KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 10/99

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Zápis z jednání OZ č. 10/99

Den a místo jednání: 18.10.1999 v kanceláři obecního úřadu
Jednání zahájeno: 20:10 hodin

Program:
1. Zahájení, kontrola usnesení
2. Odkoupení pozemků na dvůr na separaci odpadů
3. Dvůr na separaci odpadů - realizace
4. Půjčka z FRB
5. Pronájem obecního majetku
6. Úprava vyhlášky - půjčky z FRB
7. Setkání důchodců
8. Různé
9. Usnesení, závěr

ad 1) Ověřovateli zápisu byli určeni paní Jiřina Halašková a pan Ing. Jaroslav Škoda. Starosta obce provedl kontrolu usnesení z minulých jednání. Předseda komise veřejného pořádku informoval OZ o probíhající úpravě dopravního režimu. Zastupitelé se v diskusi zaměřili na úpravu dopravního značení problémových křižovatek místních komunikací v obci.
 
ad 2) Starosta informoval OZ a současně navrhnul odkoupení pozemků parcelních čísel 1350/1, díl a o výměře 108 m2 ve vlastnictví paní Anny Rypáčkové, 1349/2, díl b o výměře 113 m2 ve vlastnictví paní Jany Jonášové a pana Jindřicha Bílého a 1348/3, díl c o výměře 93 m2 ve vlastnictví paní Marie Krátké za cenu Kč 25,-- za 1 m2.
 
ad 3) Na pozemku, který vznikne dle kupních smluv podle bodu 2 tohoto zápisu, obec realizuje dvůr na separaci odpadů. OZ projednalo technický režim dvora (provozní hodiny a rozsah ukládaných odpadů). Na jednání byl přizván pan Miloslav Veselý, který byl pověřen realizací stavby.
 
ad 4) Manželé Škodovi požádali o zrušení žádosti o půjčku z FRB.
 
ad 5) OZ projednalo úpravu ceny za pronájem obecního majetku (reklamy) pro podnikatele se sídlem firmy v obci snížením na 50% původní sazby.
 
ad 6) OZ projednalo úpravu titulu č. 4 - Zateplení obvodového pláště domu staršího 5 let takto:
horní hranice půjčky - Kč 50.000,-- na dobu 5 let s úrokem 5 % p a.
 
ad 7) Obecní úřad a kulturní komise pořádá dne 6.11.1999 od 15 hodin setkání s důchodci obce v rámci roku seniorů v sále místní restaurace s občerstvením a hudbou.
 
ad 8) Od 1.11.1999 dochází ke změně úředních hodin ObÚ v sobotu na 17 až 19 hodin.
OZ projednalo žádost pana Jiřího Kotouna o odprodej pozemku č. parc. 405/1 o výměře 362 m2, jež má v užívání od Pozemkového fondu ČR. Jakmile bude tento pozemek převeden do vlastnictví obce, bude o odprodeji rozhodnuto.
 
ad 9) Schůzi ukončil starosta ve 22.10 h.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík

Ověřovatelé zápisu:
Jiřina Halašková, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


Usnesení OZ č. 10/99

OZ schvaluje:
1) Odkoupení pozemků parcelních čísel 1350/1, díl a o výměře 108 m2 ve vlastnictví paní Anny Rypáčkové, 1349/2, díl b o výměře 113 m2 ve vlastnictví paní Jany Jonášové a pana Jindřicha Bílého a 1348/3, díl c o výměře 93 m2 ve vlastnictví paní Marie Krátké za cenu Kč 25,-- za 1 m2.
2) Úpravu půjčky z FRB (poř. č. 4 Zateplení obvodového pláště domu staršího 5 let takto:
horní hranice půjčky - Kč 50.000,-- na dobu 5 let s úrokem 5 % p a.
3) Snížení tarifu za pronájem obecního majetku (reklamy) pro podnikatele se sídlem firmy v obci na 50% původní částky.

OZ ukládá:
1) Starostovi a jeho zástupci uzavřít kupní smlouvy s majiteli pozemků na vybudování dvora na separaci odpadů a požádat o vklad do katastru nemovitostí.
2) Uzavřít smlouvu o dílo na vybudování dvora na separaci odpadů s panem Miloslavem Veselým.
3) Starostovi, zástupci starosty, předsedkyni kultuní komise a vedoucí osvětové besedy zabezpečit program a občerstvení na setkání s důchodci dne 6.11.1999.

OZ bere na vědomí:
1) Źádost pana Kotouna na odprodej pozemku č. parc. 405/1.
2) Žádost manželů Škodových o zrušení žádosti o poskytnutí půjčky z FRB.


Ověřovatelé zápisu:
Jiřina Halašková, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek