KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 3/2000

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Zápis z jednání OZ č. 3/2000

Den a místo jednání: 11.3.2000 a 13.3.2000 v kanceláři obecního úřadu
Jednání zahájeno: 19:40 hodin a 20:00 hodin

Program:
1) Zahájení a kontrola usnesení
2) Stav předání restaurace
3) Pronájem restaurace
4) Souhlas s dělením pozemku
5) Drobná stavba - Broukal
6) Separační dvůr
7) Informace o dálnici D3
8) Usnesení a závěr

ad 1) Na zahájení jednání OZ byli přítomni všichni členové obecního zastupitelstva. Ověřovateli zápisu byli určeni František Cílek a Mgr. Miroslav Fiala. Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání OZ, připomínek nebylo.
 
ad 2) Starosta informoval OZ o postupu uvedení restaurace do provozuschopného stavu po předchozím nájemci panu Janovském a postupu finančního vypořádání závazků panu Janovského vůči obci.
 
ad 3) V průběhu měsíců února a března se shromáždily na obecním úřadě žádosti o pronájem od šesti uchazečů v tomto pořadí: pan Černý + synové Tábor, pan Václav Hovorka (restaurace Lada Soběslav), pan Pavel Ženíšek Roudná, pan Petr Kášek Tábor, pp. Rýc a Borkovec Sezimovo Ústí, paní Květa Cimburková z Plané nad Lužnicí. OZ podrobně projednalo žádosti a dostupné informace o jednotlivých uchazečích a rozhodlo počtem hlasů 6:1 ve prospěch pana Černého z Tábora.
 
ad 4) Firma Vorel s.r.o. požádala v souladu se stavebním povolením z roku 1998 na dostavbu stávajícího areálu firmy o souhlas s dělením pozemku parcelního čísla 1315/1 v k.ú. Klenovice ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR. Vzhledem k tomu, že tento pozemek byl Pozemkovým fondem ČR zároveň nabídnut obci a obec v průběhu roku 1999 projevila o tento pozemek zájem jej získat do vlastnictví, nemůže proto souhlasit s dělením výše uvedeného pozemku. Zamítavé stanovisko bude sděleno MěÚ Soběslav, odboru výstavby a životního prostředí, které v současné době celou záležitost šetří.
 
ad 5) Obecní úřad obdržel žádost právního zástupce pana Broukala o zhotovení oplocení včetně vrat na pozemku parc. č. 79. S výše uvedeným záměrem nesouhlasí manželé Pousteckých, neboť od roku 1985 užívají část parcely č. 79 jako přístup do svého obytného domu č.p. 26.
 
ad 6) Starosta informoval OZ o průběhu dokončovacích prací na výstavbě separačního dvora tj. dokončení opravy buňky pro obsluhu dvora a položení panelů na zpevnění většiny plochy. Po konzultaci s Ing. Novákem bude vypracován provozní řád, přemístěny kontejnery a požádáno o kolaudaci.
 
ad 7) Starosta informoval OZ o průběhu jednání ve věci dálnice D3 na OkÚ v Táboře.
 
ad 8) Schůzi ukončil starosta ve 22:15 hodin a ve 21:00 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík

Ověřovatelé zápisu:
František Cílek, v.r.
Mgr. Miroslav Fiala, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


Usnesení OZ č. 3/2000

OZ schvaluje:
1) Nájemce z výběrového řízení na pronájem restaurace pan Černého.
2) Zamítavé stanovisko s dělením pozemku 1315/1 pro firmu Vorel s.r.o.

OZ ukládá:
1) Předsedovi stavební komise zaslat panu Broukalovi tiskopisy žádosti o ohlášení drobné stavby.

OZ bere na vědomí:
1) Informaci o průběhu uvedení restaurace do provozuschopného stavu.
2) Informaci starosty o průběhu jednání obcí dotčených výstavbou dálnice D3.


Ověřovatelé zápisu:
František Cílek, v.r.
Mgr. Miroslav Fiala, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek