KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 5/2001

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis z jednání OZ č. 5/2001

Den a místo jednání: 27.6.2001 v kanceláři obecního úřadu
Jednání zahájeno: 20:12 hodin

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Schválení zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2000
4) Informace o stavu pozemků pro převod z PF ČR
5) Projednání možnosti poloviny dalšího platu
6) Cena zadání změny územního plánu
7) ČOV – prodloužení zkušebního provozu
8) Projednání smlouvy s manželi xxxxxxxxxx
9) Řešení parcel 428 a 429 – otevřená vodoteč
10) Žádost o půjčku z FRB - xxxxxxxxxx
11) Různé a diskuse
12) Usnesení a závěr

ad 1) Na jednání OZ byli přítomni všichni členové obecního zastupitelstva kromě Mgr. Miroslava Fialy - omluven. Ověřovateli zápisu byli určeni Jiřina Halašková a Ing. Jaroslav Škoda. Program byl schválen.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulého jednání OZ. Nebylo připomínek.
 
ad 3) 30.5.2001 proběhl přezkum hospodaření obce Klenovice za rok 2000 pracovníky OkÚ Tábor s výsledkem – bez výhrad.
 
ad 4) Starosta obce informoval zasedání OZ o skutečnosti, že Pozemkový fond ČR lustruje pozemky, o něž obec požádala stát v únoru 2001. Dodatečně se tedy budou lustrovat některé parcely připravené pro převod a to prodlouží termín převzetí pozemků od státu minimálně o 1 – 2 měsíce.
 
ad 5) OZ projednalo a odsouhlasilo možnost výplaty poloviny další odměny zastupitelům.
 
ad 6) Starosta projednal se zhotovitelkou územního plánu obce Ing. Arch. Benešovou zadání změny územního plánu pro vybudování skládky TDO na pozemku Technických služeb Tábor. Cena dohodnutá pro toto zadání je Kč 18.000,--.
 
ad 7) Opomenutím ze strany obce a zároveň technického dohledu firmy Envipur došlo k tomu, že nebyla včas podána žádost o ukončení zkušebního provozu a převedení ČOV do provozu standardního. Po jednání s pracovníky referátu životního prostředí OkÚ Tábor bylo obci povoleno prodloužení zkušebního provozu do konce roku 2001 vzhledem k tomu, že v roce 2000 nebylo možno pro malý počet obyvatel dostatečně ověřit parametry tohoto zařízení. V ¨tomto roce budou sledovány vzorky vody z čističky a po ukončení lhůty budou provedeny kroky spojené s převodem do normálního provozu.
 
ad 8) Starosta obce informoval zasedání o znovu proběhnuvším osobním jednání s manželi xxxxxxxxxx o problematice návrhu dodatku ke kupní smlouvě na pozemek parc. č. 2122/31. Pan xxxxxxxxxx oznámil starostovi obce, že připraví svůj nový návrh smlouvy kupní, neboť jím navrhovaná omezení jsou pro obecní úřad neakceptovatelná. Důvodem je omezení vlastnických práv a využití komunikace za účelem, ke kterému je určena. S omezujícími podmínkami provozu po plánované komunikaci byli již zastupitelé obce seznámeni na zasedání OZ 14.5.2001. V případě, že i tato nová varianta smlouvy předložená prodávajícími nebude pro obec přijatelná, bude muset obec řešit celou záležitost dle stavebního zákona na základě schváleného územního plánu obce.
 
ad 9) OZ rozhodlo o zadání zpracování projektu zatrubnění otevřené vodoteče na pozemcích parc. č. 428 a 429 v k.ú. Klenovice. Jedná se o vodoteč mezi nemovitostmi pana xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků se realizace prozatím odkládá.
 
ad 10) Manželé xxxxxxxxxx požádali o půjčku z FRB na opravu střechy. Jedná se o půjčku ve výši Kč 50.000,-- na dobu 5 let. OZ neshledalo překážek a s poskytnutím půjčky souhlasí.
 
ad 11) Různé a diskuse:
  - OZ obdrželo projekt plynofikace obce zpracovaný firmou Gasplán České Budějovice. Obsahuje návrh rozvodu plynu v obci s výhledem a návazností na zpracovaný územní plán obce. Projektant požádal OZ o stanovisko k návrhu.
  - Pan xxxxxxxxxx předložil obci návrh směny pozemků sousedících s jeho nemovitostí, neboť on odkoupil pozemky do svého vlastnictví a hranice jeho pozemků zasahuje až do obecní komunikace. On proto navrhuje směnu pozemků za pozemek nad svou nemovitostí, který je ve vlastnictví státu a s jeho nemovitostí bezprostředně sousedí. Obec s touto směnou souhlasí za předpokladu převodu předmětného pozemku do vlastnictví obce od státu.
 
ad 12) Schůzi ukončil starosta ve 22:19 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík

Ověřovatelé zápisu:
Jiřina Halašková, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


Usnesení OZ č. 5/2001 ze dne 27.6.2001

OZ schvaluje:
1) Výsledek přezkumu hospodaření obce za rok 2000.
2) Vyplacení jedné poloviny dalšího platu zastupitelům.
3) Cenu stanovenou za zadání změny územního plánu obce ve výši Kč 18.000,--.
4) Zadání zpracování projektu zatrubnění vodoteče na parcelních číslech 428 a 429 v k.ú. Klenovice.
5) Půjčku z FRB manželům xxxxxxxxxx ve výši Kč 50.000,--.

OZ ukládá:
1) Zabezpečit průběh zkušebního provozu ČOV do konce roku 2001.
2) Objednat projektovou dokumentaci zatrubnění vodoteče na parcelních číslech 428 a 429 v k.ú. Klenovice.
3) Starostovi a zástupci starosty zpracovat vyjádření k projektu plynofikace obce pro Gasplán České Budějovice.

OZ bere na vědomí:
1) Informaci starosty o průběhu přípravy převodu pozemků od PF ČR do vlastnictví obce.
2) Zprávu o jednání starosty s manželi xxxxxxxxxx o předloženém návrhu dodatku ke kupní smlouvě na komunikaci parc. č. 2122/31.
3) Návrh pana xxxxxxxxxx na směnu pozemků v komunikaci za pozemek ve vlastnictví státu sousedící s jeho nemovitostí.


Ověřovatelé zápisu:
Jiřina Halašková, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek