KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 5/2002

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Klenovice č. 5/2002

Den a místo jednání:27.6.2002 v sále místní restaurace
Jednání zahájeno: 19:55 hodin

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Závěrečný účet obce za rok 2001
4) Změna územního plánu
5) Obecně závazná vyhláška ke změně ÚPo
6) Prodej pozemků
7) Pronájem rybníka
8) Přísedící okresního soudu
9) Projednání zvýšení platů zastupitelů
10) Projednání dalšího platu zastupitelů
11) Různé a diskuse
12) Usnesení a závěr

ad 1) Na jednání zastupitelstva obce Klenovice byli přítomni všichni členové zastupitelstva obce. Ověřovateli zápisu byli určeni paní Jiřina Halašková a pan Ing. Jaroslav Škoda. Původně oznámený program byl rozšířen o body 7 a 8 viz. zápis výše a takto rozšířený program byl schválen.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce. Nebylo připomínek.
 
ad 3) Zastupitelé obce se seznámili se závěrečným účtem obce za rok 2001 (viz. příloha) a se zprávou o přezkumu hospodaření za rok 2001. Vzhledem k tomu, že do doby projednání závěrečného účtu obce za rok 2001 nebylo podáno připomínek, zastupitelé obce schválili závěrečný účet obce jednomyslně bez připomínek.
 
ad 4) Starosta obce znovu podrobně přednesl informaci o chronologickém vývoji, který vyvolal změnu a průběh zpracování územního plánu obce, resp. 1. změnu územního plánu obce Klenovice. Tato změna zahrnuje zamýšlenou výstavbu skládky TKO na pozemku Města Tábora a zároveň převedení pozemků v rezervách do funkčních ploch včetně veřejně prospěšných staveb. Zároveň seznámil zastupitelstvo se stanoviskem nadřízeného orgánu OkÚ Tábor a s návrhem rozhodnutí o námitkách ke změně ÚPo, které předložili vlastníci dotčených pozemků či zájmová sdružení. Došlo ke sloučení konceptu a návrhu změny ÚPo a po všech vyjádřeních se k návrhu je nová změna ÚPo připravena a zastupitelstvo obce ji schválilo.
 
ad 5) Starosta obce seznámil zastupitele obce s návrhem obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 obce Klenovice, kterou se vymezuje změna č. 1 územního plánu obce Klenovice. Zastupitelstvo obce návrh vyhlášky schválilo včetně přílohy.
 
ad 6) Obec Klenovice obdržela žádosti o odprodej pozemků od majitelů nemovitostí v nové zástavbě a schvaluje prodej jednotlivých parcel (jednotlivé části parcely č. 498 v k.ú. Klenovice u Soběslavi) takto:
  - manželům xxxxxxxxxx – parc. č. 751/3 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 5 m2, parc č. 852/54 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 202 m2 a parc. č. 2432/3 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 91 m2, celkem k prodeji 298 m2 za Kč 29.800,--
  - manželům xxxxxxxxxx – parc. č. 852/55 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 380 m2 za Kč 38.000,--
  - manželům xxxxxxxxxx – parc. č. 852/56 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 408 m2 za Kč 40.800,--
  - manželům xxxxxxxxxx – parc. č. 852/57 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 367 m2 za Kč 36.700,--
  - panu xxxxxxxxxx a slečně xxxxxxxxxx – parc. č. 852/58 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 372 m2 za Kč 37.200,--
  - manželům xxxxxxxxxx – parc. č. 852/59 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 398 m2 za Kč 39.800,--
  Zastupitelstvo obce obdrželo žádost od manželů xxxxxxxxxx o splátkový kalendář na již schválený prodej pozemku parc. č. 44/9 a 43/4 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi za Kč 16.200,-- takto: při podpisu smlouvy Kč 4.200,--, každý následující měsíc Kč 4.000,-- do uhrazení celkové kupní ceny. Zastupitelstvo obce s navrženým splátkovým kalendářem souhlasí.
 
ad 7) K projednání žádostí o pronájem vodní plochy v obci byli přizvání jednotliví uchazeči se žádostí o seznámení se záměrem. Dle žádostí doručených v pořadí pan xxxxxxxxxx, pan xxxxxxxxxx a trojice zájemců pan xxxxxxxxxx, pan xxxxxxxxxx, pan xxxxxxxxxx. Zastupitelstvo obce po projednání rozhodlo uzavřít nájemní smlouvu od 1.10.2002 za nájemné Kč 2.000,-- ročně s pány xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx.
 
ad 8) Starosta obce seznámil zastupitele se skutečností, že panu xxxxxxxxxx vyprší dnem 10.7.2002 čtyřleté volební období jako přísedícího u Okresního soudu v Táboře. Zastupitelstvo po projednání neschvaluje pokračování mandátu pana xxxxxxxxxx. Současně byli navrženi někteří občané, se kterými se musí jednat.
 
ad 9) Starosta obce předložil k projednání návrh zvýšení odměn poskytovaných členům zastupitelstva podle zákona č. 122/2002 Sb. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo po projednání zvýšení měsíční odměny pouze starostovi obce a to měsíčně o Kč 3.130,-- na celkovou měsíční odměnu Kč 9.900,-- s účinností od 1.3.2002 zpětně.
 
ad 10) Zastupitelstvo obce po projednání odsouhlasilo výplatu jedné poloviny další měsíční odměny všem zastupitelům obce za I. pololetí 2002.
 
ad 11) Různé a diskuse:
  - Na základě žádosti o dotaci na veřejné informační služby knihoven (tj. internet) obec obdržela finanční částku ve výši 50 tis. Kč od Ministerstva kultury. Do konce měsíce srpna bude celá záležitost realizována.
  - Starosta obce informoval o přípravě prodeje dalších pozemků v majetku obce a s plánovaným výtěžkem spojenou realizaci zatrubnění vodoteče, výstavbou kanalizace od xxxxxxxxxx a propojení vodovodního řadu od dětského hřiště k xxxxxxxxxx.
  - V oblasti péče o zelené obecní plochy obecní úřad shání dalšího pracovníka na práci s křovinořezem a na další práce spojené s údržbou veřejné zeleně.
  - Starosta obce seznámil zastupitelstvo s dopisem pana xxxxxxxxxx, v němž žádá, aby se Obec Klenovice dobrovolně vzdala duplicitního zápisu na listu vlastnictví v KN ve věci hřiště. Tento návrh je nepřijatelný, neboť došlo k pochybení ve věci vydání hřiště a v tomto smyslu bude odpůrci odpovězeno.
 
ad 12) Schůzi ukončil starosta ve 23:15 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík

Ověřovatelé zápisu:
Jiřina Halašková, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


Usnesení zastupitelstva obce Klenovice č. 5/2002 ze dne 27.6.2002

Zastupitelstvo obce Klenovice po projednání

I. Schvaluje
v souladu s § 26 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů změnu č. 1 územní plán obce Klenovice.
II. Vymezuje
závaznou část změny č. 1 územního plánu obce Klenovice, která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení
III. Schvaluje rozhodnutí o námitkách vlastníků pozemků a staveb dotčených návrhem změny č. 1 územního plánu obce Klenovice a odpověď na připomínky, které jsou přílohou tohoto usnesení

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Závěrečný účet obce Klenovice za rok 2001.
2) Vyhlášku č. 1/2002, kterou se vymezuje závazná část změny č. 1 územního plánu obce.
3) Prodej pozemků dle bodu 6) zápisu takto:
  - manželům xxxxxxxxxx – parc. č. 751/3 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 5 m2, parc č. 852/54 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 202 m2 a parc. č. 2432/3 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 91 m2, celkem k prodeji 298 m2 za Kč 29.800,--
  - manželům xxxxxxxxxx – parc. č. 852/55 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 380 m2 za Kč 38.000,--
  - manželům xxxxxxxxxx – parc. č. 852/56 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 408 m2 za Kč 40.800,--
  - manželům xxxxxxxxxx – parc. č. 852/57 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 367 m2 za Kč 36.700,--
  - panu xxxxxxxxxx a slečně xxxxxxxxxx – parc. č. 852/58 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 372 m2 za Kč 37.200,--
  - manželům xxxxxxxxxx – parc. č. 852/59 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 398 m2 za Kč 39.800,--
4) Splátkový kalendář na úhradu kupní ceny pozemku parc. č. 44/9 a 43/4 pro manžele xxxxxxxxxx takto: Kč 4.200,-- při podpisu kupní smlouvy a dále Kč 4.000,-- každý následující měsíc do splacení celkové kupní ceny.
5) Nájemce vodní plochy pány xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Nájemní smlouva od 1.10.2002 za roční nájem Kč 2.000,--.
6) Zvýšení měsíční odměny starostovi obce zpětně od 1.3.2002 na celkovou částku Kč 9.900,--.
7) Výplatu jedné poloviny další měsíční odměny všem zastupitelům obce za I. pololetí 2002.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1) Pokračování mandátu pana xxxxxxxxxx jako přísedícího u Okresního soudu v Táboře.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1) Starostovi obce a zástupci starosty obce uzavřít kupní smlouvy na odprodej pozemků dle bodu 6) zápisu z jednání.
2) Starostovi obce a zástupci starosty obce uzavřít smlouvu o pronájmu vodní plochy.
3) Starostovi obce zaslat stanovisko Obce Klenovice k ukončení mandátu pana Prágra u soudu.
4) Starostovi obce zaslat odpověď xxxxxxxxxx na jeho dopis týkající se duplicitního zápisu na listu vlastnictví parcely 147/3 v k.ú. Klenovice u Soběslavi.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Zprávu o přezkumu hospodaření Obce Klenovice za rok 2001.


Ověřovatelé zápisu:
Jiřina Halašková, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek