KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 6/2002

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Klenovice č. 6/2002

Den a místo jednání:2.8.2002 v kanceláři obecního úřadu
Jednání zahájeno: 19:10 hodin

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Stanovení počtu členů zastupitelstva pro následující volební období
4) Prodej pozemků
5) Převod pozemků od PF ČR
6) Projednání investičních akcí a výběr zhotovitelů
7) Uzavření nájemní smlouvy na rybník – změna termínu
8) Různé a diskuse
9) Usnesení a závěr

ad 1) Na jednání zastupitelstva obce Klenovice byli přítomni 4 členové zastupitelstva obce. Omluveni 3 členové: Mgr. Miroslav Fiala, Jiřina Halašková a Ing. Jan Molík. Ověřovateli zápisu byli určeni pan František Cílek a pan František Hrubý. Zapisovatelem byl určen Ing. Jaroslav Škoda. Původně oznámený program byl rozšířen o bod 5 viz. zápis výše a takto rozšířený program byl schválen.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce. Nebylo připomínek.
 
ad 3) Počet členů zastupitelstva pro následující volební období byl schválen ve stávajícím počtu, tj. sedmičlenné zastupitelstvo.
 
ad 4) Na základě veřejné nabídky a zhotoveného geometrického plánu byl schválen prodej dvou stavebních parcel, které vznikly z původních parcel č. 381 a 382 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi. Stavební parcela č. 381/16 o výměře 1.321 m2 se prodává manželům xxxxxxxxxx za cenu Kč 220,-- za 1 m2, tj. Kč 290.620,--, pozemek parc. č. 381/17 o výměře 1.396 m2 se prodává manželům xxxxxxxxxx rovněž za cenu Kč 220,-- za 1 m2, tj. Kč 307.120,--.
 
ad 5) Zastupitelstvo schválilo bezúplatný převod dvou původních parcel a to parc. č. 349 a 350/1 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi od Pozemkového fondu České republiky na obec na základě schváleného územního plánu.
 
ad 6) Na základě schváleného rozpočtu pro letošní rok, dle zpracované projektové dokumentace a probíhající stavebního řízení byly projednány tyto investiční akce:
  - oprava komunikace parc. č. 2433 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi vedoucí na Novou hospodu za cenu dle nabídky firmy Viastav Tábor ve výši téměř 110 tis. Kč.
  - propojení vodovodu od dětského hřiště směrem k prodejně Jednoty dle nabídky firmy Zemní práce Karel Tille za cenu asi 75 tis. Kč, montáž vlastního vodovodu včetně příslušenství bude ve výši kolem 85 tis. Kč – zhotoví firma VaK JČ Tábor.
  - pro propojení kanalizace od xxxxxxxxxx k nemovitosti xxxxxxxxxx zatím nebyl určen zhotovitel, přestože obec dostala nabídku od firem Daich Tábor a Jihostav Soběslav. Nabídková cena je téměř 275 tis. Kč, resp. 445 tis. Kč.
  - na zatrubnění vodoteče mezi nemovitostmi paní xxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxx rovněž nebyl určen zhotovitel a nabídku opět provedly firmy Daich Tábor a Jihostav Soběslav. Cena této akce je ve výši 220 tis. Kč či 275 tis. Kč dle použitých trub, resp. 255 tis. Kč.
  Zastupitelé zatím dvě posledně jmenované akce odložili z důvodu finančního vývoje rozpočtu obce. Pokud situace umožní jejich realizaci, budou provedeny ještě v letošním roce.
 
ad 7) Na minulém jednání zastupitelstva byli schváleni nájemci na pronájem vodní plochy a jako termín nájmu byl stanoven datum 1.10.2002. Vzhledem ke skutečnosti, že o vodní plochu je třeba pečovat, byli osloveni nájemci a po dohodě s nimi bylo rozhodnuto, že se nájemní smlouva uzavře v nejbližších dnech měsíce srpna 2002. Počátečním dnem nájmu bude den uzavření nájemní smlouvy a nájemné bude počítáno od 1.10.2002 dle původního data.
 
ad 8) Různé a diskuse:
  - Na základě žádosti o dotaci na veřejné informační služby knihoven (tj. internet) obec obdržela finanční částku ve výši 50 tis. Kč od Ministerstva kultury. Do konce měsíce srpna bude celá záležitost realizována.
  - Zastupitelstvo obce uložilo na svém jednání ze dne 12.6.2002 starostovi obce uložilo ukončit smluvní vztah s JČE Tábor pro přeložení kabelu NN na pozemku 852/46 v k.ú. Klenovice u Soběslavi (nad xxxxxxxxxx). Věc byla projednána s vedením JČE Tábor a vzhledem k tomu, že stavba nepatřila ani obci ani JČE nýbrž tehdejšímu ONV Tábor, kdy byla zkolaudována v rozporu s projektovou dokumentací, musí veškeré náklady hradit obec, neboť přeložení je v jejím zájmu v souladu s územním plánem.
  - Na návrh zástupce starosty bylo uloženo zadání projektových dokumentací na zasíťování území od čtyřech montovaných domků směrem k silnici na Želeč.
 
ad 9) Schůzi ukončil starosta ve 21:55 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jaroslav Škoda

Ověřovatelé zápisu:
František Cílek, v.r.
František Hrubý, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


Usnesení zastupitelstva obce Klenovice č. 6/2002 ze dne 2.8.2002

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Počet zastupitelé pro příští volební období v počtu sedmi členů.
2) Prodej pozemků dle bodu 4) zápisu takto:
  - manželům xxxxxxxxxx – parc. č. 381/16 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 1.321 m2 za cenu Kč 220,-- za 1 m2, tj. Kč 290.620,--
  - manželům xxxxxxxxxx - pozemek parc. č. 381/17 o výměře 1.396 m2 za cenu Kč 220,-- za 1 m2, tj. Kč 307.120,--
3) Bezúplatný převod pozemků parc. č. 349 a 350/1 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi od Pozemkového fondu České republiky.
4) Změnu termínu nájemní smlouvy na pronájem vodní plochy dnem podpisu smlouvy s nájemcem v měsíci srpnu 2002. Nájemné bude počítáno od 1.10.2002 za roční nájem Kč 2.000,--.
5) Zhotovitele opravy komunikace parc. č. 2433 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi na Novou hospodu, kterou je firma Viastav Tábor za cenu cca 110 tis. Kč
6) Zhotovitele propojení vodovodu od dětského hřiště k prodejně Jednoty, kterými jsou Zemní práce Karel Tille a firma VaK JČ T8bor. Celková cena cca 160 tis. Kč.
7) Přeložení kabelu NN nad Doležalovými za cca 62 tis. Kč.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1) Starostovi obce a zástupci starosty obce uzavřít kupní smlouvy na odprodej pozemků dle bodu 4) zápisu z jednání.
2) Starostovi obce uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu pozemků od PF ČR.
3) Starostovi obce a zástupci starosty obce uzavřít smlouvu o pronájmu vodní plochy.
4) Starostovi obce uzavřít smlouvy o dílo na opravu komunikace a propojení vodovodu.
5) Starostovi obce uzavřít smlouvu na přeložení kabelu NN.
6) Starostovi obce zadat zpracování projektové dokumentace na zasíťování území nad čtyřmi montovanými domky směrem k silnici na Želeč.
7) Starostovi obce zabezpečit realizaci veřejné informační služby knihovny (internet).

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Nabídky firem Daich Tábor a Jihostav Soběslav na propojení kanalizace od xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx a zatrubnění vodoteče mezi nemovitostmi paní xxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxx. Informaci starosty o připravené parcelaci pozemků v jižní části obce v místě plánované překládky trasy NN.
2) Přijetí dotace na internet do knihovny ve výši 50 tis. Kč.


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
zástupce starosty obce


  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek