KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2002

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis z jednání OZ č. 2/2002

Den a místo jednání: 6.3.2002 v kanceláři obecního úřadu
Jednání zahájeno: 20:00 hodin

Program:
1) Zahájení a program
2) Informační schůzka se zástupcem Pro Invest s.r.o.
3) IV. železniční koridor
4) Změna územního plánu
5) Koupě pozemku
6) Různé a diskuse
7) Usnesení a závěr

ad 1) Na jednání OZ byli přítomni všichni členové obecního zastupitelstva kromě pana Ing. Jaroslava Škody - omluven. Ověřovateli zápisu byli určeni František Cílek a František Hrubý.
 
ad 2) Na zasedání OZ se dostavil zástupce firmy Pro Invest s.r.o. Jindřichův Hradec pan xxxxxxxxxx a podrobně informoval zástupce OZ o nabízených produktech firmy Pro Invest s.r.o. Jedná se o kompletní servis zajišťující investiční akce pro potřeby obce využívající dotační tituly poskytované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Fondem životního prostředí. Vzhledem k záměru rozšíření individuální bytové výstavby v obci v souladu s územním plánem obce OZ dodatečně projedná možnost využití nabízených služeb firmou Pro Invest s.r.o.
 
ad 3) OZ znovu projednalo předloženou dokumentaci, jejímž obsahem je návrh tras výstavby IV. železničního koridoru v části Veselí nad Lužnicí – Tábor. Obec nadále trvá na svém původním stanovisku, kdy se rozhodlo pro variantu B, tj. navrhovat výstavbu IV: železničního koridoru v souběhu s připravovanou výstavbou dálnice D3, neboť tato varianta je dle našeho názoru ekonomicky výhodnější a v minimální míře zatěžuje obyvatelstvo obce, resp. rekreační oblast.
 
ad 4) Starosta seznámil přítomné zastupitele s konceptem spojeným s návrhem změny územního plánu obce a na základě vypracované vyhlášky, kterou byly obeslány všechny dotčené orgány státní správy a další instituce, nastínil časový sled dalších kroků v této etapě změny územního plánu.
 
ad 5) OZ rozhodlo o odkoupení pozemku parc. č. 59 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, který je zbytkem původní parcely č. 59, resp. jeho části dle geometrického plánu pro řešení bytové zástavby, veřejných ploch a komunikace za cenu dle znaleckého posudku od Státního statku Jeneč.
 
ad 6) Různé a diskuse:
  - Starosta obce předložil rozpracovaný koncept dokumentace pro územní rozhodnutí pro stavbu dálnice D3 v úseku 0307 Tábor – Soběslav. Dokumentace je přístupná veřejnosti v kanceláři obecního úřadu.
 
ad 7) Schůzi ukončil starosta ve 21:45 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík

Ověřovatelé zápisu:
František Cílek, v.r.
František Hrubý, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


Usnesení OZ č. 2/2002 ze dne 6.3.2002

OZ schvaluje:
1) Navrhovanou variantu „B“ IV. železničního koridoru v souběhu s dálnicí D3.
2) Odkoupení pozemku parc. č. 59 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi za cenu dle znaleckého posudku.

OZ ukládá:
1) Starostovi obce zaslat stanovisko k navrhované variantě „B“ IV. železničního koridoru na MŽP ČR.
2) Starostovi a zástupci starosty uzavřít kupní smlouvy na koupi pozemku parc. č. 59 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi se Státním statkem Jeneč.

OZ bere na vědomí:
1) Nabídku firmy Pro Invest s.r.o.
2) Dokumentaci konceptu a návrhu změny územního plánu.
3) Rozpracovaný koncept dokumentace dálnice D3, stavba 0307 pro územní rozhodnutí.


Ověřovatelé zápisu:
František Cílek, v.r.
František Hrubý, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek