KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 11/99

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Zápis z jednání OZ č. 11/99

Den a místo jednání: 26.11.1999 v sále místní restaurace
Jednání zahájeno: 19:15 hodin

Program:
1) Zahájení a kontrola usnesení
2) Schválení zadání územního plánu
3) Inventarizace majetku za rok 1999
4) Bilancování roku 1999
5) Odměny zastupitelů
6) Půjčka z FRB - Nalezených
7) Půjčka - Chadtovi
8) Rozpočtové změny
9) Různé a diskuse
10) Usnesení a závěr

ad 1) Na jednání OZ byli přítomni všichni členové obecního zastupitelstva. Ověřovateli zápisu byli určeni František Cílek a František Hrubý. Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání OZ, připomínek nebylo.
 
ad 2) Starosta informoval velmi podrobně přítomné o důvodech, které vedou OZ k zadání vyhotovení územního plánu. Na základě této územně plánovací dokumentace se předejde živelné výstavbě v obci. Dalším důvodem pro zpracování územního plánu je převod pozemků státu ve vlastnictví PF ČR bezúplatně na obec. Starosta přednesl stanoviska dotčených orgánů státní správy, která vyzněla kladně. bez závažných připomínek a všechna tato stanoviska budou v řešení konceptu územního plánu plně respektována. OZ na základě náčrtu zadání rozhodlo ještě rozšířit lokality pro rodinné domky (o 5 lokalit) a lokality pro rekreační objekty (o 2 lokality).
 
ad 3) Starosta vyhlásil termín inventarizace majetku obce na 18-19.12.1999. Inventarizační komise bude pracovat ve složení: Ing. Jan Molík, Helena Bělohlavová, Mgr. Lubomír Turín, Ing. Jaroslav Škoda a Pavel Fitl.
 
ad 4) Starosta obce informoval přítomné o průběhu prací na různých úsecích správy obce za uplynulé období. Připomenuty byly nejdůležitější akce: zpracování Programu obnovy venkova, z toho vyplývající dotační tituly, přidělování půjček z Fondu rozvoje bydlení, řádné zprovoznění místní restaurace a obsazení novým nájemcem, dvůr na separaci odpadů, výměna čekáren, výstavba kanalizace a ČOV, dokončení vodovodu. Dále poděkoval za roční práci předsedům jednotlivých komisí a zástupci starosty.
 
ad 5) Součástí hodnocení celoroční práce předsedů komisí, starosty a zástupce starosty jsou i následující navržené a schválené odměny (odměny vyjadřují násobky měsíčních odměn zastupitelů):
František Hrubý - stavební komise - 4 násobek
Jiřina Halašková - kulturní komise - 3 násobek
Ing. Jan Molík - kontrolní komise - 3 násobek
František Cílek - komise veřejného pořádku - 2 násobek
Mgr. Miroslav Fiala - finanční komise - 1 násobek
Mgr. Lubomír Turín - starosta obce - 2 násobek
Ing. Jaroslav Škoda - zástupce starosty obce - 2 násobek
 
ad 6) Manželé Nalezených žádají o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na zateplení obvodového pláště rodinného domu č p. 128 ve výši Kč 50.000,--.
 
ad 7) Manželé Chadtovi žádají o poskytnutí půjčky z prostředků obce ve výši Kč 20.000,-- na rekonstrukci ústředního vytápění.
 
ad 8) Předseda finanční komise Mgr. Miroslav Fiala informoval OZ o návrhu rozpočtových změn pro rok 1999, tak jak vyplynuly z hospodaření obce (viz. níže uvedená tabulka).

PŘÍJMY
ODPA   položka   schválený
rozpočet
změna
(+,-)
upravený
rozpočet
2460 splátky půjček 12,0 8,0 20,0
3201 prodej akcií 914,0 283,0 1 197,0
Ostatní neměněné položky 1 998,0 1 998,0
Příjmy celkem 2 924,0 291,0 3 215,0

VÝDAJE
ODPA   položka   schválený
rozpočet
změna
(+,-)
upravený
rozpočet
2212 Silnice 5112 ostatní osobní výdaje 3,0 3,0
ostatní položky 187,5 187,5
CELKEM Silnice 187,5 3,0 190,5
2221 Provoz veřej. silnič. dopr. 6121 budovy, stavby 80,0 4,0 84,0
ostatní položky 66,0 66,0
CELKEM Provoz veřej. silnič. dopr. 146,0 4,0 150,0
3392 Zájmová činnost v kultuře 5169 nákup služeb j.n. 4,0 2,5 6,5
5175 pohoštění, dary 7,0 7,0
ostatní položky 15,0 15,0
CELKEM Zájmová činnost v kultuře 19,0 9,5 28,5
3421 Využ. vol. času dětí a mládeže 5175 pohoštění, dary 3,0 3,0
5194 věcné dary 3,0 1,0 4,0
CELKEM Využ. vol. času dětí a mládeže 3,0 4,0 7,0
3611 Program podpory indiv. výstavby 6460 Invest. půjčky obyvatelstvu 245,0 245,0
3631 Veřejné osvětlení 5169 nákup služeb j.n. 9,0 9,0
ostatní položky 100,0 100,0
CELKEM Veřejné osvětlení 100,0 9,0 109,0
3639 Komunální služby a úz. rozvoj 5660 půjčky obyvatelstvu 85,0 85,0
ostatní položky 302,0 302,0
CELKEM Komunální služby a úz. rozvoj 302,0 85,0 387,0
3722 Sběr a svoz komunál. odp. 5112 ostatní osobní výdaje 3,0 3,0
5139 nákup materiálu 40,0 -40,0 0,0
5169 nákup služeb j.n. 87,5 -27,5 60,0
5362 daně a poplatky 4,5 4,5
6121 budovy, stavby 100,0 100,0
6130 pozemky 12,5 -4,5 8,0
CELKEM Sběr a svoz komunál. odp. 140,0 35,5 175,5
3745 Péče o vzhled obcí a veř. zel. 5112 ostatní osobní výdaje 7,0 1,5 8,5
ostatní položky 2,5 2,5
CELKEM Péče o vzhled obcí a veř. zel. 9,5 1,5 11,0
6112 Místní zastupitelské orgány 5112 ostatní osobní výdaje 150,0 20,0 170,0
6171 Činnost místní správy 5111 platby zaměstancům 50,0 4,0 54,0
5112 ostatní osobní výdaje 10,0 3,5 13,5
5169 nákup služeb j.n. 20,0 25,0 45,0
ostatní položky 151,5 151,5
CELKEM Činnost místní správy 231,5 32,5 264,0
Změna celkem 1 288,5 449,0 1 737,5
Ostatní neměněné položky 3 170,0 3 170,0
Výdaje celkem 4 458,5 449,0 4 907,5
 
Rozdíl příjmy - výdaje -1 534,5 -158,0 -1 692,5

FINANCOVÁNÍ
8115 Změna stavu na BÚ -17,5 -242,0 -259,5
8123 Přijaté dlouhod. půj. 2 000,0 400,0 2 400,0
8124 Uhr. splátky dlouh. půj. -448,0 0,0 -448,0
Financování celkem 1 534,5 158,0 1 692,5
 
ad 9) V bodě různé byla objasněna situace týkající se uvažované plynofikace obce. Byly zodpovězeny dotazy směřující k problému zimní údržby místních komunikací v obci, dodatečné ozvučení nové zastavby obce veřejným rozhlasem, zapojení obce do nově vznikajícího mikroregionu Lužnice.
 
ad 10) Schůzi ukončil starosta ve 22:10 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík

Ověřovatelé zápisu:
František Cílek, v.r.
František Hrubý, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


Usnesení OZ č. 11/99

OZ schvaluje:
1) Zadání zpracování územního plánu obce firmou SÚRPMO Praha, a. s.
2) Inventarizační komisi ve složení: Ing. Jan Molík, Helena Bělohlavová, Mgr. Lubomír Turín, Ing. Jaroslav Škoda a Pavel Fitl.
3) Mimořádné odměny předsedům komisí, starostovi a zástupci starosty ve výši viz. zápis.
4) Poskytnutí půjčky z FRB manželům Nalezeným ve výši Kč 50.000,--.
5) Poskytnutí půjčky z prostředků obce manželům Chadtovým ve výši Kč 20.000,--.
6) Rozpočtové změny (viz. zápis).

OZ ukládá:
1) Starostovi zaslat usnesení OZ firmě SÚRPMO Praha a OkÚ Tábor.
2) Starostovi, jeho zástupci a předsedovi kontrolní komise zabezpečit provedení inventarizace majetku obce ve stanoveném termínu.

OZ bere na vědomí:
1) Informaci starosty o činnosti OZ a provedených akcí za rok 1999.


Ověřovatelé zápisu:
František Cílek, v.r.
František Hrubý, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek