KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 8/2001

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis z jednání OZ č. 8/2001

Den a místo jednání: 9.11.2001 v sále místní restaurace
Jednání zahájeno: 18:35 hodin

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Prodej pozemků
4) Odměny zastupitelů
5) Rozpočtové změny
6) Schválení smlouvy a stanov – Svazek obcí TDO Lužnice
7) Parcelace pozemků
8) Inventarizace majetku obce
9) Různé a diskuse
10) Usnesení a závěr

ad 1) Na jednání OZ byli přítomni všichni členové obecního zastupitelstva. Ověřovateli zápisu byli určeni Jiřina Halašková a Ing. Jaroslav Škoda. Program byl doplněn o bod č. 6 – Schválení smlouvy a stanov – Svazek obcí TDO Lužnice.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulého jednání OZ. Nebyl splněn bod, který ukládá přípravu stavebních povolení na investiční akce zamýšlené pro rok 2002; není ukončena otázka naplnění kupní smlouvy na pozemek manželů xxxxxxxxxx.
 
ad 3) Vzhledem k tomu, že nabyla platnost smlouva o bezúplatném převodu pozemků od PF ČR na Obec Klenovice a byl dokončen vklad pozemků do katastru nemovitostí, byla následně vyvěšena veřejná nabídka na odprodej části pozemků v katastrálním území Klenovice u Soběslavi. OZ projednalo a schválilo prodej pozemků v následujícím pořadí na základě písemných žádostí takto:
  slečna xxxxxxxxxx parc. č. 852/51 díl w o výměře 377 m2 za Kč 134.440,--
  manželé xxxxxxxxxx parc. č. 852/50 díl t o výměře 351 m2 za Kč 122.040,--
  manželé xxxxxxxxxx parc. č. 852/49 díl q o výměře 309 m2 za Kč 110.820,--
  manželé xxxxxxxxxx parc. č. 852/48 díl n o výměře 321 m2 za Kč 113.390,--
  paní xxxxxxxxxx parc. č. 852/47 díl k o výměře 324 m2 za Kč 113.630,--
  manželé xxxxxxxxxx parc. č. 852/46 díl h o výměře 322 m2 za Kč 112.630,--
 
  Manželé xxxxxxxxxx požádali o odprodej parcely č. 412 o výměře 74 m2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi. Jedná se o pozemek, který je vklíněn mezi jejich dva pozemky, jichž jsou vlastníci. OZ souhlasí s odprodejem za smluvní částku Kč 5.000,--.
 
  Obec Klenovice dále obdržela hromadnou žádost o odkoupení pozemku parc. č. 498 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi v celé šíři jednotlivých parcel žadatelů.
 
ad 4) OZ projednalo a odsouhlasilo možnost výplaty poloviny další odměny zastupitelům takto.
• František Cílek, předseda komise veřejného pořádku: Kč 400,--
• Mgr. Miroslav Fiala, předseda finanční komise: Kč 300,--
• Jiřina Halašková, předseda kulturní komise: Kč 400,--
• František Hrubý, předseda stavební komise: Kč 400,--
• Ing. Jan Molík, předseda kontrolní komise: Kč 400,--
• Ing. Jaroslav Škoda, zástupce starosty obce: Kč 2.900,--
• Mgr. Lubomír Turín, starosta obce: Kč 3.400,--
 
ad 5) OZ projednalo na návrh finanční komise ObÚ rozpočtové změny na rok 2001 v tomto znění: v příjmové části celkové zvýšení o 23,5 tis. Kč (§1031, pol. 2111 -200 tis. Kč, §3639, pol. 3111 +81,0 tis. Kč, §3722, pol. 2111 +15,0 tis.Kč, položka 1111 +15,0 tis. Kč, položka 1112 + 5,0 tis. Kč, položka 1113 +27,0 tis. Kč, položka 1121 +58,7 tis. Kč, položka 1122 +100,1 tis. Kč, položka 1211 -105,7 tis. Kč, položka 3201 +26,0 tis. Kč, položka 4111 +1,4 tis. Kč); ve výdajové části celkové zvýšení o 23,5 tis. Kč (§1031, pol. 5139 +8,5 tis. Kč, §1031, pol. 5169 –65,0 tis. Kč, §2212, pol. 5139 +2,5 tis. Kč, §2221, pol. 5193 +5,0 tis.Kč, §2310, pol. 5112 +5,7 tis. Kč, §2310, pol. 6121 –100,0 tis. Kč, §2321, pol. 5141 –52,0 tis. Kč, §2321, pol. 6121 –352,0 tis.Kč, §2341, pol. 5169 +3,5 tis. Kč, §2341, pol. 5171 +76,5 tis. Kč, §3319, pol. 5112 +1,5 tis.Kč, §3326, pol. 5171 +7,5 tis. Kč, §3341, pol. 5171 +4,0 tis. Kč, §3341, pol. 6121 +16,0 tis. Kč, §3611, pol. 5660 +95,0 tis. Kč, §3631, pol. 5169 +14,5 tis. Kč, §3631, pol. 5362 +2,5 tis. Kč, §3631, pol. 6121 +14,0 tis. Kč, §3635, pol. 6119 + 18,0 tis. Kč, §3639, pol. 5169 +40,0 tis. Kč, §3639, pol. 5171 –55,0 tis. Kč, §3639, pol. 5362 +4,0 tis. Kč, §3639, pol. 6130 +168,0 tis. Kč, §3722, pol. 5112 +2,0 tis. Kč, §3722, pol. 5121 +1,5 tis. Kč, §3722, pol. 5169 +41,0 tis. Kč, §3724, pol. 5169 +5,0 tis. Kč, §3725, pol. 5169 +9,0 tis. Kč, §3745, pol. 5121 +4,0 tis. Kč, §3745, pol. 5137 +8,8 tis. Kč, §5512, pol. 5119 +2,0 tis. Kč, §5512, pol. 5137 –2,0 tis. Kč, §6171, pol. 5112 –9,0 tis. Kč, §6171, pol. 5121 –5,5 tis. Kč, §6171, pol. 5136 –1,5 tis. Kč, §6171, pol. 5139 +1,5 tis. Kč, §6171, pol. 5362 +2,5 tis. Kč, §6219, pol. 5139 +0,6 tis. Kč, §6219, pol. 5173 +0,8 tis. Kč, §6399, pol. 5362 +100,1 tis. Kč.
Upravený rozpočet obce na rok 2001 činí – příjmy: 3.245,2 tis. Kč a výdaje: 3.245,2 tis. Kč. OZ po projednání navrhované rozpočtové změny schvaluje.
 
ad 6) Obec Klenovice, která je doposud členem Sdružení obcí TDO Lužnice, obdržela návrh smlouvy a stanov, jíž se bude Sdružení obcí transformovat dle zákona č. 128/2000 Sb. na Svazek obcí – TDO Lužnice, jejíž nejdůležitější náplní je likvidace odpadů a ochrana životního prostředí v tomto regionu. OZ s návrhem smlouvy a stanov souhlasí.
 
ad 7) Starosta informoval jednání OZ o další připravované parcelaci pozemků a jejich přípravě na prodej a jsou to tyto pozemky v katastrálním území Klenovice u Soběslavi: 44, 57/9, 194, 195, 381, 382, 498. Další část, která se bude parcelovat, jsou pozemky nad montovanými domky parc.č. 197, 199, 346, 347 a 348. OZ projednalo žádost pana xxxxxxxxxx o odkoupení části pozemky parc. č. 57/9, neboť žadatel chce stavět rodinný domek na části parcely č. 59/4 a tento díl by chtěl rozšířit minimálně o vjezd. OZ souhlasí s přístupem k této budoucí parcele.
 
ad 8) Inventarizace majetku obce proběhne v sobotu 15.12.2001.
 
ad 9) Různé a diskuse:
  - OZ vzalo na vědomí výpověď pana xxxxxxxxxx z nájemního vztahu vodní plochy parc. č. 61 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi k 1.11.2001.
  - Rybník je v současné době vypuštěn z důvodu poškozené části jižní hráze. OZ projednalo nabídku firmy Veselý na opravu hráze. OZ schvaluje jako zhotovitele opravy firmu Veselý a zároveň i částku 78 tis. Kč jako náklad opravy.
  - Starosta informoval o průběhu rekonstrukčních prací v obci – probíhá rekonstrukce NN a osazení kabelů veřejného osvětlení a místního rozhlasu. 15.11.2001 bude provedeno první přepojení vzdušného vedení na nový rozvod.
  - Paní xxxxxxxxxx majitelka č.p. xx, požádala obec o stanovení podmínek odkoupení části pozemku parc. č. 159 v k.ú. Klenovice u Soběslavi za č.p. xx. Jednalo by se o příkup o výměře cca 300 m2. Podmínky byly sděleny.
  - Starosta informoval o proběhnuvší kolaudaci nové komunikace v nové zástavbě ze dne 8.11.2001.
  - 14.11.2001 proběhne jednání na MěÚ Soběslav za účasti Jihočeské plynárenské, projektanta firmy Gasplán, zástupce Obce Klenovice a Města Soběslavi o záměru plynofikace obce.
  - 21.11.2001 proběhne další jednání o přípravě záměru výstavby IV. železničního koridoru Praha – České Budějovice. Obec Klenovice trvá na požadavku souběhu výstavby železnice a zamýšlené dálnice D3.
  - 22.11.2001 proběhne na MěÚ Soběslav jednání o přípravě dopravní obslužnosti pro rok 2002.
  - Starosta informoval o průběhu přípravy změny územního plánu obce pro skládku odpadů Klenovice II. Technické služby Tábor dodaly přepracovaný projekt, který již obsahuje ochranné pásmo a zároveň posudek nezávislé firmy EPAS Neratovice. Dotčené orgány státní správy dodaly svá stanoviska a dále má obec k dispozici podněty dalších fyzických osob, které rozporují záměr výstavby skládky v této lokalitě. Po zpracování dohody s orgány státní správy bude vše předloženo Okresnímu úřadu Tábor. V případě kladného vyjádření bude zadání změny ÚPn schváleno a pro další postup je navrženo spojení konceptu s návrhem, který navrhuje i zpracovatel územního plánu.
  - Starosta předložil jednání OZ k zamyšlení, zda dál pokračovat v likvidaci odpadů a platbě za likvidaci dosavadním způsobem, či po vzoru některých měst a obcí uvažovat o plošné platbě za likvidaci odpadu v obci na občana trvale žijícího v obci. Zkušenost s dosavadním způsobem se jeví jako dobrá. Když nebude muset obec řešit vlivem legislativy tuto záležitost jinak, přiklání se k dosavadnímu způsobu likvidace odpadů včetně fungování separačního dvora, ve kterém je tříděn odpad ke spokojenosti jak občanů, tak i obecního úřadu. Plošná platba za likvidaci odpadů neguje dosavadní třídění odpadu.
  - Starosta informoval o jednání se zástupci ZD Klenovice o přemístění skládky chlévské mrvy mimo dosah místní komunikace parc č. 2433 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, neboť tato je častými výjezdy z místa polního hnojiště znečišťována. Vedení ZD starostu ujistilo, že dojde neprodleně k nápravě.
  - Pan František Cílek informoval jednání OZ o skutečnosti, že ZD Klenovice v letošním roce nebude schopno zajistit zimní údržbu komunikací v obci pluhováním pro nedostatek pracovních sil. Zástupci obce budou jednat s firmou Suchan s.r.o. Posyp bude opět řešen smlouvou s Vialitem s.r.o. Soběslav.
  - Pan Fiala poukázal na nutnost údržby zeleně v některých částech obce.
 
ad 10) Schůzi ukončil starosta ve 21:50 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík

Ověřovatelé zápisu:
Jiřina Halašková, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


Usnesení OZ č. 8/2001 ze dne 9.11.2001

OZ schvaluje:
1) Na základě veřejné nabídky odprodej pozemků obce takto:
  slečna xxxxxxxxxx parc. č. 852/51 díl w o výměře 377 m2 za Kč 134.440,--
  manželé xxxxxxxxxx parc. č. 852/50 díl t o výměře 351 m2 za Kč 122.040,--
  manželé xxxxxxxxxx parc. č. 852/49 díl q o výměře 309 m2 za Kč 110.820,--
  manželé xxxxxxxxxx parc.č. 852/48 díl n o výměře 321 m2 za Kč 113.390,--
  paní xxxxxxxxxx parc. č. 852/47 díl k o výměře 324 m2 za Kč 113.630,--
  manželé xxxxxxxxxx parc. č. 852/46 díl h o výměře 322 m2 za Kč 112.630,--
2) Odprodej parcely č. 412 o výměře 74 m2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi manželům xxxxxxxxxx za smluvní částku Kč 5.000,--.
3) Vyplacení jedné poloviny dalšího platu zastupitelům.
4) Rozpočtové změny tak, jak byly projednány v bodu 5 zápisu z jednání.
5) Smlouvu a stanovy, na jejichž základě vzniká Svazek obcí – TDO Lužnice dle zákona č. 128/2000 Sb., jíž bude Obec Klenovice členem.
6) Oddělení části pozemku parc. č. 57/9 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi panu xxxxxxxxxx.
7) Firmu Veselý jako zhotovitele opravy poškozené jižní části hráze rybníka.

OZ ukládá:
1) Starostovi a zástupci starosty zpracovat kupní smlouvy na odprodej pozemků dle bodu č. 3 zápisu z jednání.
2) Starostovi a zástupci starosty připravit parcelaci pozemků parc. č. 44, 57/9, 194, 195, 381, 382, 498 v k.ú. Klenovice u Soběslavi. A dále nad montovanými domky směrem k Soběslavi.
3) Starostovi a zástupci starosty uzavřít smlouvu o dílo s firmou Veselý na opravu hráze.
4) Starostovi a zástupci starosty projednat s firmou Suchan s.r.o. zimní údržbu komunikací v obci.
5) Předsedovi kontrolní komise zajistit inventarizaci majetku obce za rok 2001.

OZ bere na vědomí:
1) Výpověď pana xxxxxxxxxx z nájemního vztahu vodní plochy v Klenovicích.
2) Žádost paní Dandové o odkoupení části pozemku 159 v k.ú. Klenovice u Soběslavi u č.p.28.
3) Kolaudaci místní komunikace v nové zástavbě ze dne 8.11.2001.
4) Informaci o přípravě změny územního plánu obce – výstavba skládky TDO Klenovice II.


Ověřovatelé zápisu:
Jiřina Halašková, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek