KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2000

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Zápis z jednání OZ č. 4/2000

Den a místo jednání: 10.5.2000 v kanceláři obecního úřadu
Jednání zahájeno: 20:10 hodin

Program:
1) Zahájení a kontrola usnesení
2) Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření obce za rok 1999
3) Územní plán obce
4) Přesun části trasy VN
5) Veřejné osvětlení – výběrové řízení
6) Vodovod - Drsovi
7) Úprava dopravního režimu obce
8) Žádost o souhlas s koupí pozemků
9) Různé
10) Usnesení a závěr

ad 1) Na zahájení jednání OZ byli přítomni všichni členové obecního zastupitelstva. Ověřovateli zápisu byli určeni Jiřina Halašková a Ing. Jaroslav Škoda. Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání OZ, připomínek nebylo.
 
ad 2) Starosta informoval OZ o výsledku přezkumu hospodaření obce Klenovice za rok 1999, kterou provedl OkÚ Tábor. Výsledek kontroly „Bez výhrad“.
 
ad 3) Koncept územního plánu je dán veřejnosti k nahlédnutí a k připomínkování od 26. dubna do 26. května 2000. Po shrnutí všech připomínek bude zpracováno souborné stanovisko a na jeho základě zpracován konečný návrh územního plánu obce.
 
ad 4) V souvislosti s řešením územního plánu v jihozápadní části obce OZ projednalo posun části trasy VN na hranici pozemků č. parcelní 345 respektive 346. OZ s přeložením trasy souhlasí, ovšem realizace proběhne až po nabytí státní půdy od Pozemkového fondu ČR.
 
ad 5) V souladu s plánem dokončení infrastruktury v nové zástavbě obce OZ rozhodlo vypsat výběrové řízení na zhotovení veřejného osvětlení v této části obce. Obec vlastní stavební povolení a kompletní projektovou dokumentaci.
 
ad 6) Vodovod Drsovi – pan Miroslav Drs požádal obec o souhlas s připojením novostavby RD na vodovodní řád obce. Vzhledem k zamýšlené investiční výstavbě v západní části obce bude vybudována část vodovodního řádu, z něhož bude připojen RD manželů Drsových. Na základě projektové dokumentace bude požádáno o vydání stavebního povolení. OZ rozhodlo, že akce bude zadána firmě VaK Jč Tábor, pracoviště Soběslav.
 
ad 7) OZ projednalo stanovení místní úpravy silničního provozu na základě jednání zástupce obce s ODI Tábor a zástupcem odboru výstavby MěÚ Soběslav. Jedná se o návrh jednosměrné komunikace křižovatky u Pizzeria baru. OZ bere na vědomí a pověřuje starostu projednat s ODI i opačné řešení jednosměrného provozu.
Dále bylo navrženo v rámci zlepšení bezpečnosti při průjezdu obcí na silnici E55 požádat o snížení rychlosti na 50 km/h v celém úseku obce a projednat s příslušnými orgány.
 
ad 8) OZ projednalo žádost pana Sidney Z. Rehky, bytem Zvěrotice 85 o souhlas s odkoupením pozemků parcelních čísel 2019 a 2027 v k.ú. Klenovice ve vlastnictví PF ČR. Na základě získaných informací na PF ČR v Táboře bylo zjištěno, že parcela 2027 je ve vlastnictví Státního statku Jeneč a ZD Klenovice má tento pozemek pronajatý; parcela 2019 je ve vlastnictví Lesů ČR. Z výše uvedených důvodů není možné žádosti o souhlas vyhovět.
 
ad 9) V bodě různé starosta informoval OZ o postupu žádostí o dotace: obec má navrženou dotaci na splácení úroků z úvěru ve výši Kč 148.000,--, zatím není pokryta dotace na vybudování veřejného osvětlení ve výši Kč 120.000,-- z Programu obnovy venkova; dále obec žádala o dotaci na vybudování komunikace v nové zástavbě ve výši Kč 915.000,--, která je rovněž navržena. Vzhledem k vypracované projektové dokumentaci bude požádáno o stavební povolení.
Starosta informoval OZ o obdržení části dokumentace zamýšlené dálnice D3. Na základě oznámení ze dne 8.5.2000 je možno po dobu 30 kalendářních dnů do dokumentace nahlédnout a popřípadě vznést připomínky.
Dále starosta seznámil OZ s tím, že 23.5.2000 proběhne u Okresního soudu v Táboře jednání ve věci určení vlastnictví pozemku pod bývalým hřištěm obce.
Starosta informoval OZ o průběhu úklidových prací po přívalovém dešti ze dne 8.5.2000. V souvislosti s tím bylo zjištěno, že nevyhovuje stavební provedení čistírny odpadních vod a zhotovitel bude písemně požádán o zjednání nápravy.
 
ad 10) Schůzi ukončil starosta ve 23:15 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík

Ověřovatelé zápisu:
Jiřina Halašková, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


Usnesení OZ č. 4/2000

OZ schvaluje:
1) Zprávu o výsledku přezkumu hospodaření obce za rok 1999.
2) Zahájení výběrového řízení na výstavbu veřejného osvětlení v nové zástavbě obce.
3) Firmu VaK Jč Tábor, pracoviště Soběslav jako zhotovitele prodloužení vodovodního řádu k rodinnému domku manželů Drsových.
4) Posunutí části trasy VN v jihozápadní části obce.

OZ ukládá:
1) Starostovi a zástupci starosty projednat s ODI Tábor, OkÚ Tábor, referát dopravy a SÚS Tábor žádost o úpravu průjezdné rychlosti obcí na 50 km/h v celém úseku. Zároveň i návrh opačné úpravy jednosměrného značení u Pizzeria baru.
2) Starostovi a zástupci starosty požádat o stavební povolení na vodovodní přípojku k rodinnému domku manželů Drsových a projednat realizaci s VaK Jč Tábor, pracoviště Soběslav.
3) Starostovi a zástupci starosty vypsat výběrové řízení na realizaci veřejného osvětlení v nové zástavbě obce.
4) Starostovi a zástupci starosty zahájit řízení pro získání stavebního povolení na komunikaci v nové zástavbě obce.
5) Starostovi a zástupci starosty znovu projednat s projektantem a zhotovitelem ČOV její dodatečnou stavební úpravu.

OZ bere na vědomí:
1) Návrh připomínek k dokončení územního plánu tak, jak vyplynuly z jednání OZ.
2) Žádost pana Rehky o souhlas s koupí pozemku č. 2019 a 2027 v k.ú. Klenovice.
3) Informaci o stavu dotací pro rok 2000.
4) Informaci o zahájení soudního řízení ve věci bývalého hřiště.


Ověřovatelé zápisu:
Jiřina Halašková, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek