KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2001

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Zápis z jednání OZ č. 4/2001

Den a místo jednání: 1.6.2001 v sále místní restaurace
Jednání zahájeno: 20:12 hodin

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Projednání změny územního plánu – provozování nové skládky
4) Různé a diskuse
5) Usnesení a závěr

ad 1) Na jednání OZ byli přítomni všichni členové obecního zastupitelstva. Ověřovateli zápisu byli určeni František Cílek a Mgr. Miroslav Fiala. Program byl schválen.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulého jednání OZ. Nebylo připomínek.
 
ad 3) Technické služby Tábor požádaly obecní zastupitelstvo o projednání změny územního plánu obce ve vztahu k investičnímu záměru Technických služeb Tábor vybudovat na části pozemku v lokalitě Bory řízenou skládku TDO pro Tábor. Skládka by měla zaujmout místo ve velké laguně v západní části pozemku Technických služeb. Zde by měly být vybudovány dvě kazety jako úložiště; v současné době je připraveno odvodňování celého pozemku. Skládka by byla naplněna v horizontu 10 – 12 let při průměrném množství 10.000 tun ročně. OZ po projednání souhlasí se zadáním změny územního plánu obce, do kterého by byla zahrnuta výstavba skládky TDO na pozemku Technických služeb Tábor.
 
ad 4) Různé a diskuse:
  - Starosta informoval o proběhnuvším jednání o investičním záměru resp. návrhu výstavby IV. železničního koridoru Praha – České Budějovice – Rakousko. Z navržených variant je pro nás přijatelnější navrhovaná varianta souběhu železničního koridoru se zamýšlenou trasou dálnice D3.
  - Od 1.6.2001 platí nová úprava dopravního režimu na komunikaci u Pizzerie manželů Holcových. Jedná se o jednosměrnou komunikaci průjezdnou od silnice E55.
  - Hřiště – starosta obce objasnil zasedání OZ chronologický průběh postupu jednání o znovunabytí vlastnického vztahu k pozemku parc. č. 147/3 v obci Klenovice, na němž bylo sportovní hřiště
 
ad 5) Schůzi ukončil starosta ve 22:20 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík

Ověřovatelé zápisu:
František Cílek, v.r.
Mgr. Miroslav Fiala, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


Usnesení OZ č. 4/2001 ze dne 1.6.2001

OZ schvaluje:
1) Zadání změny územního plánu obce pro zamýšlenou investiční výstavbu skládky TDO na pozemku Technických služeb Tábor.
2) Podporovat při jednání o zamýšlené výstavbě IV. železničního koridoru variantu souběhu koridoru s dálnicí D3.

OZ ukládá:
1) Starostovi a zástupci starosty obce zadat u zhotovitele územního plánu firmy SURPMO Praha návrh na změnu územního plánu – skládka TDO.

OZ bere na vědomí:
1) Změnu dopravního režimu na obecní komunikaci u Pizzerie.


Ověřovatelé zápisu:
František Cílek, v.r.
Mgr. Miroslav Fiala, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek