KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 3/2001

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis z jednání OZ č. 3/2001

Den a místo jednání: 14.5.2001 v kanceláři obecního úřadu
Jednání zahájeno: 20:10 hodin

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Schválení prodeje akcií České spořitelny, a.s.
4) Schválení půjčky z Fondu rozvoje bydlení manželům xxxxxxxxxx
5) Změny prací podle priorit a financí v roce 2001
6) Změna sazby za pronájem obecního majetku (reklamy)
7) Stav převodu pozemků od PF, příprava smlouvy
8) Pozemky – stanovení ceny prodeje pozemků dle ÚPn
9) Různé a diskuse
10) Usnesení a závěr

ad 1) Na jednání OZ byli přítomni všichni členové obecního zastupitelstva. Ověřovateli zápisu byli určeni František Hrubý a Ing. Jaroslav Škoda. Program byl schválen.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulého jednání OZ. Nebylo připomínek.
 
ad 3) Obec obdržela návrh ze Sdružení měst a obcí – akcionářů České spořitelny, a.s. zastupovanou společností EPIC Securities, a.s., která je licencovaným obchodníkem s cennými papíry a členem Burzy CP v Praze, na odprodej akcií České spořitelny, a.s. (ISIN CZ0008023736) rakouské společnosti Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG za minimální cenu Kč 122,-- za akcii. OZ souhlasí s odprodejem 200 kusů akcií, které vlastní. Dle sdělení Sdružení jsou nezbytné pro přípravu transakce tyto dokumenty: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy, Smlouva o úplatném převodu cenných papírů, plná moc pro realizaci následujících úkonů v SCP: a) k registraci Pozastavení výkonu práva nakládat s cenným papírem ve prospěch EPIC Securities, a.s., b) k registraci převodu Akcií z účtů měst a obcí. Postup prodeje bude koordinován se Sdružením měst a obcí, akcionářů ČS, a.s.
 
ad 4) OZ schválilo žádost manželů xxxxxxxxxx o půjčku z FRB na zateplení obvodového pláště domu ve výši Kč 50.000,-- na 5 let s úrokovou sazbou 5% p.a. (ročně).
 
ad 5) První změnou v investičním záměru pro rok 2001 je rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu s ohledem na úpravu kabelového rozvodu NN v obci od trafostanice u xxxxxxxxxx směrem ke xxxxxxxxxx. Vzhledem k mimořádné finanční náročnosti rekonstrukce veřejného osvětlení bude třeba odložit plánované akce na tento rok, a to výstavbu kanalizace od xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx, propojení vodovodního řadu od Nečasových k dětskému hřišti a zatrubnění stoky mezi panem xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx. Jedinou další akcí kromě veřejného osvětlení bude vybudování části kanalizace pod pozemkem pana xxxxxxxxxx.
 
ad 6) OZ přistupuje ke změně sazby za pronájem obecního majetku (reklamy) vzhledem k tomu, že se změnily podmínky pro přerozdělení daní připadajících do rozpočtu obce. Odpadá 50% sleva z ceny doposud platná pro podnikatele mající sídlo firmy na území obce s platností od 1.1.2001.
 
ad 7) Stav převodu pozemků – Pozemkový fond obdržel od Obce Klenovice veškeré potřebné podklady; jsou připraveny žádosti o potvrzení nulových závazků obce vůči státu, očekáváme výzvu k předložení dokladů na Pozemkový fond ČR a poté podepsání smlouvy mezi obcí a PF ČR o bezúplatném převodu pozemků do vlastnictví obce.
 
ad 8) Ceny pozemků – OZ dlouze diskutovalo otázku stanovení ceny pozemků v obci tzv. proluk, tj. pozemků malé rozlohy přiléhajících k obytným domům a jiným nemovitostem občanů s nulovou možností komerčního využití pro výstavbu. Pro tyto proluky byla stanovena prodejní cena Kč 100,-- za 1 m2. To samé se týká i pozemků přilehlých, které nevytváří samostatné stavební parcely. Celá koncepce je dána zpracovaným územním plánem obce.
 
ad 9) Různé a diskuse:
  - Starosta předložil zastupitelům vyrozumění Katastrálního úřadu v Táboře o zápisu duplicitního vlastnictví na parcele 147/3 (hřiště), které vzniklo na základě dotazu obce. Tento dotaz se opíral o skutečnost, že obec byla vlastníkem zmíněné parcely ještě v roce 1998 dle nabývacího titulu dle zákona o majetku obcí a v říjnu 1998 byl zrušen zápis na listu vlastnickém. Šlo pouze o administrativní úkon Katastrálního úřadu Tábor. Vzhledem k tomu, že původním vlastníkům xxxxxxxxxx byly vydány původní parcely v rámci restitučního řízení, které tvoří základ parcely 147/3. dochází k duplicitnímu vlastnictví. Zároveň byl na žádost obce opraven i geometrický plán dle skutečnosti. Podkladem byl původní geometrický plán oddělení z roku 1984. Obec se bude na parcela chovat jako vlastník, bude ji udržovat a využívat.
  - Starosta informoval o jednání se zástupci firmy Viastav, kteří slíbili v průběhu měsíce května a června dokončit kompletně úpravu povrchu komunikace v nové zástavbě a o proběhnuvší opravě místních komunikací v obci, za kterou uhradíme firmě Viastav cca 98 tis. Kč
  - OZ rozhodlo připravit na 2.6.2001 pro děti zábavné odpoledne na velkém hřišti za xxxxxxxxxx a vyzvalo předsedkyni kulturní komise, aby požádala o finanční příspěvky místní podnikatele.
  - Projektantem uložení kabele NN pro JČE je pan xxxxxxxxxx, s kterým se zástupci obce dohodli na možném projektu veřejného osvětlení a místního rozhlasu, který by se realizoval jako přílož v rámci celé investiční akce. Předběžná cena této akce se pohybuje kolem 550 tis. Kč. OZ rozhodlo, aby pro potřeby obce kompletní projekt veřejného osvětlení a místního rozhlasu v návaznosti na úpravu kabelového rozvodu NN zpracoval právě on. Předpokládá cena je do 14 tis. Kč.
  - Problémem zůstává vedení kabelů Českého telecomu, který na základě žádosti obce odmítá uložení kabelů do země současně s NN, VO a MR vzhledem k finančním a projektovým možnostem v roce 2001. V tom případě by hrozilo, že pro rozvod telefonního kabelu by mohly být použity stávající sloupy JČE, které jsou nevyhovující. Obec musí vejít v jednání s JČE a postupovat společně proti této možnosti.
 
ad 10) Schůzi ukončil starosta ve 21:50 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík

Ověřovatelé zápisu:
František Hrubý, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


Usnesení OZ č. 3/2001 ze dne 14.5.2001

k realizaci převodu akcií České spořitelny, a.s.

I. Bere na vědomí:
1) Předloženou důvodovou zprávu ve věci schválení realizace převodu akcií České spořitelny, a.s.

II. Schvaluje:
1) Uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy“ o podmínkách prodeje 200 kusů akcií společnosti Česká spořitelna, a.s., ISIN CZ0008023736 se společností Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, náhradní identifikační číslo v SCP: 0090003195 při zaplacení minimální ceny ve výši Kč 122,-- za 1 akcii.
2) Registraci pozastavení výkonu práva nakládat s těmito akciemi na majetkovém účtu Obce Klenovice v SCP ve prospěch obchodníka s cennými papíry, společnosti EPIC Securities, a.s., se sídlem Karlovo náměstí 24, Praha 1, 110 00, IČ 61858781, zapsané v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2751.
3) Uzavření „Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů“, jejímž předmětem bude prodej akcií kupujícímu po odstranění překážek bránící převodu akcií rozhodnutím valné hromady České spořitelny, a.s., o změně podmínek převoditelnosti akcií.
4) Převod akcií na majetkový účet kupujícího u Střediska cenných papírů.

III. Deleguje:
Sdružení měst a obcí, akcionářů ČS, a.s., v souladu se smlouvou o uzavření budoucí smlouvy, k zastupování obce na valné hromadě ČS, a.s., na které bude schvalována změna stanov o změně podmínek převoditelnosti akcií.

IV. Ukládá:
1) Vystavit plnou moc Sdružení měst a obcí – akcionářů ČS, a.s. k zastupování na valné hromadě dle bodu III. tohoto usnesení.
2) Zajistit podepsání uvedených smluv plné moci a veškerých dalších souvisejících dokumentů.
3) Kontrolovat provedení úhrady kupní ceny akcií.


a dále

OZ schvaluje:
1) Žádost manželů xxxxxxxxxx o půjčku z FRB ve výši Kč 50.000,--.
2) Změnu investičního záměru pro rok 2001 s prioritou veřejného osvětlení v obci a vybudování části kanalizace pod pozemkem pana xxxxxxxxxx.
3) Změnu sazby za pronájem obecního majetku (reklamy), kdy se ruší sleva 50% z ceny pro podnikatele mající sídlo provozovny na území obce s platností od 1.1.2001.
4) Stanovení prodejní ceny za 1 m2 pozemků – proluk na území obce ve výši Kč 100,--.

OZ ukládá:
1) Starostovi obce uzavřít dohodu o provedení práce s panem xxxxxxxxxx – projekt veřejného osvětlení v obci.

OZ bere na vědomí:
1) Stav pozemků – resp. přípravu podkladů pro převod pozemků od PF ČR do vlastnictví obce.
2) Zápis p.č. 147/3 (hřiště) do majetku obce a využívání ke sportovním účelům.
3) Stanovení přípravy dětského odpoledne na 2.6.2001.
4) Informaci o průběhu dokončení prací na nové komunikaci firmou Viastav Soběslav.


Ověřovatelé zápisu:
František Hrubý, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek