KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 10/2000

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis z jednání OZ č. 10/2000

Den a místo jednání: 24.11.2000 v místní restauraci
Jednání zahájeno: 19:10 hodin

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Projednání územního plánu
4) Zařazení pod pověřenou obec
5) Kapitační platba ONT
6) Odměny zastupitelů
7) Odpadové hospodářství 2001
8) Inventarizace 2000
9) Návrhy do rozpočtu a dotace POV 2001
10) Různé a diskuse
11) Usnesení a závěr

ad 1) Na jednání OZ byli přítomni všichni členové obecního zastupitelstva. Ověřovateli zápisu byli určeni František Cílek a František Hrubý. Program byl schválen.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulého jednání OZ. Nebylo připomínek, úkoly trvají.
 
ad 3) Při projednání územního plánu obce starosta informoval o lhůtě předkládání připomínek a podnětů k poslední verzi konečného návrhu územního plánu obce do 10.12.2000. Dále se diskutovala časová prodleva ve zpracování ÚPN, zejména ze strany zhotovitele.
 
ad 4) V souvislosti se vznikem vyšších samosprávných celků byla projednána otázka přidružení obce k tzv. pověřené obci III. typu v rámci reformy veřejné správy. V našem případě jde o zařazení pod navrhovanou obec Soběslav. Zastupitelstvo jednomyslně s tímto návrhem souhlasí.
 
ad 5) Znovu byla na jednání nastolena otázka kapitační platby ON Tábor tj. paušální platba 150,-Kč na jednoho obyvatele ve prospěch oddlužení ekonomiky Okresní nemocnice. Jde o jednorázovou pomoc ONT. OZ nesouhlasí vzhledem k tomu, že zatím nebyly a nejsou známy žádné skutečnosti svědčící o snaze vést k odpovědnosti osoby, které svým jednáním způsobily současný stav ekonomiky ONT, kromě předposledního ředitele.
 
ad 6) Starosta obce informoval jednání OZ o nařízení vlády č. 358/2000, kterým se upravují odměny za výkon funkcí členům zastupitelstev s platností od 1.11.2000.
V našem případě se jedná o úpravu odměn následujícím způsobem.
Starosta obce – 6770,- Kč
Zástupce starosty – 5720 ,- Kč
Předsedové komisí – 1100 ,- Kč
Jednání OZ bere nařízení vlády na vědomí a souhlasí s výší odměn.
 
ad 7) OZ projednalo dosavadní způsob fungování systému odpadového hospodářství v obci, zejména po otevření separačního dvora. Bylo konstatováno, že otevřením separačního dvora bylo zamezeno nepořádku uprostřed obce a občané mají možnost třídit odpad v rámci provozních hodin dvora. Dále se ukazuje, že odpad, který obec likviduje za úplatu, plně pokrývá náklady spojené s likvidací odpadu velkoobjemového a kompostovatelného, jehož likvidaci naopak obec hradí. Proto se zatím nebude přistupovat k žádné paušální platbě, kterou by se pokrývala likvidace odpadů v obci.
 
ad 8) Inventarizace majetku obce byla stanovena na 16.12.2000 od 09 hod. Inventarizační komise bude pracovat v následujícím složení – xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx.
 
ad 9) OZ projednalo návrhy do rozpočtu obce na rok 2001 s možností žádat o dotace na tyto zamýšlené investiční akce z programu obnovy venkova:
  - propojení vodovodního řádu od prodejny Jednoty k dětskému hřišti
  - prodloužení vodovodu podél cesty směrem k autobusové zastávce směr Želeč event. od mont. RD směrem k silnici na Želeč
  - zatrubnění vodoteče od jímky u objektů ZD směrem k silnici E 55 ( okolo Pneuservisu )
  - zatrubnění otevřené stoky mezi RD pí. xxxxxxxxxx a p. xxxxxxxxxx
  - položení kanalizační větve od xxxxxxxxxx dolů směrem k OÚ pro napojení nových RD
  - oprava a nátěr fasády OÚ a kůlny
  - oprava a nátěr fasády restaurace a nátěr střechy
  - oprava střechy místní kapličky
 
ad 10) Různé a diskuse:
  - Znovu byla otevřena otázka nákupu mobilního čerpadla pro likvidaci následků živelních pohrom. Čerpadlo se zakoupí v příštím roce ve prospěch hasičů.
  - Dále starosta informoval o finančních potřebách na dopravní obslužnost pro rok 2001. Bude se jednat o částku přibližně 60 tis. Kč. OZ souhlasí s touto výší.
  - Návrh základních škol ze Soběslavi o změně začátku vyučování a prodloužení přestávek. OZ se posun na 7:40 hodin zdá nereálný vzhledem ke spojům.
  - Seznámení s postupem prací v nové zástavbě: dokončuje se komunikace, budou osazeny sloupy veřejného osvětlení a rozveden místní rozhlas.
  - Informace o výši nedoplatků stočného a poplatků za psy v obci.
  - Otázka znovuotevření skládky TDO v Borech v místě prázdné laguny v majetku města Tábora. Pokud bude vše ošetřeno dle zákona, nevidí OZ žádný důvod k negativnímu postoji.
  - Informace o zrušení rozhodnutí ve věci vydání nemovitostí p. xxxxxxxxxx, které se týká i bývalého hřiště.
  - Byla projednána událost zcizení majetku obce – ornice ze skrývky komunikace v nové zástavbě. Bylo rozhodnuto zcizenou zeminu vrátit zpět.
  - Dále OZ přijalo informaci starosty o změně přerozdělení daní od 1.1.2001, která by měla být pro obec výhodnější. Příjmy by měly být vyšší.
  - Starosta informoval o veřejném projednání zamýšlené výstavby dálnice D3 na OKÚ Tábor. Varianta „B“ nevyhovuje, neboť je příliš blízko k samotě „ Nová hospoda“.
 
ad 11) Schůzi ukončil starosta ve 23:15 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík

Ověřovatelé zápisu:
František Cílek, v.r.
František Hrubý, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


Usnesení OZ č. 10/2000

OZ schvaluje:
1) Zařazení obce pod pověřenou obec III. typu v rámci reformy veřejné správy, tj. pod Soběslav.
2) Výši odměn zastupitelů za výkon funkce dle nařízení vlády č. 358/2000.

OZ neschvaluje:
1) Kapitační platbu ve prospěch Okresní nemocnice Tábor.

OZ ukládá:
1) Starostovi, zástupci starosty a předsedovi revizní a kontrolní komise provedení inventarizace majetku obce dne 16.12.2000.
2) Starostovi a zástupci starosty na zamýšlené akce zajistit projektovou dokumentaci a žádosti o dotace z POV.
3) Starostovi jednat o finančních částkách na dopravní obslužnost pro rok 2001.
4) Starostovi informovat vedení ZŠ v Soběslavi o názoru na posun vyučování.

OZ bere na vědomí:
1) Termín podání připomínek a podnětů k návrhu ÚPn obce.
2) Samofinancovatelnost separačního dvora v roce 2000.
3) Zamýšlené investiční akce v obci pro rok 2001.
4) Postup prací v nové zástavbě.
5) Otázku znovuotevření skládky TDO v Borech.
6) Informaci o zrušení vydání bývalého hřiště.
7) Informaci starosty obce z jednání o návrhu výstavby dálnice D3.


Ověřovatelé zápisu:
František Cílek, v.r.
František Hrubý, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek