KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 11/2000

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis z jednání OZ č. 11/2000

Den a místo jednání: 28.12.2000 v kanceláři obecního úřadu
Jednání zahájeno: 18:10 hodin

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Rozpočtové změny 2000
4) Příprava rozpočtu na rok 2001
5) Akce investičního charakteru pro rok 2001
6) Žádost o půjčku z FRB
7) Žádost o odprodej pozemku
8) Stočné a známky na popelnice
9) Různé a diskuse
10) Usnesení a závěr

ad 1) Na jednání OZ byli přítomni všichni členové obecního zastupitelstva kromě pana Františka Cílka (omluven). Ověřovateli zápisu byli určeni Mgr. Miroslav Fiala a Jiřina Halašková. Program byl schválen.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulého jednání OZ. Nebylo připomínek, úkoly trvají.
 
ad 3) OZ projednalo na návrh finanční komise ObÚ rozpočtové změny na rok 2000 v tomto znění: v příjmové části celkové zvýšení o 1.030,5 tis. Kč – položka 4116 +115,5 tis. Kč, položka 4216 +915 tis. Kč, ve výdajové části zvýšení o 1.000,0 tis. Kč - § 1031, pol. 5169 +20 tis. Kč, § 2212, pol. 5112 +16 tis. Kč, § 2212, pol. 5169 +11 tis. Kč, § 2212, pol. 6121 +915 tis.Kč, § 2310, pol. 6121 +5 tis, Kč, § 6112, pol. 5112 + 25 tis. Kč, § 6171, pol. 5111 +3 tis. Kč, § 6171, pol 5112 +5 tis. Kč.
 
ad 4) OZ projednalo návrh rozpočtu na rok 2001 a do doby schválení definitivního znění bude tento návrh sloužit jako rozpočtové provizorium. Návrh rozpočtu viz. tabulka.
  PŘÍJMY VÝDAJE
  §/pol. Název částka     §/pol. Název částka
  1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 370,6     1031 Lesní hosp. - pěstební činnost 80,0
  1112 Daň z příjmů fyzic.osob ze SVČ 37,0     2212 Silnice 1 157,7
  1121 Daň z příjmů právnických osob 282,0     2221 Provoz veřej. silnič. dopr. 60,0
  1211 DPH 726,8     2310 Pitná voda 100,0
  1311 Správní poplatky 1,0     2321 Kanalizace, ČOV 530,0
  1341 Poplatky ze psů 3,5     3113 Základní školy 120,0
  1342 Pobyt. poplatky (láz.a rekr. pobyt) 2,0     3314 Činnosti knihovnické 30,0
  1343 Popl.za užívání veřej. prostranství 0,0     3349 Zpravodaje, místní noviny 73,0
  1511 Daň z nemovitostí 200,0     3392 Zájmová činnost v kultuře 30,0
  4112 Neinv.přij. dot. ze SR v rámci SFV 4,0     3419 Tělovýchov. činnost j.n. 5,0
  4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace 240,0     3421 Využ.vol.času dětí a mládeže 10,0
  1012 Podnikání a restrukt.v zeměd. 2,0     3611 Program podpory ind. byt.výst. 20,0
  1031 Lesní hosp.-pěstební činnost 250,0     3631 Veřejné osvětlení 240,0
  2321 Odvádění odpadních vod 130,0     3639 Kom. služby a územ. rozvoj 100,0
  3421 Využ.vol.času dětí a mládeže 5,0     3722 Sběr a svoz komunál. odpadů 80,0
  3611 Prog. podpory ind. byt. výst. 9,0     3725 Využív.a zneškodň.kom. odp. 10,0
  3639 Kom. služby a územ. rozvoj 704,3     3745 Péče o vzhled obcí a veř. z. 30,0
  3722 Sběr a svoz komunálních odp. 62,0     4313 Sociální ústavy pro zdrav.p.ml. 10,0
  3725 Využív.a znešk. Kom.odpadů 20,0     5512 Požární ochrana - dobrovol.č. 10,0
  6171 Činnost místní správy 10,0     6112 Místní zastupitel. Orgány 250,0
  6310 Obecné příj.a výd. z finan.operací 30,0     6171 Činnost místní správy 250,0
    Splátky půjček od obyvatelstva 107,5     6310 Obecné příj.a výd. z finan.oper. 1,0
      3 196,7         3 196,7
  FINANCOVÁNÍ            
  8124 Uhrazené splátky dlouh.přij.půjček -192,0          
  8115 Změna stavu krátk.pr.na účtech 192,0          
 
ad 5) OZ projednalo návrhy investičních i neinvestičních akcí připravovaných pro rok 2001 a jsou to:
  - oprava komunikace od farmy až na rozcestí k Nové hospodě
  - vybudování kanalizace od „xxxxxxxxxx“ k „xxxxxxxxxx“ s připojením na stávající kanalizační síť
  - zatrubnění otevřené stoky mezi RD pana xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx a prodloužení kanalizace pod montované domky
  - oprava střechy a obvodového pláště restaurace
  - propojení vodovodního řádu od dětského hřiště k RD pana xxxxxxxxxx
 
ad 6) OZ obdrželo žádost manželů xxxxxxxxxx o půjčku z FRB ve výši Kč 20.000,-- na vybudování sprchového koutu. Žádost byla kladně vyřízena.
 
ad 7) V dalším bodě OZ projednávalo žádost manželů xxxxxxxxxx o odprodej části obecního pozemku přiléhajícímu k nemovitosti č.p. 33. OZ s prodejem nesouhlasí, neboť jde o součást místní komunikace.
 
ad 8) Po projednání OZ stanovilo ponechání výše stočného pro rok 2001 v původní výši, tj. Kč 6,-- za 1 m3. V dalším projednalo OZ na základě kalkulace nákladů dodaných firmou Rumpold s.r.o. stanovení výše prodejní ceny jednorázových známek na popelnici pro obyvatele ve výši Kč 38,-- za kus a celoroční známky pro obyvatele ve výši Kč 1.100,-- a celoroční pro podnikatele ve výši Kč 1.270,--.
 
ad 9) Různé a diskuse:
  - OZ se zabývalo otázkou, jakým způsobem upravit ohraničení parku před obecním úřadem, neboť vzrostlé a neudržované stromy ohrožují bezpečnost, jsou z větší části proschlé a přestárlé – stromy budou poraženy.
  - Starosta projedná s lesním hospodářem eventualitu těžby lesního porostu v Kamenných, které byly letos zasaženy silným větrem.
  - OZ dále projednalo připomínky občanů týkající se nemožnosti využití ledové plochy na rybníce a pověřilo starostu projednat s nájemcem panem xxxxxxxxxx uvedenou záležitost.
 
ad 10) Schůzi ukončil starosta ve 21:30 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Miroslav Fiala, v.r.
Jiřina Halašková, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


Usnesení OZ č. 11/2000

OZ schvaluje:
1) Rozpočtové změny pro rok 2000 tak, jak jsou uvedeny v zápise.
2) Návrh rozpočtu na rok 2001 jako rozpočtové provizorium do schválení vlastního rozpočtu obce.
3) Žádost manželů xxxxxxxxxx o půjčku z FRB.
4) Návrh investičních a neinvestičních akcí pro rok 2001.
5) Výši stočného pro rok 2001 tj. Kč 6,-- za 1 m3.
6) Prodejní cenu jednorázové známky na popelnici pro občany ve výši Kč 38,-- a celoroční známku pro občany za Kč 1.100,--, pro podnikatele za Kč 1.270,--.

OZ neschvaluje:
1) Odprodej části obecní komunikace manželům xxxxxxxxxx.

OZ ukládá:
1) Starostovi, zástupci starosty projednat s lesním hospodářem možnost těžby dřeva.
2) Starostovi a zástupci starosty požádat o dotace z POV na akce v roce 2001.
3) Starostovi projednat s nájemcem rybníka panem xxxxxxxxxx problematiku využití ledové plochy.


Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Miroslav Fiala, v.r.
Jiřina Halašková, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek