KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 9/2000

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis z jednání OZ č. 9/2000

Den a místo jednání: 23.10.2000 v kanceláři obecního úřadu
Jednání zahájeno: 20:10 hodin

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Koupě pozemku - xxxxxxxxxx
4) Rozpočtové změny
5) Odměny zastupitelům
6) Žádost o poskytnutí půjčky – xxxxxxxxxx
7) Různé a diskuse
8) Usnesení a závěr

ad 1) Na jednání OZ byli přítomni všichni členové obecního zastupitelstva kromě pana Františka Cílka - omluven. Ověřovateli zápisu byli určeni Jiřina Halašková a Ing. Jaroslav Škoda.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulého jednání OZ. Nebylo připomínek, úkoly trvají.
 
ad 3) Vzhledem k tomu, že Obec Klenovice chce pokročit ve vybudování části vodovodního řádu průměr 100 mm v západní části obce, došlo k dohodě s manželi xxxxxxxxxx o odprodeji pozemku parc. č. 2122/31 o výměře 157 m2 za Kč 160,--/1 m2.
 
ad 4) Rozpočtové změny – OZ projednalo návrh rozpočtových změn pro zbytek roku 2000 (viz. tabulka). OZ s navrženou úpravou rozpočtu souhlasí.

PŘÍJMY
ODPA   položka   schválený
rozpočet
změna
(+,-)
upravený
rozpočet
1031 Lesní hosp.-pěstební činnost 2111 služby, výrobky 0,0 251,0 251,0
ostatní položky 0,0 0,0
CELKEM Lesní hosp.-pěstební činnost 0,0 251,0 251,0
2321 Odvádění odpadních vod 2329 ostatní ned.příjmy 0,0 75,0 75,0
ostatní položky 80,0 80,0
CELKEM Odvádění odpadních vod 80,0 75,0 155,0
3421 Využ.vol.času dětí a mládeže 2329 ostatní ned.příjmy 0,0 5,0 5,0
ostatní položky 0,0 0,0
CELKEM Využ.vol.času dětí a mládeže 0,0 5,0 5,0
3639 Kom. služby a územ. rozvoj 2329 ostatní ned.příjmy 0,0 52,0 52,0
3111 prodej pozemků 0,0 63,0 63,0
ostatní položky 54,0 54,0
CELKEM Kom. služby a územ. rozvoj 54,0 115,0 169,0
3725 Využív.a znešk. kom.odpadů 2111 služby, výrobky 0,0 10,0 10,0
ostatní položky 0,0 0,0
CELKEM Využív.a znešk. kom.odpadů 0,0 10,0 10,0
1122 Daň z př.pr. o. za obce 0,0 328,3 328,3
1334 Odnětí zem. půdy 0,0 13,0 13,0
Změna celkem 134,0 797,3 931,3
Ostatní neměněné položky 1 351,0 1 351,0
Příjmy celkem 1 485,0 797,3 2 282,3

VÝDAJE
ODPA   položka   schválený
rozpočet
změna
(+,-)
upravený
rozpočet
1031 Lesní hosp.-pěstební činnost 5169 nákup služeb j.n. 0,0 54,0 54,0
ostatní položky 10,0 10,0
CELKEM Lesní hosp.-pěstební činnost 10,0 54,0 64,0
2212 Silnice 5362 daně a poplatky 0,0 3,0 3,0
6130 pozemky 10,0 25,0 35,0
ostatní položky 70,0 70,0
CELKEM Silnice 80,0 28,0 108,0
2310 Pitná voda 5169 nákup služeb j.n. 0,0 9,0 9,0
5362 daně a poplatky 0,0 4,0 4,0
6121 budovy, stavby 0,0 70,0 70,0
ostatní položky 0,0 0,0
CELKEM Pitná voda 0,0 83,0 83,0
2321 Kanalizace, ČOV 5141 úroky 230,0 -65,0 165,0
5166 konz., porad. a práv. sl. 0,0 18,0 18,0
5169 nákup služeb j.n. 10,0 5,0 15,0
5171 opravy a udržování 0,0 20,0 20,0
ostatní položky 40,0 40,0
CELKEM Kanalizace, ČOV 280,0 -22,0 258,0
3349 Zpravodaje, místní noviny 5169 nákup služeb j.n. 0,0 4,0 4,0
5171 opravy a udržování 0,0 2,0 2,0
5179 ostatní nákupy 0,0 2,5 2,5
6121 budovy, stavby 0,0 50,0 50,0
ostatní položky 4,0 4,0
CELKEM Zpravodaje, místní noviny 4,0 58,5 62,5
3392 Zájmová činnost v kultuře 5169 nákup služeb j.n. 4,0 4,0 8,0
ostatní položky 23,0 23,0
CELKEM Zájmová činnost v kultuře 27,0 4,0 31,0
3611 Progr. podpory ind. byt. výst. 6460 Inv.půjčky obyvatelstvu 0,0 50,0 50,0
ostatní položky 0,0 0,0
CELKEM Progr. podpory ind. byt. výst. 0,0 50,0 50,0
3631 Veřejné osvětlení 5169 nákup služeb j.n. 0,0 14,5 14,5
5171 opravy a udržování 20,0 10,0 30,0
6121 budovy, stavby 210,0 120,0 330,0
ostatní položky 55,0 55,0
CELKEM Veřejné osvětlení 285,0 144,5 429,5
3639 Kom. služby a územ. rozvoj 5169 nákup služeb j.n. 0,0 33,0 33,0
5171 opravy a udržování 0,0 8,5 8,5
5990 ostat.neinv.výdaje 0,0 52,0 52,0
6130 pozemky 0,0 7,5 7,5
6141 poskyt. inv. přísp. 150,0 -36,0 114,0
ostatní položky 20,0 20,0
CELKEM Kom. služby a územ. rozvoj 170,0 65,0 235,0
3722 Sběr a svoz komunál. odpadů 5137 DHIM 0,0 3,5 3,5
5171 opravy a udržování 10,0 11,5 21,5
5229 neinv.dot nezisk.org. 0,0 11,0 11,0
6121 budovy, stavby 70,0 6,0 76,0
ostatní položky 80,0 80,0
CELKEM Sběr a svoz komunál. odpadů 160,0 32,0 192,0
3745 Péče o vzhled obcí a veř. z. 5137 DHIM 0,0 2,0 2,0
5169 nákup služeb j.n. 0,0 4,5 4,5
ostatní položky 17,0 17,0
CELKEM Péče o vzhled obcí a veř. z. 17,0 6,5 23,5
6171 Činnost místní správy 5162 služby telekom.radiok. 11,0 5,0 16,0
5166 konz., porad. a práv. sl. 0,0 10,0 10,0
5192 poskyt. neinv. přísp. 11,0 -11,0 0,0
5362 daně a poplatky 2,0 3,0 5,0
ostatní položky 215,0 215,0
CELKEM Činnost místní správy 239,0 7,0 246,0
6399 Finanční operace j.n. 5362 daně a poplatky 0,0 328,3 328,3
ostatní položky 0,0 0,0
CELKEM Finanční operace j.n. 0,0 328,3 328,3
Změna celkem 1 272,0 838,8 2 110,8
Ostatní neměněné položky 528,5 528,5
Výdaje celkem 1 800,5 838,8 2 639,3
 
Rozdíl příjmy - výdaje -315,5 -41,5 -357,0

FINANCOVÁNÍ
8115 Změna stavu na BÚ 483,5 41,5 525,0
8124 Uhr. splátky dlouh. půj. -168,0 0,0 -168,0
Financování celkem 315,5 41,5 357,0
 
ad 5) Součástí hodnocení celoroční práce předsedů komisí, starosty a zástupce starosty jsou i následující navržené a schválené odměny (odměny vyjadřují násobky měsíčních odměn zastupitelů):
František Hrubý - stavební komise - 4 násobek
Jiřina Halašková - kulturní komise - 4 násobek
Ing. Jan Molík - kontrolní komise - 4 násobek
František Cílek - komise veřejného pořádku - 2 násobek
Mgr. Miroslav Fiala - finanční komise - 1 násobek
Mgr. Lubomír Turín - starosta obce - 4 násobek
Ing. Jaroslav Škoda - zástupce starosty obce - 1 násobek
 
ad 6) Pan xxxxxxxxxx požádal obec o finanční pomoc ve výši Kč 20.000,-- pro překlenutí nečekaných finančních výdajů. OZ s poskytnutím půjčky nesouhlasí.
 
ad 7) V bodě různé starosta informoval OZ o průběhu přípravy rekonstrukce veřejného osvětlení na osadě Ovčín, která předpokládá osazení 1 kompletního sloupu se svítidlem a opravu 2 stávajících svítidel v předpokládaném rozsahu Kč 10.000,--.
Dále starosta informoval o průběhu stavebních prací na výstavbě veřejného osvětlení 24 RD a výstavbě veřejného rozhlasu v nové zástavbě.
Bylo předáno staveniště firmě Viastav s.r.o. Soběslav, která bude provádět výstavbu komunikací v nové zástavbě.
 
ad 8) Schůzi ukončil starosta ve 21:50 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík

Ověřovatelé zápisu:
Jiřina Halašková, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


Usnesení OZ č. 9/2000

OZ schvaluje:
1) Koupi pozemku parc. č. 2122/31 v katastrálním území Klenovice o výměře 157 m2 za Kč 160,--/1 m2 od manželů xxxxxxxxxx.
2) Rozpočtové změny pro rok 2000 tak, jak jsou uvedeny v zápise.
3) Mimořádné odměny předsedům komisí, starostovi a zástupci starosty ve výši viz. zápis.

OZ ukládá:
1) Starostovi a zástupci starosty uzavřít smlouvu kupní s manželi xxxxxxxxxx na pozemek parc. č. 2122/31.

OZ bere na vědomí:
1) Cenu a stav rekonstrukce VO na Ovčíně.
2) Informaci o průběhu prací v nové zástavbě (veřejné osvětlení, veřejný rozhlas a příprava výstavby komunikace)


Ověřovatelé zápisu:
Jiřina Halašková, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek