KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 7/2001

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis z jednání OZ č. 7/2001

Den a místo jednání: 8.10.2001 v kanceláři obecního úřadu
Jednání zahájeno: 20:05 hodin

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Určení zhotovitele VO a MR
4) Prodej pozemků
5) Pokračování zástavby
6) Změna územního plánu - průběh
7) Nabídka poradenské služby
8) Žádost o půjčku z FRB – paní xxxxxxxxxx
9) Různé a diskuse
10) Usnesení a závěr

ad 1) Na jednání OZ byli přítomni všichni členové obecního zastupitelstva. Ověřovateli zápisu byli určeni František Cílek a Mgr. Miroslav Fiala. Program byl schválen.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulého jednání OZ. Nebylo připomínek.
 
ad 3) Táborská firma První táborská elektromontážní byla vybrána jako zhotovitel pokládky kabelů zemního rozvodu pro JČE Tábor. S touto firmou se bude na realizaci podílet táborská firma Telestar. Vzhledem k tomu, že souběh prací pokládky kabelů NN a rekonstrukce VO je možný, OZ rozhodlo, aby zhotovitelem pokládky kabelů VO a MR byla také firma Telestar Tábor. Odhad celkové částky za provedení pokládky a rekonstrukce VO a MR je stanoven na 550 tis. Kč.
 
ad 4) Starosta obce informoval jednání OZ o tom, že 19.9.2001 došlo k podpisu smlouvy o bezúplatném převodu pozemků od Pozemkového fondu ČR na Obec Klenovice. Z původního počtu 55 parcel se žádalo 21 parcel a bylo převedeno 18 parcel. OZ rozhodlo v souladu s územním plánem výstavby obce o prodeji těchto pozemků na základě veřejné nabídky dle zákona 128/2000 Sb. Prioritní k odprodeji budou pozemky souběžně s novou komunikací v nové zástavbě nad ČOV a v jižní části obce směrem k silnici směr Želeč, dále parcely, které jsou v prolukách či rozšiřují a doplňují stavební parcely.
OZ uložilo požádat o zbytek z původního počtu parcel.
Dále starosta informoval o možnosti převodu poloviny pozemku č. parc. 382 v k.ú. Klenovice ve vlastnictví PF ČR a OZ rozhodlo o podání žádosti o převod.
Starosta a zástupce starosty informoval o pozemcích, které jsou na LV Státního statku Jeneč, které jsou v intravilánu obce a jsou patrně ještě nepřevedeny na Pozemkový fond ČR. V případě potvrzení této domněnky, že jde rovněž o státní půdu, OZ vyslovilo souhlas se žádostí o převod těchto pozemků do vlastnictví obce.
OZ zároveň v tomto bodě projednalo a souhlasí s odkoupením pozemku parc.č. 60/2 v k.ú. Klenovice o výměře 303 m2 od pana xxxxxxxxxx za kupní cenu Kč 100,--/1 m2.
 
ad 5) OZ projednalo záměr dalšího rozšíření individuální bytové výstavby v obci. V návaznosti na územní plán rozvoje obce na smlouvu o převodu pozemků od PF ČR a na relativní přístupnost pro vybudování inženýrských sítí potřebných pro tuto výstavbu, vychází jako nejpřístupnější pro další výstavbu pozemky situované v jižní části obce u silnice směrem na Želeč. V zimním období bude projednána možnost přeložení vedení VN v této části obce.
 
ad 6) Starosta obce informoval jednání OZ o skutečnosti, že se při zpracování projektu výstavby skládky TDO opomenuly skutečnosti týkající se ochranného pásma zmíněné skládky, neboť nebyly brány v potaz hlukové poměry na pracovišti a otázky prašnosti a zápachu. V současné době se tato otázka dopracovává do projektu na základě analýzy nezávislých odborných pracovišť. Po doplnění všech zbývajících podkladů a požadavků dojde k předložení návrhu ochranného pásmu referátu životního prostředí OkÚ Tábor k rozhodnutí. Po ukončení první fáze změny územního plánu tj. zadání dohodou s orgány státní správy a po oznámení ostatním účastníkům řízení, OZ navrhuje spojení dalších dvou fází tzn. konceptu a návrhu změny územního plánu.
 
ad 7) Obec Klenovice dostala nabídku od firmy Pro Invest s.r.o. z Jindřichova Hradce, která by garantovala zdárný průběh přípravy investičních akcí pro vybudování inženýrských sítí, komunikací, eventuálně rozvodů energií v obci. Tato otázka byla odložena na podrobnější jednání se zástupci firmy Pro Invest.
 
ad 8) Paní xxxxxxxxxx požádala o půjčku z FRB na opravu koupelny. Jedná se o půjčku ve výši Kč 20.000,-- na dobu 2 let s úrokovou sazbou 4 % p.a. OZ neshledalo překážek a s poskytnutím půjčky souhlasí.
 
ad 9) Různé a diskuse:
  - Dopravní inženýr DI Tábor xxxxxxxxxx se osobně seznámil s předmětem stížnosti pana xxxxxxxxxx na umístění vstupních schodů k nemovitosti č.p. xx a shledal je z hlediska dopravního nezávadnými. OZ navrhuje stavební komisi přezkoumání umístění tohoto schodiště a na základě místního šetření bude rozhodnuto ve věci do konce října 2001.
  - OZ projednalo ústní stížnost pana xxxxxxxxxx na špatnou sjízdnost poškozené místní komunikace parc. č. 2433 v k.ú. Klenovice směrem k Nové hospodě. Navrhuje spolu se Zemědělským družstvem Klenovice přistoupit ke sdružení finančních prostředků k opravě poškozené části komunikace.
  - Vzhledem k tomu, že na místní komunikaci parc. č. 2433 v k.ú. Klenovice dochází k velmi častému znečišťování opadávající zeminou a chlévskou mrvou z pneumatik zemědělských strojů, rozhodlo OZ na základě místního šetření z loňského roku trvat na přesunutí umístění polního hnojiště, které je zdrojem znečištění, minimálně 100 m od zmíněné komunikace ve směru polní cesty Zadní lomy.
  - OZ projednalo návrh pana xxxxxxxxxx na úpravu dopravního značení v obci a to osadit dopravní značku „zákaz stání“ na pravou stranu podél zábradlí hráze rybníka. Návrh nebyl odsouhlasen. Zároveň OZ rozhodlo o doplnění a výměně poškozených dopravních značek na území obce.
  - OZ projednalo a rozhodlo o přípravě stavebních povolení na tyto akce: 1. zatrubnění vodoteče mezi nemovitostmi pana xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx, 2. zhotovení části vodovodního řádu od dětského hřiště k nemovitosti pana xxxxxxxxxx, 3. vybudování kanalizačního řádu od xxxxxxxxxx západním směrem k xxxxxxxxxx.
  - OZ projednalo informaci pana Ing. Škody o nutnosti přikročit k rekonstrukci rozvodů odpadů v místní restauraci.
  - OZ projednalo se zástupcem ZD Klenovice panem xxxxxxxxxx otázku provedení zimní údržby místních komunikací v obci pluhováním. Nedošlo k dohodě a proto bude tato otázka následně projednána s předsedou družstva.
  - OZ projednalo otázku otevřeného problému týkajícího se odkoupení části pozemku parc.č. 2122/31 na místní komunikaci od manželů xxxxxxxxxx. Od června 2001 čekáme vyjádření resp. návrh kupní smlouvy, kterou má předložit pan xxxxxxxxxx. Protože do současné doby pan xxxxxxxxxx návrh nepředložil, OZ rozhodlo jej písemně vyzvat k předložení návrhu nejpozději do 31.10.2001, jinak bude postupováno dle stavebního zákona na základě schváleného územního plánu obce.
 
ad 10) Schůzi ukončil starosta ve 23:10 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík

Ověřovatelé zápisu:
František Cílek, v.r.
Mgr. Miroslav Fiala, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


Usnesení OZ č. 7/2001 ze dne 8.10.2001

OZ schvaluje:
1) Firmu Telestar Tábor s.r.o. jako zhotovitele pokládky kabelů VO a MR.
2) Koupi pozemku parc.č. 60/2 v k.ú. Klenovice o výměře 303 m2 od pana xxxxxxxxxx za Kč 100,-- / 1 m2.
3) Žádost o půjčku z FRB paní xxxxxxxxxx ve výši Kč 20.000,-- na 2 roky s úrokovou sazbou 4 % p.a.

OZ ukládá:
1) Starostovi obce uzavřít smlouvu o dílo s firmou Telestar Tábor.
2) Starostovi a zástupci starosty zveřejnit dle zákona 128/2000 Sb. prodej pozemků převedených od Pozemkového fondu ČR, jedná se o tyto parcely v k.ú. Klenovice: 57/9, 67/1, 405/1, 412/2, 44, 158, 159, 171, 194, 195, 197, 199, 346, 347, 348, 381, 475 a 498.
3) Starostovi a zástupci starosty podat žádost o převod poloviny pozemku parc.č 382 od PF ČR, dále požádat o převod dalších pozemků z původních 55 a o pozemky PF ČR z LV Státního statku Jeneč.
4) Starostovi a zástupci starosty připravit stavební povolení na zamýšlené akce dle bodu 9 zápisu.
5) Starostovi a zástupci starosty projednat s vedením ZD Klenovice rozhodnutí o umístění polního hnojiště, sdružení finančních prostředků na opravu poškozeného úseku místní komunikace parc.č. 2433 v k.ú. Klenovice.
6) Starostovi a zástupci starosty projednat s vedením ZD Klenovice otázku týkající se zimní údržby místních komunikací obce.
7) Starostovi a zástupci starosty vyzvat pana xxxxxxxxxx k předložení návrhu kupní smlouvy na pozemek parc. č. 2122/31 do 31.10.2001.
8) Starostovi a zástupci starosty uzavřít kupní smlouvy na pozemek 60/2 v k.ú. Klenovice o výměře 303 m2 za Kč 100,-- za 1 m2 od pana xxxxxxxxxx.
9) Starostovi a zástupci starosty uzavřít smlouvu o půjčce z FRB s paní xxxxxxxxxx.

OZ bere na vědomí:
1) Výsledek místního šetření xxxxxxxxxx k dopravní překážce na místní komunikaci v obci.
2) Stížnost pana xxxxxxxxxx na poškození části místní komunikace parc č. 2433 v k.ú. Klenovice.
3) Nabídku firmy Pro Invest s.r.o. Jindřichův Hradec na zajištění přípravy investičních akcí v obci.
4) Informaci o uzavřené smlouvě o bezúplatném převodu pozemků od PF ČR z 19.9.2001.


Ověřovatelé zápisu:
František Cílek, v.r.
Mgr. Miroslav Fiala, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek