KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 8/2000

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis z jednání OZ č. 8/2000

Den a místo jednání: 9.10.2000 v kanceláři obecního úřadu
Jednání zahájeno: 20:10 hodin

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Veřejný rozhlas 24 RD
4) Návrh územního plánu
5) Kapitační platba - nemocnice
6) Zrušení rozhodnutí – vydání hřiště
7) Místní šetření - skládka
8) Finanční plnění z reklam
9) Změna vyhlášky č. 1/95 – O čistotě a životním prostředí
10) Různé a diskuse
11) Usnesení a závěr

ad 1) Na jednání OZ byli přítomni všichni členové obecního zastupitelstva. Ověřovateli zápisu byli určeni František Cílek a Mgr. Miroslav Fiala.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání OZ. Nebylo připomínek.
 
ad 3) Starosta informoval jednání OZ o přípravě položení kabelu místního rozhlasu s napojením na stávající rozvod pro výstavbu 24 RD. Je hotový projekt a kabel se bude pokládat současně s kabelem telefonů. Smlouva o dílo bude uzavřena s firmou Telestar s.r.o. Tábor. Půjde o investici ve výši Kč 50.000,-- dle nabídky firmy Telestar s.r.o. Tábor.
 
ad 4) Jednání OZ se seznámilo s konečnou verzí návrhu územního plánu obce, do něhož byly zapracovány připomínky občanů i ze strany ObÚ. Občané obce budou informováni prostřednictvím vývěsky a je možno se seznámit s touto konečnou verzí před jejím projednáním na zasedání OZ v kanceláři ObÚ v úředních hodinách.
 
ad 5) Starosta informoval o průběhu jednání sněmu starostů okresu Tábor, kde byli zástupci všech obcí okresu požádáni o převod finančních prostředků ve výši Kč 150,-- na obyvatele ve prospěch Okresní nemocnice Tábor. ONT svojí žádost zdůvodňuje potřebou snížit výrazné zadlužení tohoto zařízení. Tento problém byl široce diskutován, nicméně závěr bude učiněn až po obdržení zprávy kontrolní komise ONT o hospodaření. V případě naší obce jde o částku ve výši Kč 55.500,-- podle současného počtu obyvatel.
 
ad 6) Obec Klenovice podala žádost na zrušení Dohody o vydání nemovitostí pánům xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx vydané Pozemkovým úřadem Tábor. Ministerstvo zemědělství jako nejvyšší rozhodný orgán uznalo žádost Obce Klenovice oprávněnou a rozhodnutí Pozemkového úřadu Tábor zrušilo. Pozemkový úřad Tábor musí tedy Dohodu o vydání nemovitostí znovu přezkoumat a vydat novou s tím, že Obec Klenovice se stala účastníkem řízení.
 
ad 7) Starosta informoval jednání OZ o proběhnuvším jednání na místě bývalé skládky umístěné v katastru obce v majetku Města Tábora provozované TS Tábor. Účastníci jednání byli informování o záměru Technických služeb Tábor znovu otevřít v této lokalitě skládku TDO. Zástupce projektové kanceláře informoval přítomné o tom, že v současné době je tento záměr ve stádiu projektové přípravy a případné znovuotevření bude podmíněno souhlasem všech dotčených orgánů státní správy a stanoviskem Obce Klenovice.
 
ad 8) Starosta seznámil jednání OZ s finančním plněním vyplývajícím z pronájmu majetku obce (umístění reklamních vývěsních štítů na sloupech veřejného osvětlení). Obecní zastupitelstvo vyslovilo nutnost uzavřít se všemi nájemci řádné nájemní smlouvy.
 
ad 9) OZ projednalo a vyslovilo souhlas s nutností rozšířit bod vyhlášky č. 1/95 - O čistotě a životním prostředí, reaguje tím na množící se případy stížností na neodstraněné psí výkalů na veřejných prostranstvích v obci (komunikace, chodníky, parkové plochy, atd.). Zároveň bude v mezích zákona zjištěno a do vyhlášky zapracováno zabezpečení psů ze strany majitelů některých plemen (služební, bojová, atd.).
 
ad 10) ObÚ připravuje ve spolupráci s kulturní komisí a osvětovou besedou provedení vítání nových občánků obce. Odsouhlasilo v souvislosti s tím nákup nových židlí pro osvětovou besedu.
OZ projednalo investiční záměry pro rok 2001. Jedná se převážně o úpravy a výstavbu nových částí inženýrských sítí v různých lokalitách obce.
Starosta informoval přítomné o provedených stavebních úpravách pro zabezpečení střechy místní restaurace o provedené izolaci stropu a záměru instalace nového kotle ÚT.
Starosta informoval o nutnosti opravy veřejného osvětlení na Ovčíně, neboť stav svítidel a rozmístění je v současné době nevyhovující.
Starosta informoval zasedání o přípravě voleb do krajských zastupitelstev, které proběhnou 12.11.2000.
Starosta informoval o průběhu stavebního řízení na vybudování části vodovodního řádu o průměru 100 mm do západní části obce (směr xxxxxxxxxx). Podmínkou realizace je uzavření kupní smlouvy na pozemek pro budoucí komunikaci, která bude pokračovat ve směru k trafostanici.
 
ad 11) Schůzi ukončil starosta ve 22:15 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík

Ověřovatelé zápisu:
František Cílek, v.r.
Mgr. Miroslav Fiala, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


Usnesení OZ č. 8/2000

OZ schvaluje:
1) Rozšíření rozvodu místního rozhlasu obce do východní části pro nové rodinné domky a zároveň jako zhotovitele pokládky kabelu firmu Telestar s.r.o. Tábor.

OZ ukládá:
1) Starostovi a zástupci starosty uzavřít smlouvu o dílo s firmou Telestar s.r.o. Tábor na provedení pokládky kabelového rozvodu místního rozhlasu obce.
2) Starostovi a zástupci starosty uzavřít nájemní smlouvy se všemi majiteli reklamních vývěsek na území obce.
3) Starostovi a zástupci starosty připravit rekonstrukci veřejného osvětlení v osadě Ovčín.

OZ bere na vědomí:
1) Konečnou verzi návrhu územního plánu obce.
2) Rozhodnutí MZe ČR o zrušení Dohody o vydání nemovitostí pánům xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.
3) Žádost Okresní nemocnice Tábor o finanční příspěvek na úhradu svých závazků.
4) Záměr Technických služeb Tábor na znovuotevření skládky TDO v Borech.


Ověřovatelé zápisu:
František Cílek, v.r.
Mgr. Miroslav Fiala, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek