KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 3/2002

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis z jednání OZ č. 3/2002

Den a místo jednání: 10.4.2002 v kanceláři obecního úřadu
Jednání zahájeno: 20:10 hodin

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Přeložení kabelu NN
4) Přeložka vedení VN a stavba trafostanice
5) Schválení žádostí o odprodej pozemků
6) Projednání parcelace pozemků
7) Plán akcí na rok 2002
8) Rozpočtové změny
9) Různé a diskuse
10) Usnesení a závěr

ad 1) Na jednání OZ byli přítomni všichni členové obecního zastupitelstva kromě pana Františka Cílka - omluven. Ověřovateli zápisu byli určeni Jiřina Halašková a Ing. Jaroslav Škoda.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulého jednání OZ. Nebylo připomínek, pouze se odkládají převody, resp. prodej pozemku parc. č. 59, neboť současný vlastník Státní statek Jeneč nemůže se svým majetkem volně nakládat.
 
ad 3) V jedné z prodaných parcel na pozemcích v nové zástavbě je uložen kabel NN, který zabíhá v části až 3 metry do pozemku. JČE požaduje za přeložení tohoto kabelu do hranice pozemku resp. zamýšlené komunikace 62 tis. Kč. OZ navrhuje přezkum původní projektové dokumentace na položení kabelu NN na stavebním odboru MěÚ Soběslav. Po té bude rozhodnuto ve věci případného financování přeložení tohoto kabelu.
 
ad 4) JČE navrhuje po přezkoumání návrhu trasy přeložení vedení VN v jižní části obce spoluúčast při financování ve výši 144 tis. Kč. Následná výstavba nové trafostanice, kterou by se pokryla vzrůstající spotřeba elektrické energie vzniklá výstavbou nových RD v této lokalitě, by zatížila rozpočet obce částkou cca 270 tis. Kč. OZ vzhledem k nutnosti přípravy inženýrských sítí navrhuje zabezpečit finanční prostředky pro tyto dvě investiční akce a s výstavbou souhlasí.
 
ad 5) Vzhledem k tomu, že vlastník parcely parc. č. 57/12 díl „b“ o výměře 23 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi a parcely č. 57/9 díl „f“ o výměře 18 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi Státní statek Jeneč nemůže se svým majetkem volně disponovat tzn. prodávat, upravuje OZ původní rozhodnutí o prodeji pozemku panu xxxxxxxxxx a slečně xxxxxxxxxx takto: OZ schvaluje prodej pozemku parc. č. 57/11 o výměře 238 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi a pozemku parc. č. 57/12 o výměře 181 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi za cenu Kč 60.000,--.
ÖZ dále souhlasí s prodejem pozemku parc č. 57/9 o výměře 915 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi manželům xxxxxxxxxx za Kč 180.000,--.
Předmětné pozemky byly ve veřejné nabídce ze dne 10.10.2001.
 
ad 6) Starosta obce informoval OZ o zadání přípravy parcelace pozemků pro zamýšlenou bytovou výstavbu v jižní části obce.
 
ad 7) Vzhledem k tomu, že OZ v bodě 4) tohoto zápisu rozhodlo o financování rozvodů VN a trafostanice dojde nutně ke zkrácení výdajů předpokládaných investičních akcí pro rok 2002.
 
ad 8) Rozpočtové změny vzhledem k zamýšleným novým investičním akcím nutně nastanou, musí se proto na další zasedání OZ připravit návrh rozpočtových změn.
 
ad 9) Různé a diskuse:
  - Obec obdržela dopis od JVS se žádostí o vyjádření se k setrvání obce Klenovice v JVS. OZ navrhuje ze členství v JVS nevystupovat, neboť dosavadní spolupráce s JVS je ve prospěch občanů Klenovic.
  - Starosta informoval OZ, že v průběhu měsíce dubna 2002 provede firma Viastav s.r.o. Soběslav opravu komunikací v obci.
  - V parku před ObÚ byly odstraněny křoviny, které obklopovaly „Památník padlých“. Zároveň je objednáno vysazení nových keřů a květin na doplnění parkových úprav. Výsadbu provede dodavatelsky firma Okrasné zahradnictví Brousek.
  - V pondělí 15.4.2002 proběhne jednání ve věci prodeje bytů a pozemků kolem bytovky v Klenovicích. Vzhledem k tomu, že pozemky pod zahrádkami, které užívají obyvatelé bytovky jsou státní a obec o tento pozemek v roce 1999 požádala Pozemkový fond ČR, není důvod vydávat zmíněný pozemek ve prospěch Reprogenu a.s., jenž zahrnul tento pozemek do svého privatizačního projektu.
  - OZ projednalo stanovení výše poplatku za likvidaci odpadů pro podnikatele v obci. Při stanovení této výše bylo vycházeno z původních nákladů na odvoz, kdy byl v platnosti známkový systém s přihlédnutím ke koeficientu zvýšení nákladů na odvoz TDO pro rok 2002 stanovený firmou Rumpold s.r.o.
  - Pro Invest s.r.o. – vzhledem k potřebě realizace nových investičních akcí v obci v roce 2002 nepředpokládá OZ v letošním roce spolupráci s firmou Pro Invest s.r.o.
  - Starosta informoval o připraveném jednání, které proběhne 11.4.2002 od 17 hodin v místní restauraci a je zaměřeno na shromáždění připomínek a informací při přípravě výstavby skládky TDO na pozemku města Tábor.
  - Starosta seznámil jednání OZ s průběhem prací na rekonstrukci poškozené hráze rybníka v jeho jižní části, dále informoval o provedené likvidaci stromů na obecních pozemcích v obci.
  - Starosta informoval jednání OZ o ukončení prací na rekonstrukci veřejného osvětlení a místního rozhlasu v obci. Zbývá dokončit terénní úpravy po výkopech a úklid veřejného prostranství a komunikací, jichž se rekonstrukce týkala.
 
ad 8) Schůzi ukončil starosta ve 22:45 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík

Ověřovatelé zápisu:
Jiřina Halašková, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


Usnesení OZ č. 3/2002 ze dne 10.4.2002

OZ schvaluje:
1) Spoluúčast na financování zamýšlených akcí JČE – přeložení vedení VN a výstavba trafostanice.
2) Prodej pozemku parc. č. 57/11 o výměře 238 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi a pozemku parc. č. 57/12 o výměře 181 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi za cenu Kč 60.000,-- panu xxxxxxxxxx a slečně xxxxxxxxxx.
3) Prodej pozemku parc č. 57/9 o výměře 915 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi manželům xxxxxxxxxx za Kč 180.000,--.
4) Setrvání obce Klenovice v JVS.
5) Výši poplatků za ukládání odpadu pro podnikatele na území obce pro rok 2002 takto:
  - AGRO-partner s.r.o - Kč 1.000,--
  - Jednota Tábor – Kč 300,--
  - M-servis s.r.o. – Kč 2.600,--
  - Pizzeria bar – Kč 8.500,--
  - Restaurace Klenovice – Kč 3.900,--
  - ZD Klenovice – Kč 750,--

OZ ukládá:
1) Uzavřít smlouvy o smlouvách budoucích s JČE na zamýšlené investiční akce dle bodu 3) a 4) zápisu.
2) Starostovi a zástupci starosty uzavřít kupní smlouvy dle bodu 5) zápisu z jednání OZ.
3) Předsedovi finanční komise připravit do příštího zasedání rozpočtové změny dle bodu 4) zápisu.
4) Starostovi zaslat stanovisko obce Klenovice k setrvání v členství v JVS.

OZ bere na vědomí:
1) Informaci o probíhajících opravách místních komunikací v obcí.
2) Informaci o přípravě osázení a úprav parku před ObÚ.
3) Stav prací na opravě jižní části hráze rybníka.
4) Informaci starosty obce o ukončení prací na rekonstrukci VO a MR včetně dokončovacích prací.


Ověřovatelé zápisu:
Jiřina Halašková, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek