KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 7/99

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Zápis z jednání OZ č. 7/99

Den a místo jednání: 31.7.1999 v kanceláři obecního úřadu
Jednání zahájeno: 20.00 hodin

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Změna sazeb za pronájem obecního majetku
4. Pořízení PC a odprodej starého
5. Zástavní právo ve prospěch KB
6. Výstavba nových čekáren
7. Přípravné práce na dvůr pro separaci odpadů
8. Žádost o půjčku - pan Karkula
9. Různé a diskuse
10. Usnesení a závěr

ad 1) Ověřovateli zápisu byli určeni pan Miroslav Fiala a paní Jiřina Halašková.
 
ad 2) Starosta obce provedl kontrolu usnesení z minulých jednání, nebylo připomínek.
 
ad 3) Při výpočtu sazby za pronájem obecního majetku došlo k chybě a proto OZ mění sazby za pronájem obecního majetku následovně:
1 cm2 = Kč 0,10 jednostranná plocha
1 cm2 = Kč 0,20 oboustranná plocha
1 cm2 = Kč 0,30 světelná plocha s vlastním zdrojem energie
1 cm2 = Kč 0,40 světelná plocha
 
ad 4) Při instalaci nového software bylo zjištěno, že provozované PC nevyhovuje z hlediska kapacity i operační rychlosti a bylo rozhodnuto zakoupit nové PC a staré nabídnout přednostě základním školám v Soběslavi pro potřebu výuky za nabídkovou cenu 10 % pořizovací hodnoty. Pokud toto nebude akceptováno, bude PC odprodáno veřejnou nabídkou.
 
ad 5) OZ projednalo a souhlasí s tím, že budova obecního úřadu č. 69 na st. parc. č. 78 o výměře 125 m2 a budova restaurace č.p. 126 na st. parc. č. 184 o výměře 737 m2 budou použity pro zástavní právo ve prospěch Komerční banky, a.s., pobočky Tábor jako jistina pro úvěr ve výši Kč 2,000.000,--.
 
ad 6) Vzhledem k tomu, že obec Klenovice obdržela dotaci na výstavbu čekáren ve středu obce u silnice E55, budou tyto instalovány do konce roku 1999 v souladu s výsledkem výběrového řízení z roku 1998.
 
ad 7) V návaznosti na schválení dotace na výstavbu separačního dvora pro domovní odpad bude provedena předprojektová příprava - zadání projektu - p. Jan Hruška Klenovice, zaměření stavební parcely - p. Jan Švec Želeč.
 
ad 8) Pan Karkula z Klenovic požádal o půjčku ve výši Kč 10.000,-- se splatností do konce roku 1999. OZ žádost projednalo, ale neschválilo.
 
ad 9) Různé:
a) Dopravní inspektorát Tábor souhlasí se snížením průjezdní rychlosti obcí v místech, kde zástavba je po obou stranách silnice na 50 km/h, v ostatním úseku na 70 km/h.
b) Ing. Jaroslav Škoda informoval o tom, jak probíhá shromažďování žádostí o poskytnutí půčky z Fondu rozvoje bydlení - doposud čtyři žádosti.
 
ad 10) Schůzi ukončil starosta ve 21.15 h.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Miroslav Fiala, v.r.
Jiřina Halašková, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


Usnesení OZ č. 7/99

OZ schvaluje:
1) Změnu sazeb za pronájem obecního majetku (viz. zápis).
2) Nákup nového PC.
3) Zástavení majetku obce ve prospěch Komerční banky, a.s., pobočky Tábor a to budovu obecního úřadu č. 69 na st. parc. č. 78 o výměře 125 m2 a budovu restaurace č.p. 126 na st. parc. č. 184 o výměře 737 m2.
4) Zadání přípravných prací na výstavbu dvora pro separaci odpadů v obci - projekt p. Hruška, zaměření p. Švec.

OZ ukládá:
1) Starostovi a zástupci starosty uzavřít smlouvy o pronájmu obecního majetku (umístění reklamních panelů).
2) Starostovi obce nabídnou staré PC základním školám v Soběslavi pro potřebu výuky za 10 % pořizovací hodnoty. V případě nezájmu prodat formou veřejné nabídky.

OZ bere na vědomí:
1) Informaci o žádost o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení.
2) Rozhodnutí DI Tábor o snížení rychlosti průjezdu obcí po silnici E55.
3) Žádost o půjčky pana Karkuly se zamítavým stanoviskem.
4) Schválení dotace na výstavbu čekáren v obci ve výši Kč 48.000,-- a výstavba proběhne podle původního výběrového řízení z roku 1998.
5) Schválení dotace na výstavbu dvora na separaci odpadů v obci.


Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Miroslav Fiala, v.r.
Jiřina Halašková, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek