KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 8/2002

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Klenovice č. 8/2002

Den a místo jednání:14.10.2002 v kanceláři obecního úřadu
Jednání zahájeno: 20:10 hodin

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Zřizovací listina - knihovna
4) Povodňový fond
5) Pronájem rybníka
6) Příspěvek na ČOV - xxxxxxxxxx
7) Projednání investičních akcí 2002
8) Dar obce Klenovice na Hané
9) Rozpočtové změny
10) Odměny zastupitelů
11) Různé a diskuse
12) Usnesení a závěr

ad 1) Na jednání zastupitelstva obce Klenovice byli přítomni všichni členové zastupitelstva obce. Ověřovateli zápisu byli určeni pan František Cílek a pan František Hrubý. V úvodu jednání byl program zasedání rozšířen o body 3) a 4) a takto upravený schválen pro jednání.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce. Nebylo připomínek.
 
ad 3) Na základě zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) dojde k 31.12.2002 k zániku dosavadního zřizovatele obecních knihoven, tudíž musí dojít ke změně zřizovacích práv knihovny obce Klenovice. Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem zřizovací listiny knihovny obce Klenovice. Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zřizovací listinu Obecní knihovny Klenovice bez připomínek. Zastupitelstvo obce schválilo jako knihovnici dosavadní pracovnici slečnu xxxxxxxxxx.
 
ad 4) Z důvodu správného řízení finančních toků státních dotací určených na likvidaci následků povodně, si musí Obec Klenovice zřídit povodňový fond. K tomu účelu bude založen u peněžního ústavu zvláštní účet, který bude sloužit k příjmům a výdajům určeným pro likvidaci škod.
 
ad 5) Zastupitelstvo obce projednalo znovu otázku pronájmu vodní plochy – rybníka v centru obce s ohledem na letošní mimořádnou situaci a došlo k závěru, že vzhledem k velmi vysokému stavu hladiny rybníka není možné zabezpečit plynulý odtok přívalové vody při vysokých srážkách. Dochází k přeplnění rybníka a následnému ohrožení RD umístěných pod hrází rybníka. Z tohoto důvodu je nutné regulovat hladinu vody v rybníce a není možné využití rybníka spojit s chovem ryb. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo zrušení původního rozhodnutí ve věci pronájmu rybníka.
 
ad 6) Manželé xxxxxxxxxx požádali na základě provedené kolaudace domovní ČOV o výplatu příspěvku na vybudování individuální ČOV ve výši Kč 20.000,--. Zastupitelstvo obce s výplatou příspěvku souhlasí.
 
ad 7) Starosta obce informoval zastupitelstvo o skutečnostech, kdy došlo vzhledem k mimořádné situaci v srpnu 2002 a zároveň v důsledku projektové nepřipravenosti, nedoje k realizaci dvou investičních akcí v obci. Jsou to investiční akce ve spolupráci s JČE a to přeložení vedení VN a výstavba nové trafostanice v jižní části obce. Zatím není možné vzhledem k mimořádným klimatickým podmínkám provést zatrubnění vodoteče mezi nemovitostmi pana xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx. Znovu bude projednáno s firmou VaK uložení kanalizace od xxxxxxxxxx směrem k obecnímu úřadu (v návaznosti na připomínky občanů na snížení průtočnosti kanalizace ve spodním úseku). Investiční akce, které by se měly provést do konce roku 2002, jsou propojení vodovodu od xxxxxxxxxx k panu xxxxxxxxxx a přeložení kabelu NN pro zřízení nových přípojek k 7 RD ve východní části obce, ještě by se měla provést oprava komunikaci na Novou hospodu.
 
ad 8) Starosta obce informoval zastupitelstvo o tom, že Obec Klenovice obdržela finanční dar od Obce Klenovice na Hané ve výši Kč 20.000,--. Finanční prostředky budou použity v příštím roce ve prospěch rodiny xxxxxxxxxx. Obci Klenovice na Hané bude zaslán děkovný dopis.
 
ad 9) OZ projednalo na návrh finanční komise ObÚ rozpočtové změny na rok 2002 v tomto znění: v příjmové části celkové snížení o 159,1 tis. Kč (§1031, pol. 2111 +37,5 tis. Kč, §2221, pol. 2324 +5,1 tis. Kč, §3639, pol. 3111 -335,3 tis. Kč, §3722, pol. 2111 -11,0 tis.Kč, §3722, pol. 2329 -9,0 tis. Kč, §3725, pol. 2111 +11,0 tis. Kč, §3727, pol. 2329 +9,0 tis. Kč, §6171, pol. 2112 +6,3 tis. Kč, položka 4111 +7,3tis. Kč, položka 4116 + 50,0 tis. Kč, položka 4121 +20,0 tis. Kč, položka 4122 +50,0 tis. Kč); ve výdajové části celkové snížení o 159,1 tis. Kč (§1031, pol. 5139 +3,0 tis. Kč, §1031, pol. 5169 +5,0 tis. Kč, §2212, pol. 5112 +15,0 tis. Kč, §2212, pol. 5139 +15,5 tis. Kč, §2212, pol. 5169 +40,0 tis. Kč, §2212, pol. 5171 +40,0 tis. Kč, §2212, pol. 6121 -90,0 tis. Kč, §2310, pol. 6121 –150,0 tis. Kč, §2321, pol. 5141 –55,0 tis. Kč, §2321, pol. 6121 -200 tis. Kč, §3314, pol. 5137 -28,5 tis.Kč, §3314, pol. 5169 +23,5 tis. Kč, §3341, pol. 6121 -10,0 tis. Kč, §3421, pol. 6121 -75,0 tis. Kč, §3611, pol. 5660 +5,0 tis. Kč, §3631, pol. 6121 +40,0 tis. Kč, §3635, pol. 6119 +65,0 tis. Kč, §3639, pol. 5137 +89,8 tis. Kč, §3639, pol. 5169 +42,0 tis. Kč, §3639, pol. 5171 –145,0 tis. Kč, §3639, pol. 5362 -50,0 tis. Kč, §3722, pol. 5169 +100,0 tis. Kč, §3722, pol. 5229 -10,8 tis. Kč, §3725, pol. 5169 -15,0 tis. Kč, §3727, pol. 5329 +13,6 tis. Kč, §3745, pol. 5169 +28,0 tis. Kč, §4319, pol. 5492 +0,6 tis. Kč, §6114, pol. 5112 +6,0 tis. Kč, §6114, pol. 5139 +0,4 tis. Kč, §6114, pol. 5173 +0,2 tis. Kč, §6114, pol. 5175 +0,7 tis. Kč, §6171, pol. 5111 +20,0 tis. Kč, §6171, pol. 5121 +7,5 tis. Kč, §6171, pol. 5122 +2,7 tis. Kč, §6171, pol. 5137 +80,0 tis. Kč, §6171, pol. 5138 +21,7 tis. Kč, §6171, pol. 5173 +3,0 tis. Kč, §6171, pol. 5175 +2,0 tis. Kč).
Upravený rozpočet obce na rok 2002 činí – příjmy: 3.955,4 tis. Kč a výdaje: 3.739,4 tis. Kč. OZ po projednání navrhované rozpočtové změny schvaluje.
 
ad 10) Na návrh starosty obce zastupitelstvo projednalo a schválilo výplatu jedné poloviny dalšího platu zastupitelům.
 
ad 11) Různé a diskuse:
  - Vzhledem ke krátké době trvání veřejné sbírky na obnovu bydlení rodiny xxxxxxxxxx rozhodlo zastupitelstvo o jejím prodloužení do 15.12.2002.
  - Starosta obce informoval zastupitelstvo o skutečnosti, že do současné doby bylo vynaloženo na likvidaci odpadu a protipovodňová opatření v obci 110 tis. Kč.
  - Starosta obce informoval zastupitelstvo o dotacích na povodně: bylo požádáno o dotaci ve výši Kč 40.000,-- na opravu visuté lávky přes řeku Lužnici z POV, další dotační titul – úhrada nájemného za dočasné bydlení pro rodinu xxxxxxxxxx ve výši Kč 35.000,-- a na obnovu bytového fondu majitelů nemovitostí postižených povodněmi (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx) v celkové výši 875 tis. Kč.
 
ad 12) Schůzi ukončil starosta ve 22:25 hodin a poděkoval všem přítomným zastupitelům za práci v končícím volebním období.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík

Ověřovatelé zápisu:
František Cílek, v.r.
František Hrubý, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


Usnesení zastupitelstva obce Klenovice č. 8/2002 ze dne 14.10.2002

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Zřizovací listinu Obecní knihovny Klenovice dle platné legislativy.
2) Slečnu xxxxxxxxxx jako knihovnici Obecní knihovny Klenovice s účinností od 1.1.2003.
3) Zřízení povodňového fondu Obce Klenovice.
4) Zrušení rozhodnutí o pronájmu vodní plochy – rybníka v Klenovicích (usnesení 5/2002 – bod 5) „OZ schvaluje“.
5) Výplatu příspěvku manželům xxxxxxxxxx ve výši Kč 20.000,-- na vybudování individuální ČOV.
6) Rozpočtové změny, tak jak byly projednány dle bodu č. 9 zápisu.
7) Výplatu jedné poloviny další odměny zastupitelům za druhé pololetí 2002.
8) Prodloužení veřejné sbírky na obnovu bydlení rodiny xxxxxxxxxx do 15.12.2002.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1) Starostovi obce zaregistrovat Obecní knihovnu Klenovice a uzavřít smlouvu s knihovnicí.
2) Starostovi obce zřídit účet u Komerční banky, a.s. z důvodu vytvoření povodňového fondu.
3) Starostovi obce informovat schválené nájemce na vodní plochu o zrušení pronájmu.
4) Starostovi obce požádat Krajský úřad o změnu termínu ukončení veřejné sbírky.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Dar obce Klenovice na Hané ve výši Kč 20.000,--.
2) Informaci o připravovaných investičních akcích.
3) Informaci o žádostech na poskytnutí dotací.


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
zástupce starosty obce


  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek