz komunál. odpadů 60,0 50,0 110,0
3725 Využív.a zneškod. komun.odp. 5169 nákup služeb 0,0 15,0 15,0
3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 5111 platy zaměstnanců 5,0 -3,5 1,5
5112 ostatní osobní výdaje 0,0 7,0 7,0
ostatní položky 1,0 1,0
CELKEM Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 6,0 3,5 9,5
6171 Činnost místní správy 5137 DHIM 0,0 4,0 4,0
5173 cestovné 2,5 3,5 6,0
5192 poskyt. neinvest. přísp. 0,0 11,0 11,0
ostatní položky 168,5 168,5
CELKEM Činnost místní správy 171,0 18,5 189,5
Změna celkem 1 746,0 -339,5 1 406,5

Rekapitulace po rozpočtových změnách
  schválený
rozpočet
změna
(+,-)
upravený
rozpočet
Ostatní neměněné paragrafy 419,0 419,0
VÝDAJE CELKEM 2 165,0 -339,5 1 825,5
PŘÍJMY CELKEM 2 290,0 0,0 2 290,0
Změna stavu krátkodob. prostř.na BÚ 151,0 -339,5 -188,5
Uhr. splátky dlouh. přijatých půjček (-) -276,0 0,0 -276,0
0,0 0,0
 
ad 8) Starosta obce a zástupce starosty seznámili přítomné s problematikou financování akcí v nové zástavbě. Bylo konstatováno, že vodovod je dokončen a předložen návrh na realizaci kanalizace a ČOV, která podle poslední rozpočtové nabídky je ve výši 2,6 mil. Kč. Řešení se nabízí sdružením finančních prostředků se spoluúčastí majitelů nemovitostí ve výši Kč 25.000,--, tzn. celkem asi 0,5 mil. Kč a zbytek byl obec zabezpečila úvěrem ve výši 2 mil. Kč. ČOV by se realizovala zatím pouze v poloviční kapacitě, což by znamenalo snížení nákladů na ČOV o 0,3 mil. Kč. Pro úvěr obec musí zastavit majetek: restauraci, budovu obecního úřadu, event. lesy. Zamýšlený úvěr byl schválen šesti hlasy proti jednomu.
 
ad 9) OZ projednalo možnost sečení obecních ploch přilehlých k nemovitostem a soukromých pozemků za použití zahradní techniky v majetku obce. Zastupitelé rozhodli o možnosti zajištění této služby včetně obsluhy se strojem za hodinovou sazbu Kč 100,-- (Kč 50,-- - ostatní osobní výdaje, Kč 50,-- - pohonné hmoty a pronájem stroje). Úhrada za práci bude placena na ObÚ v úředních hodinách na základě provozního deníku odpovědného pracovníka. V této souvislosti pan Molík navrhl zjištění možnosti pojištění techniky.
 
ad 10) Předseda stavební komise pan Hrubý přednesl ve stručnosti zprávu o činnosti a úkolech stavební komise v obci. Zároveň seznámil přítomné se složením komise: pan Ing. Roman Bílý, pan Oldřich Hanus, pan Martin Příplata. Předseda stavební komise byl proškolen pracovníky OkÚ a byl oprávněn ke státnímu stavebnímu dozoru v obci.
 
ad 11) Předseda kontrolní komise pan Molík byl pověřen starostou a zástupcem starosty k zjištění množství a velikostí reklamních ploch a směrových tabulí firem umístěných na sloupech veřejného osvětlení. Vzhledem ke skutečnosti, že plochy slouží k reklamě různých subjektů rozhodlo OZ o výši pronájmu následovně:
1 cm2 = Kč 1,-- jednostranná plocha
1 cm2 = Kč 2,-- oboustranná plocha
1 cm2 = Kč 3,-- světelná plocha s vlastním zdrojem energie
1 cm2 = Kč 4,-- světelná plocha
 
ad 12) Různé:
  - osazení místních komunikací vyúsťujících na hlavní silnice dopravními značkami
  - povinnost uhradit dluh pana Zouna a Kotouna za vodné (VaK Tábor)
  - zakoupení počitadlo telefonních impulsů pro VTS (Kč 2.390,--)
  - informace o činnostech na skládce v Borech (budovaná kompostárna a recyklace stavebních materiálů) a její následná asanace
  - návrh Policii ČR a referátu dopravy OkÚ na snížení rychlosti v obci na 50 km/h
  - zvážení možnosti osvětlení plochy parkoviště vedle restaurace
  - informace o Sdružení TDO Lužnice
  - informace o výši výdajů na zprovoznění restaurace (120 tis. Kč)
 
ad 13) Diskuse:
  - dotaz pana Drsa na možnost odkoupení komunikaci k jeho nemovitosti a řešení položení vody a kanalizace
  - návrh pana Bělohlava, aby sečení pro soukromé účely schvaloval ObÚ
 
ad 14) Schůzi ukončil starosta ve 23.50 h.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík

Ověřovatelé zápisu:
František Cílek, v.r.
František Hrubý, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


Usnesení OZ č. 6/99

OZ schvaluje:
1) Odstoupení od finanční spoluúčasti občanů na opravách místních komunikací po překopech.
2) Vyhlášku o poskytování půjček občanům z Fondu rozvoje bydlení.
3) Novelu Vyhlášky o místních poplatcích.
4) Zpracování územního plánu obce na základě předchozí urbanistické studie.
5) Vybudování dvora na separaci odpadů.
6) Rozpočtové změny k 30.6.1999.
7) Úvěr na zafinancování výstavby kanalizace a ČOV v nové zástavbě a zastavení majetku obce ve prospěch banky.
8) Hodinovou sazbu Kč 100,-- za sečení zahradní technikou obce.
9) Pronájem obecního majetku pro umístění reklamních a směrových tabulí.
10) Zakoupení počitadla telefonních impulsů pro VTS.

OZ ukládá:
1) Starostovi obce uzavřít smlouvu s MMR ČR na půjčky z Fondu rozvoje bydlení.
2) Starostovi zkonzultovat s OkÚ Tábor vyhlášku o místních poplatcích.
3) Starostovi a zástupci starosty učinit potřebné kroky ke zpracování územního plánu obce.
4) Starostovi a zástupci starosty zajistit veškeré podklady pro realizaci dvora na separaci odpadu.
5) Starostovi obce projednat podmínky k získání úvěru a připravit smlouvy na sdružení prostředků se stavebníky v nové zástavbě.
6) Zástupci starosty zjištění možnosti pojištění zahradní techniky.
7) Starostovi a zástupci starosty s předsedou kontrolní komise kontaktovat majitele reklamních a směrových tabulí a uzavřít smlouvy o pronájmu.
8) Předsedovi komise veřejného pořádku osazení místních komunikací dopravními značkami po konzultaci s DI Tábor.

OZ bere na vědomí:
1) Zprávu o činnosti stavební komise.
2) Informace o činnostech a budoucnosti skládky v Borech.
3) Návrh na snížení rychlosti v obci na 50 km/h.
4) Informace o Sdružení TDO Lužnice.
5) Informaci o výši výdajů na zprovoznění restaurace.


Ověřovatelé zápisu:
František Cílek, v.r.
František Hrubý, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek