KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 9/2001

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis z jednání OZ č. 9/2001

Den a místo jednání: 19.12.2001 v sále místní restaurace
Jednání zahájeno: 20:15 hodin

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Schválení návrhu zadání změny územního plánu
4) Schválení rozpočtového provizoria
5) Schválení obecně závazné vyhlášky o odpadech
6) Schválení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku - odpady
7) Různé a diskuse
8) Usnesení a závěr

ad 1) Na jednání OZ byli přítomni všichni členové obecního zastupitelstva. Ověřovateli zápisu byli určeni František Cílek a František Hrubý.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulého jednání OZ. Nebyl splněn bod, který ukládá přípravu stavebních povolení na investiční akce zamýšlené pro rok 2002; není ukončena otázka naplnění kupní smlouvy na pozemek manželů xxxxxxxxxx.
 
ad 3) OZ projednalo a schválilo zadání změny územního plánu po seznámení se všemi závěry vyjádření dotčených orgánů, které se zabývají jednotlivými specifickými požadavky pro stavbu skládky TDO Klenovice II. OZ navrhuje a schvaluje zpracování konceptu sloučeného s návrhem změny územního plánu obce Klenovice.
 
ad 4) OZ projednalo návrh rozpočtu na rok 2002 a do doby schválení definitivního znění bude tento návrh sloužit jako rozpočtové provizorium. Návrh rozpočtu viz. tabulka.
  PŘÍJMY VÝDAJE
  §/pol. název částka     §/pol. název částka
  1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 340,0     1031 Lesní hospodářství 10,0
  1112 Daň z příjmů fyzic.osob ze SVČ 90,0     2212 Silnice 100,0
  1113 Daň z příjmů fyzických osob z KV 27,0     2221 Provoz veřejné silniční dopravy 65,0
  1121 Daň z příjmů právnických osob 342,0     2321 Kanalizace, ČOV 120,0
  1211 Daň z přidané hodnoty 616,0     2341 Vodní díla 80,0
  1311 Správní poplatky 2,5     3113 Základní školy 130,0
  1341 Poplatky ze psů 3,5     3314 Činnosti knihovnické 25,0
    Odpady 120,0     3349 Zpravodaje, místní noviny 4,0
  1342 Pobytové poplatky 1,0     3392 Zájmová činnost v kultuře 30,0
  1511 Daň z nemovitostí 200,0     3341 Rozhlas 120,0
  1012 Podnikání a restrukt.v zemědělství 2,0     3419 Tělovýchovná činnost 5,0
  2321 Odvádění odpadních vod 80,0     3421 Využití vol.času dětí a mládeže 6,0
  3611 Program podpory individ.byt.výst. 12,0     3631 Veřejné osvětlení 580,0
  3639 Komunální služby a územní rozvoj 54,0     3639 Komunální služby a územní rozvoj 80,0
  3725 Využívání a zneškod.komun.odp. 10,0     3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 120,0
  6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.oper. 15,0     3725 Využívání a zneškod.komun.odp. 15,0
  2460 Splátky půjček od obyvatelstva 110,0     3745 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň 20,0
            4313 Soc.úst.pro zdrav.postiž.mládež 10,0
            5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5,0
            6112 Místní zastupitelské orgány 250,0
            6171 Činnost místní správy 250,0
    C E L K E M 2 025,0       C E L K E M 2 025,0
 
ad 5) OZ projednalo návrh vyhlášky o odpadech v souvislosti s platným zákonem č. 185/2001 Sb. OZ návrh podrobně posoudilo a návrh obecně závazné vyhlášky obce Klenovice o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem schvaluje pod číslem 2/2001.
 
ad 6) OZ projednalo návrh vyhlášky č. 3/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyhláška vychází ze zákona č. 565/90 Sb. a zákona č. 128/2000 Sb. Navržená sazba místního poplatku se stanovuje ve výši Kč 270,-- na osobu trvale bydlící v obci a rekreační zařízení (chalupy a chaty) za jeden rok. Tento poplatek je tvořen z částky Kč 146,-- (ve smyslu § 10b odst. 3) písm. a) zákona 565/90 Sb.) a z částky Kč 124,-- (ve smyslu § 10b odst. 3) písm. b) zákona 565/90 Sb.) dle skutečných nákladů rozúčtovaných takto: Kč 67.836,-- děleno 546 (osob a zařízení) = Kč 124,--.
 
ad 7) Různé a diskuse:
  - Starosta informoval o uskutečněném prodeji parcel nad ČOV, zatím bylo prodáno 5 parcel, tím byla uhrazena zbytková částka na komunikaci v nové zástavbě ve výši 500 tis. Kč.
  - Starosta informoval o fázi připravenosti 2. etapy převodu pozemků od PF ČR.
  - Starosta informoval o parcelaci pozemků pro příští prodej.
  - Starosta dále informoval o žádostech na odprodej některých pozemků.
  - Byla podána informace o stavu prací na veřejném osvětlení a místním rozhlasu, bude dokončeno v příštím roce a současně bylo konstatováno, že rekonstrukce nízkého napětí byla povolena k dočasnému užívání na základě kolaudace s dokončením do 30.5.2002.
  - Nepodařila se zrealizovat oprava hráze rybníka ze strany zhotovitele pana Veselého. Současné klimatické podmínky neumožňují pokračovat, proto bylo rozhodnuto rybník částečně napustit.
 
ad 8) Schůzi ukončil starosta ve 22:45 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík

Ověřovatelé zápisu:
František Cílek, v.r.
František Hrubý, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


Usnesení OZ č. 9/2001 ze dne 19.12.2001

OZ schvaluje:
1) Zadání změny územního plánu obce Klenovice.
2) Návrh rozpočtu na rok 2002 jako rozpočtové provizorium do schválení vlastního rozpočtu obce.
3) Obecné závaznou vyhlášku č. 2/2001 obce Klenovice o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem
4) Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2001 obce Klenovice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

OZ ukládá:
1) Starostovi a zástupci starosty zadat u zhotovitele Ing. arch. Benešové zpracování konceptu spojeného s návrhem změny územního plánu obce Klenovice.

OZ bere na vědomí:
1) Prodej, převod, parcelaci a žádosti o odprodej pozemků v k.ú. Klenovice.
2) Stav prací na veřejném osvětlení a místním rozhlase, dočasné užívání rekonstruovaného rozvodu nízkého napětí.
3) Situaci kolem opravy hráze rybníka.


Ověřovatelé zápisu:
František Cílek, v.r.
František Hrubý, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek