KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2000

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Zápis z jednání OZ č. 2/2000

Den a místo jednání: 4.2.2000 v sále místní restaurace
Jednání zahájeno: 19:15 hodin

Program:
1) Zahájení a kontrola usnesení
2) Schválení hospodaření za rok 1999
3) Vykoupení pozemku na komunikaci
4) Vodovod a kanalizace - Drsovi
5) Rozpočet na rok 2000
6) Přijetí změn místních vyhlášek obce
7) Územní plán obce
8) Informace ke kolaudaci vodovodu, kanalizace a ČOV
9) Různé a diskuse
10) Usnesení a závěr

ad 1) Na zahájení jednání OZ byli přítomni všichni členové obecního zastupitelstva. Ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Jaroslav Škoda a František Hrubý. Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání OZ, připomínek nebylo.
 
ad 2) Předseda finanční komise Mgr. Miroslav Fiala přednesl výsledek hospodaření obce za rok 1999 (viz. příloha). OZ schvaluje výsledek hospodaření bez připomínek.
 
ad 3) Obecní zastupitelstvo znovu projednávalo vykoupení pozemku na zamýšlenou komunikaci od pana Jaroslava Komárka staršího. Jedná se o pozemek parc. č. 852/28 o výměře 150 m2. Pan Komárek uplatnil námitku proti udělení stavebního povolení na výstavbu komunikace a veřejného osvětlení v nové zástavbě. Pan Komárek navrhuje smluvní cenu za odprodej výše uvedeného pozemku ve výši Kč 10.000,--. OZ se smluvní cenou souhlasí.
V dalším průběhu jednání se pan Fiala omluvil pro indispozici a dalšího jednání OZ se neúčastnil.
 
ad 4) Vodovod a kanalizace Drsovi – OZ na žádost pana Miroslava Drsa projednávalo organizaci připojení jeho novostavby k vodovodnímu a kanalizačnímu řádu obce. Vzhledem k finanční situaci bude provedena pouze projektová příprava, s vlastní realizací se započne po vyjasnění ekonomické situace.
 
ad 5) Starosta obce přednesl přítomným návrh rozpočtu obce pro rok 2000 (viz. příloha). Rozpočet je navržen jako schodkový. OZ jednomyslně schválilo návrh rozpočtu.
 
ad 6) Změny – úpravy místních vyhlášek obce:
a) Obecně závazná vyhláška č. 1/99 obce Klenovice o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území obce Klenovice. Úprava článku 3, bod 5
 
poř.
č.
účel půjčky max.lhůta
splatnosti
úrok horní hranice půjčky
1. Obnova střechy 5 let 5 % do 50 tis. Kč na 1 dům
2. Ekologické vytápění rodinného domu 3 roky 4 % do 20 tis. Kč na 1 dům
3. Obnova fasády domu včetně oplechování 3 roky 4 % do 25 tis. Kč
4. Zateplení obvodového pláště domu staršího 5 let 5 let 5 % do 50 tis. Kč
5. Vybudování nebo oprava WC, koupelny, sprchového koutu u domu staršího 10 let 3 roky 4 % do 20 tis. Kč na 1 byt
6. Při půdní nástavbě 6 let 6 % do 70 tis. Kč na 1 byt
7. Při vestavbě bytu do půdního prostoru 5 let 5 % do 50 tis. Kč na 1 byt
8. Výměna oken 3 roky 4 % do 25 tis. Kč
9. Bytová přístavba 5 let 5 % do 60 tis. Kč
 
  b) změna vyhlášky č. 2/99, nově zní článek 4, bod 1 d) Poplatek ze psů se neplatí, jejichž majitelé trvale bydlí na samotách Pod Svákovem, Nová Hospoda a osada Ovčín.
 
ad 7) Starosta informoval OZ o průběhu jednání se zhotoviteli územního plánu. Všechny připomínky uplatněné ze strany obce pro zapracování do územního plánu byly zhotovitelem realizovány.
 
ad 8) Starosta informoval o průběhu závěrečného jednání – kolaudace kanalizace, vodovodu a čistírny odpadních vod pro novou zástavbu. Konstatoval, že bez vážných připomínek byla tato stavba schválena do provozu (chybí dopracovat provozní řády, zaškolit obsluhu ČOV).
 
ad 9) a) Starosta informoval po návrhu na bezúplatný převod chodníků souběžných se silnicí E55 do majetku obce z vlastnictví SÚS Tábor. Vzhledem k tomu, že technický stav povrchu chodníků není odpovídající, OZ doporučuje starostovi obce projednat s SÚS Tábor před předáním chodníků opravu, resp. uvedení chodníků do bezpečného stavu.
b) Mikroregion Lužnice – OZ souhlasí se začleněním obce do mikroregionu Lužnice, neboť náplň sdružení se ztotožňuje se zájmy obce.
c) Dvůr na separaci odpadů – starosta informoval o průběhu dokončovacích prací na výstavbě výše uvedeného dvora. Je potřeba osadit plochu panely a opravit a usadit mobilní buňku a uvést do provozu.
d) Starosta informoval o podání výpovědi z nájmu na pohostinství panu Radku Janovskému. Nájemní vztah bude ukončen k 20. únoru 2000.
e) Starosta informoval o vznikajícím sdružení akcionářů České spořitelny, a.s. Toto sdružení by mělo zastupovat drobné akcionáře (města a obce) České spořitelny, a.s. na trhu cenných papírů. OZ souhlasí se vstupem do tohoto sdružení.
 
ad 10) Schůzi ukončil starosta ve 22:15 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
František Hrubý, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


Usnesení OZ č. 2/2000

OZ schvaluje:
1) Výsledek hospodaření obce za rok 1999.
2) Odkoupení pozemku č. parc. 852/28 o výměře 150 m2 za smluvní cenu Kč 10.000,--.
3) Vypracování projektu a přípravu stavebního povolení pro výstavbu vodovodní přípojky k RD manželů Drsových
4) Návrh rozpočtu pro rok 2000.
5) Vstup obce do sdružení Mikroregion Lužnice.
6) Vstup obce do sdružení akcionářů České spořitelny, a.s.
7) Změny a úpravy bodů vyhlášek obce (znění viz. zápis)

OZ ukládá:
1) Starostovi a zástupci starosty projednat se zástupci SÚS Tábor opravu nevyhovujícího povrchu chodníků u E55 před jejich předáním do majetku obce.
2) Starostovi a zástupci starosty zajistit řádné převzetí nemovitosti a zařízení pohostinství do 20.února 2000.

OZ bere na vědomí:
1) Informaci o průběhu zhotovení územního plánu obce.
2) Ukončení kolaudačního řízení výstavby vodovodu, kanalizace a ČOV v nové zástavbě.
3) Podání výpovědi na pronájem pohostinství v obci panu Radku Janovskému.


Ověřovatelé zápisu:
Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
František Hrubý, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek