KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2002

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Klenovice č. 4/2002

Den a místo jednání:12.6.2002 v kanceláři obecního úřadu
Jednání zahájeno: 20:10 hodin

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Prodej pozemků
4) Koupě pozemků
5) Pronájem rybníka
6) Žádost Reprogenu a.s. o pozemek
7) Různé a diskuse
8) Usnesení a závěr

ad 1) Na jednání zastupitelstva obce Klenovice byli přítomni všichni členové zastupitelstva obce kromě pana Ing. Jaroslava Škody - omluven. Ověřovateli zápisu byli určeni pan František Cílek a pan František Hrubý.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce. Nebylo připomínek.
 
ad 3) Pan xxxxxxxxxx a slečna xxxxxxxxxx požádali obec Klenovice o odprodej pozemku parc. č. 852/45 díl „c“ v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 450 m2. Zastupitelstvo obce souhlasí s odprodejem za částku stanovenou na Kč 115.050,--.
Zastupitelstvo obce projednalo přípravu odprodeje částí pozemku parc. č. 498 v k.ú. Klenovice u Soběslavi pro zatím šest žadatelů – vlastníků parcel v nové zástavbě (manželé xxxxxxxxxx, manželé xxxxxxxxxx, manželé xxxxxxxxxx, manželé xxxxxxxxxx, pan xxxxxxxxxx se slečnou xxxxxxxxxx, manželé xxxxxxxxxx). Protože tento plánovaný odprodej mění původní rozvržení parcel v této lokalitě zahrnutých v územním plánu obce pro individuální bytovou výstavbu, bude o odprodeji rozhodnuto až po důkladném rozboru, resp. plánu využití zbytků pozemků.
Manželé xxxxxxxxxx požádali Obec Klenovice o odprodej pozemku parc. č. 2122/34 o výměře 219 m2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi. Jedná se pozemek bezprostředně sousedící s jejich nemovitostí. Zastupitelstvo obce souhlasí s odprodejem za smluvní částku Kč 19.000,--.
 
ad 4) Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemků na základě smlouvy o smlouvě budoucí od jednotlivých vlastníků pozemků pod komunikací v nové zástavbě a to:
  - od manželů xxxxxxxxxx - 852/36 díl „f“ v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 41 m2 za Kč 6.150,--
  - od manželů xxxxxxxxxx - 852/41 díl „e“ v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 25 m2 za Kč 3.750,--
  - od manželů xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx - 852/40 díl „d“ v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 25 m2 za Kč 3.750,--
  - od manželů xxxxxxxxxx - 852/39 díl „c“ v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 25 m2 za Kč 3.500,--
  - od pana xxxxxxxxxx - 852/30 díl „b“ v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 48 m2 za Kč 7.200,--
  - od manželů xxxxxxxxxx - 852/29 díl „a“ v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 66 m2 za Kč 9.900,--
 
ad 5) Zastupitelstvo obce projednalo možnost pronájmu nemovitosti číslo parcelní 61 – vodní plocha, vodní nádrž umělá o výměře 2.366 m2 dle žádostí předložených na podzim 2001. Zastupitelstvo obce rozhodlo pozvat žadatele na příští veřejné zasedání zastupitelstva obce a požádat o předložení jejich záměru.
 
ad 6) Starosta obce informoval jednání zastupitelstva o předloženém návrhu zástupců firmy Reprogen a.s., kteří požadují uvolnění části pozemku parc. č. 1315 v k.ú. Klenovice u Soběslavi v jejich prospěch. Vzhledem k tomu, že o jmenovaný pozemek obec v roce 1999 požádala Pozemkový fond ČR a byl zahrnut do zpracovaného územního plánu obce, není předložený návrh na uvolnění pozemku, resp. jeho částí, akceptovatelný. Zastupitelstvo obce navrhuje pro jednání se zástupci Reprogenu a.s. uvolnit k dispozici pouze nejnutnější část zmíněné parcely pro zabezpečení obslužnosti a údržby nemovitosti (dle ÚPo).
 
ad 7) Různé a diskuse:
  - Starosta obce informoval zastupitelstvo o připravené parcelaci resp. přípravě odprodeje pozemků v lokalitě pod dětským hřištěm.
  - Starosta obce informoval zastupitelstvo, že pan xxxxxxxxxx nemá zájem o odkoupení pozemku parc. č. 2122/35 v k.ú. Klenovice u Soběslavi. O dalším využití zmíněné parcely bude rozhodnuto při dalším naplnění územního plánu obce.
  - Starosta obce informoval zastupitelstvo, že podle nově zjištěných skutečností nesouhlasí uložení kabelu NN v parcele č. 852/46 a sousední s původním projektem a kolaudací. V současné době je zahájeno sloučené územní a stavební řízení jak k přeložení předmětného kabelu, tak i k položení nového přívodu pro 7 RD nad ČOV. Vzhledem k tomu, že byla podepsána s firmou JČE smlouva o smlouvě budoucí na přeložení kabelu, ve které bylo finanční plnění na obci, bude jednáno o zrušení smlouvy.
  - Starosta obce informoval zastupitelstvo, že plánované přeložení VN a zřízení nové TS v jihozápadní části obce proběhne až po dokonalé podrobné mapové přípravě tohoto území dle ÚPo.
 
ad 8) Schůzi ukončil starosta ve 21:45 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík

Ověřovatelé zápisu:
František Cílek, v.r.
František Hrubý, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


Usnesení zastupitelstva obce Klenovice č. 4/2002 ze dne 12.6.2002

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Prodej pozemku parc. č. 852/45 díl „c“ o výměře 450 m2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi panu xxxxxxxxxx a slečně xxxxxxxxxx za cenu Kč 115.050,--.
2) Prodej pozemku parc. č. 2122/34 o výměře 219 m2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi manželům xxxxxxxxxx za cenu Kč 19.000,--.
3) Koupi pozemků od jednotlivých vlastníků takto:
  - od manželů xxxxxxxxxx - 852/36 díl „f“ v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 41 m2 za Kč 6.150,--
  - od manželů xxxxxxxxxx - 852/41 díl „e“ v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 25 m2 za Kč 3.750,--
  - od manželů xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx - 852/40 díl „d“ v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 25 m2 za Kč 3.750,--
  - od manželů xxxxxxxxxx - 852/39 díl „c“ v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 25 m2 za Kč 3.500,--
  - od pana xxxxxxxxxx - 852/30 díl „b“ v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 48 m2 za Kč 7.200,--
  - od manželů xxxxxxxxxx - 852/29 díl „a“ v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 66 m2 za Kč 9.900,--

Zastupitelstvo obce ukládá:
1) Starostovi obce a zástupci starosty obce uzavřít kupní smlouvy dle bodu 1 – 3 tohoto usnesení.
2) Starostovi obce ukončit smluvní vztah pro přeložení kabelu NN v pozemku 852/46 v k.ú. Klenovice u Soběslavi.
3) Starostovi obce projednat se zástupci Reprogenu a.s. stanovisko zastupitelstva obce k nakládání s pozemkem parc. č. 1315 v k.ú. Klenovice u Soběslavi.
4) Starostovi obce pozvat žadatele o pronájem vodní plochy v obci na příští veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Informaci starosty obce o nezájmu pana xxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. 2122/35 v k.ú. Klenovice u Soběslavi.
2) Přípravu území pro plánované přeložení VN a zřízení nové TS v jihozápadní části obce.


Ověřovatelé zápisu:
František Cílek, v.r.
František Hrubý, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek