KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2002

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis z jednání OZ č. 1/2002

Den a místo jednání: 8.2.2002 v sále místní restaurace
Jednání zahájeno: 19:15 hodin

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Projednání a schválení půjček z FRB
4) Projednání a schválení rozpočtu na rok 2002
5) Schválení žádostí o odprodej pozemků
6) Projednání parcelace pozemků
7) Plán akcí na rok 2002
8) Různé a diskuse
9) Usnesení a závěr

ad 1) Na jednání OZ byli přítomni všichni členové obecního zastupitelstva. Ověřovateli zápisu byli určeni Mgr. Miroslav Fiala a Jiřina Halašková.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulého jednání OZ. Nebylo připomínek.
 
ad 3) Manželé xxxxxxxxxx požádali o půjčku z FRB na obnovu fasády rodinného domku včetně oplechování. Jedná se o půjčku ve výši Kč 25.000,-- na dobu 3 let s úrokovou sazbou 4 % p.a. Dále o půjčky z FRB požádali manželé xxxxxxxxxx na opravu WC a koupelny. Jedná se o půjčku ve výši Kč 20.000,-- na dobu 3 let s úrokovou sazbou 4% p.a. OZ v obou případech neshledalo překážek a s poskytnutím půjček souhlasí.
 
ad 4) Předseda finanční komise Mgr. Miroslav Fiala přednesl návrh rozpočtu na rok 2002. Tento nově sestavený rozpočet plně nahrazuje rozpočtové provizorium, které bylo přijato a schváleno dne 19.12.2001. K návrhu nebylo připomínek, OZ návrh rozpočtu schvaluje. Rozpočet je uveden v tabulce:
  PŘÍJMY VÝDAJE
  název částka     název částka
  Daň z příjmů fyzických osob ze ZČ 396,4     Lesní hosp. - pěstební činnost 10,0
  Daň z příjmů fyzic. osob ze SVČ 51,7     Silnice 315,0
  Daň z příjmu fyzic. osob z KV 36,6     Provoz veřej. silnič. dopr. 67,4
  Daň z příjmů právnických osob 331,7     Pitná voda 300,0
  Daň z přidané hodnoty 710,8     Kanalizace, ČOV 729,0
  Správní poplatky 0,5     Vodní díla 150,0
  Poplatky za komunální odpad 147,4     Základní školy 160,0
  Poplatky ze psů 4,4     Činnosti knihovnické 112,0
  Daň z nemovitostí 210,0     Záležitost kultury j.n. 1,5
  Neinv. přijaté dotace ze SR 4,6     Rozhlas a televize 124,0
  Podnikání a restrukt.v zeměd. 1,8     Zpravodaje, místní noviny 4,2
  Odvádění odpadních vod 100,0     Zájmová činnost v kultuře 30,2
  Využ.vol.času dětí a mládeže 5,0     Tělovýchov. činnost j.n. 5,0
  Prog. podpory ind. byt. výst. 11,0     Využ.vol.času dětí a mládeže 80,5
  Kom. služby a územ. rozvoj 1 917,5     Program podpory ind.byt.výst. 40,0
  Sběr a svoz komunálních odp. 20,0     Veřejné osvětlení 650,0
  Činnost místní správy 18,6     Kom. služby a územ. rozvoj 368,0
  Obecné příj.a výd. z finan.operací 6,5     Sběr a svoz komunál. odpadů 132,1
  Splátky půjček od obyvatelstva 140,0     Využív.a zneškodň.nebez. odp. 4,0
          Využív.a zneškodň.kom. odp. 40,0
          Péče o vzhled obcí a veř. z. 48,0
          Sociální ústavy pro zdrav.p.ml. 10,0
          Požární ochrana - dobrovol.č. 10,0
          Místní zastupitel. orgány 250,0
          Činnost místní správy 256,4
          Obecné příj.a výd. z finan.oper. 1,2
    4 114,5       3 898,5
             
  Financování          
  Uhrazené splátky dlouh.půjček -216,0        
  Změna stavu krátk.prostř.na účtech 0,0        
 
ad 5) OZ projednalo žádost o odprodej pozemku parc. č. 852/45 díl c o výměře 450 m2 v k.ú. Klenovice za cenu Kč 115.050,-- manželům xxxxxxxxxx. OZ s prodejem pozemku souhlasí.
OZ projednalo zájem Obce Klenovice o odkoupení pozemku parc. č. 852/52 díl b o výměře 388 m2 od paní xxxxxxxxxx za cenu dle znaleckého posudku, tj. Kč 6.620,--. Tento pozemek, který přejde do vlastnictví obce je v ochranném pásmu ČOV. OZ s odkupem pozemku souhlasí.
Obec Klenovice má zájem odkoupit parcelu parc. č. 852/53 díl g o výměře 163 m2 od pana xxxxxxxxxx za cenu dle znaleckého posudku, tj. Kč 2.780,-- a pozemku 852/53 díl f o výměře 68 m2 od paní xxxxxxxxxx za cenu dle znaleckého posudku, tj. Kč 1.160,--. Tyto pozemky potřebuje obec Klenovice pro zamýšlenou výstavbu spojovací komunikace. OZ s odkupem pozemku souhlasí.
OZ dále projednalo žádost pana xxxxxxxxxx o odkoupení pozemku pod hospodou. Jedná se o žádost související se zamýšlenou individuální výstavbou pana xxxxxxxxxx na části parcely původní, kterou získá převodem od rodičů. OZ se přiklání k variantě odprodeje pozemku parc. č. 57/11 v k.ú. Klenovice o výměře 238 m2 a pozemku parc. č. 57/12 v k.ú. Klenovice o výměře 204 m2. Souhlasí s odprodejem s podmínkou umístění do kupní smlouvy věcného břemene k uložené kanalizaci pana xxxxxxxxxx. Ten rovněž žádal o parcelu č. 57/11, ale vzhledem k celistvosti budoucí parcely pana xxxxxxxxxx bylo rozhodnuto v jeho prospěch. OZ stanovilo smluvní cenu za odprodej těchto dvou pozemků za částku Kč 60.000,--.
OZ obdrželo žádost od odkoupení pozemku par. Č. 2122/30 v k.ú. Klenovice o výměře 295 m2 od manželů xxxxxxxxxx za cenu Kč 100,-- za 1 m2 se splátkou Kč 1.000,-- / měsíc. OZ s odprodejem za těchto podmínek souhlasí.
Dále OZ obdrželo žádost od manželů xxxxxxxxxx o odkoupení pozemku parc. č. 2122/31 v k.ú. Klenovice o výměře 290 m2; vzhledem k průchodu kanalizace pozemkem a jeho relativním znehodnocením navrhují kupní cenu Kč 15.000,--. OZ s návrhem kupujícího souhlasí.
OZ obdrželo žádost o odkoupení pozemku parc. č. 2122/32 v k.ú. Klenovice o výměře 422 m2 od pana xxxxxxxxxx. Ze žádosti pana xxxxxxxxxx není zřejmé, zda se jedná o vlastníka pozemku sousedícího s parcelou, jež je předmětem kupní smlouvy. Cenu, kterou pan xxxxxxxxxx ve své žádosti navrhuje za odkoupení OZ nemůže akceptovat, neboť je na úrovni 20% ceny stanovené za odprodej OZ. OZ proto žádosti nevyhovuje a přiklání se k vyvolání jednání s novým vlastníkem rodinného domku sousedícího s nemovitostí pana xxxxxxxxxx a poté žádost o odkoupení znovu projedná.
OZ dále obdrželo žádost o odprodej pozemku parc. č. 405/1 o výměře 362 m2 současně od manželů xxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxx. OZ rozhodlo rozdělit proto tuto parcelu na ideální polovinu a souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 405/4 o výměře 181 m2 manželům xxxxxxxxxx za cenu Kč 18.100,-- a pozemku parc. č. 405/1 o výměře 181 m2 panu xxxxxxxxxx za částku Kč 18.100,--.
OZ dále obdrželo žádost o odkoupení pozemku parc. č. 44/9 v k.ú. Klenovice o výměře 85 m2 a pozemku parc. č. 43/4 o výměře 77 m2 od manželů xxxxxxxxxx. OZ souhlasí s odprodejem za částku Kč 16.200,--.
 
ad 6) Starosta obce informoval OZ o pokračující přípravě parcelace pozemků přešlých do vlastnictví obce pro individuální bytovou výstavbu dle územního plánu obce. Jedná se o pozemky v lokalitě pod hospodou, u dětského hřiště, proluka mezi xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, pozemky v jižní části obce směrem k silnici Soběslav-Rybova Lhota-Želeč.
 
ad 7) Starosta obce informoval OZ o probíhající rekonstrukci veřejného osvětlení v obci. OZ odsouhlasilo zvýšení počtu světelných bodů, zejména ve středu obce a souhlasí s navýšením dohodnuté částky s firmou Telestar s.r.o.
Dále starosta informoval jednání OZ o žádosti stavebního povolení na investiční akce plánované pro tento rok, tj. kanalizace od xxxxxxxxxx směrem k ObÚ, dále zatrubnění stoky xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vodovod od dětského hřiště směrem k xxxxxxxxxx.
 
ad 8) Různé a diskuse:
  - Starosta obce informoval jednání OZ o výši nedoplatků občanů a firem za rok 2001.
  - OZ stanovuje pro rok 2002 výši stočného Kč 6,-- za 1 m3.
  - OZ projednalo situaci vzniklou po havárii hráze v jižní části rybníka a bude znovu jednat s původním zhotovitelem opravy firmou Veselý a pokud nedojde ke shodě, bude zakázka zadána jinému zhotoviteli.
  - Starosta informoval přítomné o jednání s JČE za účelem přeložení VN a zřízení trafostanice v jihozápadní části obce a dále přeložení kabelu do nové komunikace nad ČOV.
  - Starosta informoval OZ o situaci vzniklé nesplacením nájemného, stočného a vodného nájemce místní restaurace panem Martinem Černým. OZ se seznámilo se situací a dohodlo s nájemcem na místě 14ti denní odklad splátek.
  - Starosta informoval o proběhnuvší opravě povrchu místní komunikace k xxxxxxxxxx, která byla z důvodu nesjízdnosti zpevněna.
  - Starosta informoval OZ o proběhnutých jednáních ke konceptu a návrhu změny územního plánu obce.
 
ad 9) Schůzi ukončil starosta ve 22:45 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Miroslav Fiala, v.r.
Jiřina Halašková, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


Usnesení OZ č. 1/2002 ze dne 8.2.2002

OZ schvaluje:
1) Půjčku z FRB manželům xxxxxxxxxx ve výši Kč 25.000,-- na 3 roky s úrokem 4% p.a.
2) Půjčku z FRB manželům xxxxxxxxxx ve výši Kč 20.000,-- na 3 roky s úrokem 4% p.a.
3) Rozpočet obce na rok 2002 – viz. zápis.
4) Prodej pozemku parc. č. 852/45 díl c v k. ú. Klenovice o výměře 450 m2 za cenu Kč 115.050,-- manželům xxxxxxxxxx.
5) Odkoupení pozemku parc. č. 852/52 díl b v k.ú. Klenovice o výměře 388 m2 za cenu dle znaleckého posudku tj. Kč 6.620,-- od paní xxxxxxxxxx.
6) Odkoupení pozemku parc. č. 852/53 díl g v k.ú. Klenovice o výměře 163 m2 za cenu dle znaleckého posudku tj. Kč 2.780,-- od pana xxxxxxxxxx a pozemku parc. č. 852/53 díl f v k.ú. Klenovice o výměře 68 m2 za cenu dle znaleckého posudku tj. Kč 1.160,-- od paní xxxxxxxxxx.
7) Prodej pozemku parc. č. 57/11 v k.ú. Klenovice o výměře 238 m2 a pozemku parc. č. 57/12 v k.ú. Klenovice o výměře 204 m2 panu xxxxxxxxxx za dohodnutou částku Kč 60.000,--.
8) Prodej pozemku parc. č. 2122/30 v k.ú. Klenovice o výměře 295 m2 manželům xxxxxxxxxx za cenu Kč 100,-- za 1 m2 se splátkou Kč 1.000,-- / měsíc.
9) Prodej pozemku parc. č. 2122/31 v k.ú. Klenovice o výměře 290 m2 manželům xxxxxxxxxx za cenu Kč 15.000,--.
10) Prodej pozemku parc. č. 405/4 v k. ú. Klenovice o výměře 181 m2 manželům xxxxxxxxxx za cenu Kč 18.100,--.
11) Prodej pozemku parc. č. 405/1 v k. ú. Klenovice o výměře 181 m2 panu xxxxxxxxxx za cenu Kč 18.100,--.
12) Prodej pozemku parc. č. 44/9 v k. ú. Klenovice o výměře 85 m2 a pozemku 43/4 v k. ú. Klenovice o výměře 77 m2 manželům xxxxxxxxxx za částku Kč 16.200,--.
13) Stočné pro rok 2002 ve výši Kč 6,-- za 1 m3.

OZ neschvaluje:
1) Žádost pana xxxxxxxxxx o odkoupení pozemku parc. č. 2122/32 v k.ú. Klenovice o výměře 422 m2.
2) Žádost pana xxxxxxxxxx o odkoupení pozemku parc. č. 57/11 v k.ú. Klenovice o výměře 238 m2.

OZ ukládá:
1) Starostovi obce uzavřít smlouvy o poskytnutí půjčky z FRB dle bodu 3 zápisu z jednání.
2) Starostovi a zástupci starosty připravit kupní smlouvy na odprodeje a koupě pozemků dle bodu 5 zápisu z jednání.
3) Starostovi a zástupci starosty projednat se zhotovitelem opravy jižní části hráze rybníka firmou Veselý nový harmonogram práce.
4) Starostovi a zástupci starosty požádat o práce u JČE dle bodu 8 zápisu.

OZ bere na vědomí:
1) Informaci starosty o průběhu rekonstrukce VO.
2) Informaci starosty o probíhající parcelaci pozemků připravovaných pro individuální bytovou výstavbu v obci.
3) Informaci o situaci vzniklé nesplacením plateb za pronájem restaurace.
4) Informaci starosty o výši nedoplatků z roku 2001.
5) Informaci o stavu prací na konceptu a návrhu změny územní plánu obce.


Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Miroslav Fiala, v.r.
Jiřina Halašková, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek