KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 5/2000

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis z jednání OZ č. 5/2000

Den a místo jednání: 23.6.2000 v sále místní restaurace
Jednání zahájeno: 19:15 hodin

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Předložení návrhu souborného stanoviska konceptu ÚP ke schválení
4) Žádost o půjčku z Fondu rozvoje bydlení
5) Odkoupení pozemku PF a následný prodej
6) Pronájem vodní nádrže
7) Projednání postupu při dokončení VO v nové zástavbě
8) Projednání stavu přípravných prací pro vybudování zpevněné komunikace v nové zástavbě
9) Různé a diskuse
10) Usnesení a závěr

ad 1) Na jednání OZ byli přítomni všichni členové obecního zastupitelstva. Ověřovateli zápisu byli určeni František Cílek a František Hrubý.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulého jednání OZ. Na základě připomínky člena OZ p. Fialy podal informaci k úpravě dopravního režimu na komunikaci u Pizzeria baru, kterou stanovil místní úpravou silničního provozu ODI Tábor na základě místního šetření za účasti zástupce ODI, MěÚ Soběslav, odboru výstavby a starosty obce. Není splněn bod „Podání žádosti o snížení průjezdní rychlosti obcí na 50 km/h v celém úseku“.
 
ad 3) OZ projednalo připomínky vznesené ve lhůtě 30ti dnů od předložení návrhu územního plánu. Starosta dále informoval o vyjádření k návrhu souborného stanoviska, které obec obdržela od Ministerstva pro místní rozvoj regionálního pracoviště pro českobudějovickou oblast. Stanovisko obsahuje souhlasné vyjádření s předložením návrhu souborného stanoviska konceptu řešení ÚPD. OZ předložené vyjádření schválilo.
 
ad 4) OZ obdrželo žádost o poskytnutí půjčky z FRB od manželů xxxxxxxxxx na zateplení obvodového pláště domu ve výši Kč 50.000,--. OZ bez připomínek půjčku schvaluje.
 
ad 5) OZ znovu projednalo okolnosti týkající se pozastavení stavebního povolení na výstavbu rodinného domku manželům xxxxxxxxxx, neboť zde byly nesrovnalosti ve vlastnictví pozemků pod zamýšlenou stavbou. Aby bylo možné naplnit právní způsobilost pro obnovení stavebního povolení manželům xxxxxxxxxx, dojde na základě žádosti obce k oddělení části pozemku parc. čísla 57/9 v k.ú. Klenovice ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR a jeho následnému vložení do katastru. Obec tuto část odkoupí a následně prodá manželům xxxxxxxxxx. Jedná se přibližně o 300 m2. OZ stanovilo cenu pro odprodej Kč 150,-- za 1 m2 + skutečné náklady spojené s technickým provedením celé transakce (oddělení pozemku, odhad pozemku, vklad pozemku do KN, kupní cena pozemku od PF ČR).
 
ad 6) Pronájem vodní nádrže – současný nájemce pan xxxxxxxxxx obdržel výpověď z nájmu. O pronájem vodní nádrže projevili zájem dva občané. Pan xxxxxxxxxx a pan xxxxxxxxxx. OZ vybralo z těchto dvou zájemců pana xxxxxxxxxx. Nájemní smlouva vstoupí v platnost ukončením předchozího nájemního vztahu.
 
ad 7) OZ projednalo další postup dokončení pokládky kabelových rozvodů veřejného osvětlení v nové zástavbě. Zadáním akce pro druhou etapu výstavby (tzn. položení kabelu na pozemcích č. parcelní 852/10, 852/15 a 2427/3) bude pověřena firma INTEM s.r.o. Tábor. Obec uzavře s firmou smlouvu o dílo a dohodne všechny potřebné podmínky (posunutí termínu splatnosti faktury dle dohody a potřeby).
 
ad 8) Vzhledem k tomu, že obec obdržela dotaci na výstavbu zpevněné komunikace v nové zástavbě obce ve výši 0,915 mil. Kč, je nezbytně nutné najít řešení pro dofinancování a administrativně zvládnout přípravu výstavby komunikace nejpozději do 4.září 2000. K tomuto datu je nutné připravit stavební povolení, vypsat výběrové řízení na zhotovitele stavby, připravit dofinancování celé investiční akce a předložit ÚPD.
 
ad 9) V bodě různé starosta informoval OZ o proběhnutém soudím řízení ve věci bývalého hřiště u Okresního soudu v Táboře.
OZ rozhodlo o nezbytnosti přistoupit k likvidaci poškozeného stromu u dětského hřiště (stojí na hranici pozemku čísla popisného 51).
Ve dnech 8. 5., 13. a 14. 6. 2000 došlo vlivem vysokých srážek k zaplavení komunikací, pozemků a sklepů rodinných domků.
Dále došlo ve dnech 13. a 14. 6. 2000 k polomu stromů v obecních lesích v Kamenném i v Borech v přibližném rozsahu 50 – 70 m3. Obecní úřad uzavře smlouvu o dílo na vytěžení a vyčištění lesa s panem Ladislavem Palmou.
 
ad 10) Schůzi ukončil starosta ve 22:15 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík

Ověřovatelé zápisu:
František Cílek, v.r.
František Hrubý, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


Usnesení OZ č. 5/2000

OZ schvaluje:
1) Návrh souborného stanoviska konceptu řešení ÚPD obce Klenovice.
2) Půjčku pro manžele xxxxxxxxxx ve výši Kč 50.000,-- na zateplení obvodového pláště domu.
3) Odkoupení části pozemku parcelního čísla 57/9 v k.ú. Klenovice od Pozemkového fondu ČR a následný prodej manželům xxxxxxxxxx za cenu Kč 150,-- za 1 m2 + skutečné náklady spojené s celým provedením transakce.
4) Nájemce vodní nádrže a to pana xxxxxxxxxx.
5) Firmu INTEM s.r.o. Tábor jako zhotovitele druhé etapy veřejného osvětlení v nové zástavbě obce.

OZ ukládá:
1) Starostovi a zástupci starosty administrativně připravit výstavbu nové komunikace a to nejpozději do 4.září 2000 včetně finančního zajištění stavby.
2) Starostovi a zástupci starosty uzavřít smlouvu o dílo s panem Ladislavem Palmou na poražení poškozeného stromu u čísla popisného 51 v obci; dále potom uzavřít smlouvu o dílo s panem Ladislavem Palmou na vytěžení polomů v obecních lesích za cenu Kč 300,-- za 1 m3 vymanipulovaného řeziva na skládce.
3) Starostovi a zástupci starosty uzavřít dohodu o ukončení nájemního vztahu k vodní nádrži Klenovice s panem xxxxxxxxxx a následně uzavřít novou nájemní smlouvu s panem xxxxxxxxxx.
4) Starostovi a zástupci starosty technicky a administrativně připravit prodej části parcely parcelního čísla 57/9 v k.ú. Klenovice manželům xxxxxxxxxx.
5) Starostovi a zástupci starosty uzavřít smlouvu o dílo s firmou INTEM s.r.o. Tábor na výstavbu druhé etapy veřejného osvětlení v obci.

OZ bere na vědomí:
1) Informaci o proběhnuvším soudním jednání ve věci bývalého hřiště u Okresního soudu v Táboře.


Ověřovatelé zápisu:
František Cílek, v.r.
František Hrubý, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek