KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2001

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis z jednání OZ č. 1/2001

Den a místo jednání: 9.2.2001 v sále místní restaurace
Jednání zahájeno: 19:15 hodin

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Inventarizace 2000
4) Schválení hospodaření za rok 2000
5) Žádost o půjčku z FRB - xxxxxxxxxx
6) Projednání a schválení rozpočtu na rok 2001
7) Schválení pozemků pro bezúplatný převod od PF
8) Odměny zastupitelů
9) Nabídka prezentace obce na videokazetě
10) Různé a diskuse
11) Usnesení a závěr

ad 1) Na jednání OZ byli přítomni všichni členové obecního zastupitelstva. Ověřovateli zápisu byli určeni František Hrubý a Ing. Jaroslav Škoda. Program byl schválen.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulého jednání OZ. Nebylo připomínek.
 
ad 3) Inventarizace majetku obce proběhla 16.12.2000 bez nedostatků. Vzniklo nové středisko – separační dvůr. Seznam převedeného inventáře na toto středisko viz. inventurní zápis.
 
ad 4) Starosta obce přednesl výsledek hospodaření obce za rok 2000 (viz. tabulka). OZ schvaluje výsledek hospodaření bez připomínek.
  PŘÍJMY VÝDAJE
  §/pol. Název částka     §/pol. Název částka
  1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 430,0     1031 Lesní hosp. - pěstební činnost 73,9
  1112 Daň z příjmů fyzic.osob ze SVČ 135,9     2212 Silnice 1 024,1
  1121 Daň z příjmů právnických osob 457,1     2221 Provoz veřej. silnič. dopr. 57,4
  1122 Daň z příjmů práv. osob za obce 328,3     2310 Pitná voda 88,2
  1311 Správní poplatky 1,8     2321 Kanalizace, ČOV 220,0
  1334 Odnětí zem. půdy 13,1     3113 Základní školy 122,3
  1335 Odnětí lesní půdy 0,2     3314 Činnosti knihovnické 25,0
  1341 Poplatky ze psů 4,0     3319 Záležitosti kultury j.n. - kronika 4,5
  1342 Pobyt.poplatky (lázeň.a rekr.pob.) 3,8     3349 Zpravodaje, místní noviny 12,8
  1343 Poplatky za užívání veřej.prostr. 1,4     3392 Zájmová činnost v kultuře 37,6
  1511 Daň z nemovitostí 203,8     3399 Záležitosti kultury j.n. 0,2
  4111 Neinv.přijaté dot. VPS 6,7     3419 Tělovýchov. činnost j.n. 2,2
  4112 Neinv.přij.dot.ze SR v rámci SFV 4,9     3421 Využ.vol.času dětí a mládeže 11,1
  4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace 115,5     3611 Program podpory ind. byt. výst. 50,0
  4216 Ostatní investiční přijaté dotace 915,0     3631 Veřejné osvětlení 290,0
  1012 Podnikání a restrukt.v zeměd. 1,8     3635 Územní plánování 99,8
  1031 Lesní hosp.-pěstební činnost 251,2     3639 Kom. služby a územ. rozvoj 268,0
  2321 Odvádění odpadních vod 187,3     3721 Sběr a svoz nebezp. odpadů 0,9
  2341 Vodní díla 0,7     3722 Sběr a svoz komunál. odpadů 198,4
  3349 Záležitosti sdělovacích prostředků 0,7     3725 Využív.a zneškodň.kom. odp. 12,3
  3421 Využ.vol.času dětí a mládeže 5,1     3745 Péče o vzhled obcí a veř. z. 24,9
  3611 Prog. podpory ind. byt. výst. 11,1     4313 Sociální ústavy pro zdrav.p.ml. 10,0
  3639 Kom. služby a územ. rozvoj 177,3     5512 Požární ochrana - dobrovol.č. 1,1
  3722 Sběr a svoz komunálních odp. 64,2     6112 Místní zastupitel. orgány 185,4
  3724 Využív.a znešk. nebezp.odpadů 1,2     6114 Volby do Parlamentu ČR 6,7
  3725 Využív.a znešk. kom.odpadů 14,3     6171 Činnost místní správy 232,7
  6171 Činnost místní správy 10,2     6310 Obecné příj.a výd. z finan.oper. 1,5
  6310 Obecné příj.a výd. z finan.operací 19,9     6399 Finanční operace j.n. 328,3
    Splátky půjček od obyvatelstva 104,7          
  CELKEM 3 471,2     CELKEM 3 389,3
                 
  FINANCOVÁNÍ            
  8124 Uhrazené splátky dlouh.přij.půjček -168,0          
  8115 Změna stavu krátk.pr.na účtech 86,1          
                 
    Peněžní prostředky 866,5          
    Zůstatky poskytnutých půjček 50,8          
    Zůstatky poskyt.půjček (FRB) 227,1          
    Zůstatek přijaté půjčky (kanal.) 1 832,0          
    Zůstatek přijaté půjčky (FRB) 400,0          
    Ostatní závazky (finanční jistota) 51,1          
 
ad 5) Manželé xxxxxxxxxx požádali o půjčky z fondu rozvoje bydlení na obnovu fasády domu včetně oplechování ve výši Kč 25.000,-- se splatností 3 roky s úrokem 4 % p.a. OZ s poskytnutím půjčky souhlasí.
 
ad 6) Předseda finanční komise Mgr. Miroslav Fiala přednesl přítomným aktualizovaný návrh rozpočtu obce pro rok 2001. Rozpočet byl po diskusi jednomyslně schválen (viz. tabulka). Rozpočet je vyrovnaný.
  PŘÍJMY VÝDAJE
  §/pol. Název částka     §/pol. Název částka
  1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 325,8     1031 Lesní hosp. - pěstební činnost 80,0
  1112 Daň z příjmů fyzic.osob ze SVČ 85,0     2212 Silnice 1 157,7
  1121 Daň z příjmů právnických osob 283,3     2221 Provoz veřej. silnič. dopr. 60,0
  1211 DPH 722,5     2310 Pitná voda 100,0
  1311 Správní poplatky 1,0     2321 Kanalizace, ČOV 530,0
  1341 Poplatky ze psů 3,9     3113 Základní školy 120,0
  1342 Pobyt. poplatky (láz.a rekr. pobyt) 2,0     3314 Činnosti knihovnické 30,0
  1343 Popl.za užívání veřej. prostranství 0,0     3349 Zpravodaje, místní noviny 73,0
  1511 Daň z nemovitostí 200,0     3392 Zájmová činnost v kultuře 30,0
  4112 Neinv.přij. dot. ze SR v rámci SFV 4,4     3419 Tělovýchov. činnost j.n. 5,0
  4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace 0,0     3421 Využ.vol.času dětí a mládeže 10,0
  1012 Podnikání a restrukt.v zeměd. 2,0     3611 Program podpory ind. byt.výst. 45,0
  1031 Lesní hosp.-pěstební činnost 250,0     3631 Veřejné osvětlení 240,0
  2321 Odvádění odpadních vod 130,0     3639 Kom. služby a územ. rozvoj 100,0
  3421 Využ.vol.času dětí a mládeže 5,0     3722 Sběr a svoz komunál. odpadů 80,0
  3611 Prog. podpory ind. byt. výst. 9,0     3725 Využív.a zneškodň.kom. odp. 10,0
  3639 Kom. služby a územ. rozvoj 968,3     3745 Péče o vzhled obcí a veř. z. 30,0
  3722 Sběr a svoz komunálních odp. 62,0     4313 Sociální ústavy pro zdrav.p.ml. 10,0
  3725 Využív.a znešk. Kom.odpadů 20,0     5512 Požární ochrana - dobrovol.č. 10,0
  6171 Činnost místní správy 10,0     6112 Místní zastupitel. Orgány 250,0
  6310 Obecné příj.a výd. z finan.operací 30,0     6171 Činnost místní správy 250,0
    Splátky půjček od obyvatelstva 107,5     6310 Obecné příj.a výd. z finan.oper. 1,0
      3 221,7         3 221,7
  FINANCOVÁNÍ            
  8124 Uhrazené splátky dlouh.přij.půjček -192,0          
  8115 Změna stavu krátk.pr.na účtech 192,0          
 
ad 7) OZ projednalo předložený seznam parcelních čísel pozemků, o něž projevila obec Klenovice zájem již v roce 1999 u Pozemkového fondu ČR. OZ s předloženým seznamem souhlasí a takto jej schvaluje pro předložení žádosti o bezúplatný převod od PF ČR. Seznam pozemků včetně parcelních čísel je součástí tohoto zápisu. OZ zmocňuje starostu obce ve věci bezúplatného převodu pozemků od PF ČR.
 
ad 8) Odměny zastupitelů – starosta přednesl jednání návrh úpravy odměn zastupitelů – předsedů komisí, neboť původní návrh odměn při změně mzdových předpisů pro rok 2001 nedovolil diferencovat odměny jednotlivým předsedům komisů. Nový návrh odměn zní takto:
František Cílek, předseda komise veřejného pořádku – Kč 950,--
Mgr. Miroslav Fiala, předseda finanční komise – Kč 800,--
Jiřina Halašková, předseda kulturní komise – Kč 1.100,--
František Hrubý, předseda stavební komise – Kč 1.100,--
Ing. Jan Molík, předseda kontrolní komise – Kč 1.100,--
OZ odsouhlasilo nový návrh odměn jednomyslně.
 
ad 9) Obec dostala nabídku na prezentaci obce na videokazetě v rámci projektu „Pozvánka do jižních Čech“. Cena za vstup do tohoto projektu činí Kč 35.000,-- + DPH. OZ nesouhlasí s tímto způsobem prezentace a nabídka neakceptuje.
 
ad 10) Různé a diskuse:
  - Starosta obce a sčítací komisař pan xxxxxxxxxx podali přítomným informaci k připravovanému sčítání lidu, domů a bytů v letošním roce.
  - Starosta podal přítomným informaci z jednání Sdružení pro výstavbu dálnice D3 v Táboře dne 5.2.2001 o investičním záměru výstavby dálnice D3 Praha – České Budějovice. Na jednání bylo zástupci vlády ČR přislíbeno zahájení výstavby části dálnice Mezno – Chotoviny – Tábor v letošním roce, Tábor – Soběslav v roce 2005 s Soběslav – Bošilec v roce 2006.
  - Starosta podal informaci o přípravě projektu pro výstavbu IV. tranzitního železničního koridoru na trase Praha – Tábor – České Budějovice. Zamýšlená stavba má v naší oblasti dvě varianty.
  - Starosta informoval o jednání se zástupci firmy Viastav s.r.o., při němž byla prodiskutována úprava poškozených částí nové komunikace v zimním období. Zástupce firmy Viastav tvrdí, že na jaře 2001 bude celá komunikace nově upravena a dokončen povrch komunikace.
 
ad 11) Schůzi ukončil starosta ve 22:15 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík

Ověřovatelé zápisu:
František Hrubý, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


Usnesení OZ č. 1/2001

OZ schvaluje:
1) Hospodaření obce za rok 2000.
2) Žádost manželů xxxxxxxxxx o půjčku z FRB ve výši Kč 25.000,--.
3) Rozpočet obce pro rok 2001.
4) Seznam pozemků pro bezúplatný převod od PF ČR.
5) Odměny zastupitelů – předsedů komisí od 1.2.2001 (viz. zápis).

OZ ukládá:
1) Starostovi předložit žádost o bezúplatný převod pozemků od PF ČR.

OZ bere na vědomí:
1) Informaci o provedené inventarizaci majetku obce za rok 2000.
2) Informaci o proběhnuvším jednání o investičním záměru výstavby dálnice D3 Praha – České Budějovice.
3) Informaci o projektové přípravě výstavby IV. tranzitního železničního koridoru Praha – Tábor - České Budějovice.


Ověřovatelé zápisu:
František Hrubý, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek