KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 6/2001

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis z jednání OZ č. 6/2001

Den a místo jednání: 30.7.2001 v kanceláři obecního úřadu
Jednání zahájeno: 20:15 hodin

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Změna odměn zastupitelů
4) Koupě pozemku parc. č. 382
5) Dokončení komunikací
6) Různé a diskuse
7) Usnesení a závěr

ad 1) Na jednání OZ byli přítomni čtyři členové obecního zastupitelstva: František Cílek, Ing. Jan Molík, Ing. Jaroslav Škoda, Mgr. Lubomír Turín, tj. nadpoloviční většina. Nepřítomni: Mgr. Miroslav Fiala - neomluven, Jiřina Halašková – omluvena, František Hrubý – omluven. Ověřovateli zápisu byli určeni František Cílek a Ing. Jaroslav Škoda. Program byl schválen.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulého jednání OZ. Zatím není objednán projekt na zatrubnění vodoteče mezi paní xxxxxxxxxx a panem xxxxxxxxxx a zatím nebylo zpracováno vyjádření k projektu plynofikace obce pro Gasplán Č. Budějovice. Projektant na vodoteč bude kontaktován a rovněž zástupce Gasplánu.
 
ad 3) Změny odměn zastupitelů – starosta přednesl jednání návrh úpravy odměn zastupitelů – předsedů komisí vzhledem k chybnému výkladu nařízení vlády. Nový návrh odměn zní takto:
František Cílek, předseda komise veřejného pořádku – Kč 700,--
Mgr. Miroslav Fiala, předseda finanční komise – Kč 600,--
Jiřina Halašková, předseda kulturní komise – Kč 800,--
František Hrubý, předseda stavební komise – Kč 800,--
Ing. Jan Molík, předseda kontrolní komise – Kč 700,--
OZ odsouhlasilo nový návrh odměn jednomyslně.
 
ad 4) Koupě pozemku parcelního čísla 382 v k. ú. Klenovice: pozemek je jednou polovinou ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR, kterou žádá obec Klenovice v rámci územního plánu a jednou polovinou resp. třemi šestinami jej vlastní paní xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx a pan xxxxxxxxxx. OZ rozhodlo odkoupit tyto části pozemku o velikosti 1/6 ve výměře 159,5 m2 za kupní cenu ve výši Kč 150,-- za 1 m2. Tyto pozemky budou společně s převedenými pozemky od PF ČR tvořit stavební parcelu dle územního plánu.
 
ad 5) Byla dokončena povrchová úprava komunikace v nové zástavbě a doplatek za dokončené dílo činí 948 tis. Kč. V loňském roce byla zaplacena částka ve výši dotace 915 tis. Kč, celkem jde o investici ve výši 1,863 tis. Kč. Komunikace byla předána zhotovitelem firmou Viastav s.r.o. dne 18.7.2001. Zbývá ještě odvézt zbytky materiálu a úprava zeminy v lokalitě Lomky. Bude dokončeno nejdéle do 31.8.2001.
Zároveň starosta informoval o navezení a opravení lesní komunikace od Kodeta k bráně skládky. Opravu provedly a materiál dodaly Technické služby Tábor ve své režii.
 
ad 6) Různé a diskuse:
  - Převod pozemků – probíhá lustrace pozemků a dále byla předložena řešení přípravy prodeje a parcelace pozemků dle územního plánu obce pro nejbližší individuální bytovou výstavbu a s tím související veřejně prospěšné stavby (komunikace a sítě). V současné době jsou pozemky rozměřovány.
  - 25.7.2001 proběhlo v dopoledních hodinách na OkÚ projednání návrhu změny územního plánu obce za účasti orgánů státní správy a v odpoledních hodinách veřejné projednání v místní restauraci. Obou jednání se zúčastnili rovněž zástupci Města Tábor, TS Tábor a Projekty Tábor, která navrhla projekt nové skládky v Borech (laguna bývalé skládky). Do 10.8.2001 jsou povinny orgány státní správy předložit svá stanoviska a do 19.8.2001 je lhůta pro předložení podnětů ze strany ostatních osob.
  - Starosta předložil informaci z besedy starostů a pracovníků státní správy s ministrem vnitra panem Grossem z dnešního dne. Beseda se týkala druhé fáze reformy veřejné správy.
  - Dozorčí radou ONT byla předložena výroční zpráva Okresní nemocnice Tábor za rok 2000.
  - OZ projednalo eventualitu odkoupení pozemku parc. č. 60/2 v k. ú. Klenovice. Pozemek bude součástí stavebních parcel pod restaurací.
 
ad 7) Schůzi ukončil starosta ve 22:10 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík

Ověřovatelé zápisu:
František Cílek, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


Usnesení OZ č. 6/2001 ze dne 30.7.2001

OZ schvaluje:
1) Změnu odměn zastupitelů – předsedů komisí s platností od 1.7.2001 (viz. zápis)
2) Koupi částí pozemku parc. č. 382 v k. ú. Klenovice v dílech 1/6: od paní xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxx za kupní cenu Kč 150,-- za 1 m2.

OZ ukládá:
1) Uzavřít kupní smlouvu s paní xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx a panem xxxxxxxxxx na koupi pozemku č. parc. 382 v k.ú. Klenovice.
2) Splnit úkoly minulého usnesení – projekt zatrubnění vodoteče a vyjádření k plynofikaci obce.

OZ bere na vědomí:
1) Dokončení komunikace v nové zástavbě a její předání. Zároveň úpravu lesní komunikace v Borech.
2) Informaci o postupu převodu pozemků od PF ČR a současnou parcelaci pozemků dle územního plánu pro bytovou výstavbu a řešení komunikací.
3) Informaci z veřejného projednání návrhu změny územního plánu obce pro vybudování skládky TDO v Borech.
4) Informaci o průběhu besedy starostů a pracovníků státní správy s ministrem Grossem k reformě veřejné správy.
5) Možnost odkoupení pozemku parc. č. 60/2 v k. ú. Klenovice.


Ověřovatelé zápisu:
František Cílek, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek